Account
Please wait, authorizing ...
×
เข้าสู่ระบบ

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

ปลัดกระทรวงวิทย์ ฯ กล่าวเปิดการบรรยาย เรื่อง พิธีการด้านต่างประเทศ

ยุทธศาสตร์
ไฟล์ Download
รูป intro
แกเลอรี่
ระบบปฏิบัติการ
หมวดหมู่
หน่วยงาน

        นายวีระพงษ์ แพสุวรรณ ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประธานกล่าวเปิดงานการบรรยายเรื่อง “พิธีการด้านต่างประเทศ” พร้อมด้วยนางปรารถนา สุทิน รักษาการแทนที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจำด้านประสานกิจการต่างประเทศและนายนิรุตติ       คุณวัฒน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นผู้บรรยายในครั้งนี้ ณ ศูนย์ฝึกอบรมและเรียนรู้ ชั้น 6 สป.วท.  เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 10.00-12.00 น


        นายวีระพงษ์ แพสุวรรณ ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  กล่าวว่า กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้จัดการบรรยายขึ้นในครั้งนี้ และได้ตระหนักถึงความสำคัญเรื่องพิธีการด้านต่างประเทศ รวมถึงการเตรียมการด้านสารัตถะหรือภารกิจด้านต่างประเทศซึ่งมีความสำคัญรวมไปถึงระบบบริหารขององค์กร เป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้แก่องค์กรและประเทศ ทั้งนี้ รัฐมนตรีมีนโยบายจะรวมการต่างประเทศไว้ด้วยกันและรวมประชาสัมพันธ์ โดยมีรูปแบบการบูรณาการให้มีความถูกต้อง และได้รับความรู้จากการบรรยายในครั้งนี้ 
       นางปรารถนา สุทิน รักษาการที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจำด้านประสานกิจการต่างประเทศ ในฐานะวิทยากรบรรยาย   กล่าวว่า การเตรียมความพร้อมด้านข้อมูล เช่น ประวัติการก่อตั้งธุรกิจหรือประสบการณ์ในการเดินทางไปต่างประเทศรวมไปถึงรายละเอียดของแขกที่มาร่วมงาน ควรเตรียมสถานที่ให้เหมาะสมกับแขกที่มาร่วมงาน โดยศึกษารูปแบบการจัดงานในด้านต่างๆ ของแต่ละประเทศ ให้พร้อม อาทิ การจัดสถานที่, การต้อนรับ 

        

         นายนิรุตติ คุณวัฒน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า หลักการทั่วไปในการเข้าเยี่ยมคารวะและการเข้าพบเพื่อหารือ ควรมีการควบคุมในเรื่องของสถานที่การจัดงาน อาหาร ฯลฯ ให้พอกับจำนวนคนที่สามารถดูแลได้อย่างทั่วถึง รวมถึงการเตรียมประเด็นและรายละเอียดในการสนทนาให้ชัดเจน
         ทั้งนี้ ของที่ระลึกควรจะมีความแตกต่างในแต่ละครั้ง ความคงทนและขนาดไม่ควรใหญ่เกินไป ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งสำคัญมากในการต้อนรับหรือการเข้าพบเพื่อหารือ

 

เขียนข่าวโดย : นางสาวชลธิชา แสงเทียนสุวรรณ

เผยแพร่ข่าว  : นางสาวนีรนุช ตามศักดิ์

 

 

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

contact us

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) mostQR
75/47 ถ.พระราม 6 ราชเทวี กทม. 10400
โทร. 0 2 333 3700
โทรสาร 0 2 333 3833
Call Center : 1313

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Most Call Center 1313
Most Community
2017 Ministry of Science and Technology. All Rights Reserved.
ipv6 ready