Account
Please wait, authorizing ...
×
เข้าสู่ระบบ

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

กระทรวงวิทย์ฯ จับมือกระทรวงพาณิชย์ หนุนผู้ประกอบการ SMEs ไทย บุกตลาดต่างประเทศ

ยุทธศาสตร์
ไฟล์ Download
รูป intro
แกเลอรี่
ระบบปฏิบัติการ
หมวดหมู่
หน่วยงาน

       วันนี้ (21 กุมภาพันธ์ 2556) เวลา 10.00 น. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง ประเทศไทย (วว.) และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จับมือกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ลงนามบันทึกข้อตกลงกรอบความร่วมมือว่าด้วยการส่งเสริมการนำผลงานการวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ให้กับผู้ประกอบธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันระหว่างประเทศ ณ ห้องบอลรูม A โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพฯ

       นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และนายบุญทรง เตริยาภิรมย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ผลักดันให้ วว. สวทช. และ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ สร้างความร่วมมืออย่างบูรณาการในการสร้างเครือข่ายกับภาคเอกชน และส่งเสริมให้ผู้ประกอบธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ สามารถนำผลงานวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันให้กับผู้ประกอบธุรกิจการค้าระหว่างประเทศของไทย ตลอดจนยกระดับมาตรฐานคุณภาพของสินค้าและบริการของไทยให้เป็นสากล เป็นที่ยอมรับของประเทศคู่ค้าและผู้บริโภคในตลาดต่างประเทศมากยิ่งขึ้น โดยการนำงานวิจัยมาจับคู่ทางธุรกิจ ให้ตรงกับความต้องการของผู้ประกอบการ อาทิ ผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป เวชภัณฑ์เครื่องสำอาง อาหารเสริม ผลิตภัณฑ์ OTOP การยืดอายุ ผลิตภัณฑ์ผลไม้สดเพื่อการส่งออก ทำให้ขยายระยะเวลาในการขนส่ง และสามารถขนส่งผลไม้ทางเรือแทนทางอากาศได้ เป็นต้น

 

 

        นอกจากนั้น ภายใต้ความร่วมมือดังกล่าว จะมุ่งส่งเสริมพัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม SMEs และวิสาหกิจชุมชน โดยการให้คำปรึกษาทางเทคโนโลยีแก่ผู้ประกอบการ การให้บริการวิเคราะห์ทดสอบสินค้า (เช่น การทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ และออกเครื่องหมายรับรอง (P - Mark) การฝึกอบรมและการให้ความรู้เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการ เพื่อให้ทันกับกระแสการเปลี่ยนแปลงของตลาด อาทิ หลักสูตรการบริหารสู่การเป็นผู้นำด้านธุรกิจสีเขียวระดับโลก Management for being global Leader in Green business - MLG) ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของประเทศและนโยบายของรัฐบาลในการขับเคลื่อนประเทศไทยให้หลุดพ้นจากประเภทรายได้ปานกลาง และเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

     นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า “ความร่วมมือนี้เป็นอีกก้าวหนึ่งที่สำคัญในการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการไทยเพื่อรองรับการเข้าสู่ AEC บันทึกข้อตกลงความร่วมมือนี้เป็นการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้าสู่กระบวนการผลิตตั้งแต่ ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ ไม่ว่าจะเป็นการแปรรูปผลิตภัณฑ์ การบรรจุภัณฑ์ การส่งสินค้าถึงมือผู้บริโภค กรณีที่กระทรวงพาณิชย์ต้องการแก้ปัญหาการส่งออกให้กับผู้ประกอบการไทยโดยเฉพาะมาตรฐานสินค้าและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สามารถช่วยในการยกระดับผลิตภัณฑ์และส่งเสริมมาตรฐานสินค้า ลดการกีดกันทางการค้าระหว่างประเทศ ดังนั้นการผนึกกำลังระหว่างสองกระทรวงนี้จะร่วมกันทำให้เศรษฐกิจไทยเติบโตและก้าวเข้าสู่การเป็นผู้นำในตลาดต่างประเทศ” 

 

สอบถามรายละเอียดเมเติมได้ที่...

  • นางสาวโชติกา ตันวัฒนกุลชัย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง ประเทศไทย (วว.) โทร. 0 2577 9000 หรือที่ Call Center โทร. 0 2577 9300 www.tistr.or.th E – mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) Call Center โทร. 0 2564 8000 www.nstda.or.th

 

เขียนข่าว  :  นางสาวศิริลักษณ์ สิกขะบูรณะ

ภาพข่าว  :  นายรัฐพล หงสไกร และ นายพิริยะ เผ่าพงษา

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทร 0 2333 3732

 

 

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

contact us

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) mostQR
75/47 ถ.พระราม 6 ราชเทวี กทม. 10400
โทร. 0 2 333 3700
โทรสาร 0 2 333 3833
Call Center : 1313

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Most Call Center 1313
Most Community
2017 Ministry of Science and Technology. All Rights Reserved.
ipv6 ready