Account
Please wait, authorizing ...
×
เข้าสู่ระบบ

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ยุทธศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทยมุ่งไกลสู่อาเซียน

ยุทธศาสตร์
ไฟล์ Download
รูป intro
แกเลอรี่
ระบบปฏิบัติการ
หมวดหมู่
หน่วยงาน

     เช้าวันนี้ นายสมชาย  เทียมบุญประเสริฐ  รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ยุทธศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทย มุ่งไกลสู่อาเซียน เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแผนปฏิบัติการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ปี 2558 และแลกเปลี่ยนข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินแผนงาน โครงการในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน รวมถึงการบูรณาการความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมกับประเทศในอาเซียนของสำนักความร่วมมือระหว่างประเทศและวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ ห้อง Sapphire โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2556

 


     นายสมชาย  เทียมบุญประเสริฐ  รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ กล่าวว่า เราได้เตรียมความพร้อมเข้าสู่อาเซียนมา 1-2 ปีแล้ว  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีส่วนเกี่ยวข้องกับทุกเรื่อง โดยเฉพาะเรื่องความร่วมมือและความสามารถในการแข่งขัน  ในความร่วมมือจะมีการแข่งขัน ศักยภาพหรือความสามารถในการแข่งขันของเราจะมีมากแค่ไหน โดยเฉพาะก่อนที่เราจะเป็นอาเซียน เราสามารถยกระดับตัวเราเองให้เป็นผู้นำในหลายๆ ด้าน เราต้องรีบสร้างให้เป็นผู้นำที่อยู่ในระดับหน้าๆ เขา เมื่อเราไปร่วมมือในการเจรจาเราก็จะเป็นผู้นำในการเจรจาด้วย ถ้าเราสร้างความเข้มแข็งทางด้านโครงสร้างพื้นฐานและห้องวิจัย  ห้องปฏิบัติการต่างๆ ประเทศอื่นก็จะมาลงทุนก่อนที่จะเคลื่อนย้ายไปยังประเทศอื่นๆ และอยากให้มองไปยังประเทศอื่นๆ ที่ไม่ใช่อาเซียน อาทิ ออสเตรเลีย ซึ่งมีความร่วมมือกันด้วยดี อีกทั้งไม่ไกลจากประเทศไทยมาก
     ด้าน นายสนธิ  วรรณแสง  ผู้อำนวยการสำนักความร่วมมือระหว่างประเทศและวิเทศสัมพันธ์ สป.วท. กล่าวถึงวัตถุประสงค์การจัดประชุมฯ ว่า เนื่องจากในอีก 3 ปีข้างหน้า คือปี 2558 จะเป็นปีการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) ในช่วงที่ผ่านมา สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ก็ได้จัดทำยุทธศาสตร์การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  เพื่อเตรียมความพร้อมของประเทศในด้านต่างๆ ในการเข้าสู่อาเซียน ประกอบด้วย 8 ยุทธศาสตร์ 1. การเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของสินค้า บริการ การค้าและการลงทุน  2. การพัฒนาคุณภาพชีวิต  3. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและโลจิติก  4. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  5. การพัฒนากฎหมาย กฎ และระเบียบ  6. การสร้างความรู้ความเข้าใจความตระหนักถึงความสำคัญของอาเซียน  7. การเสริมสร้างความมั่นคง และ 8. การเพิ่มศักยภาพของเมือง  


     ในส่วนของกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ก็ได้จัดทำแผนปฏิบัติการการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ปี 2556-2561 โดยมีแผนงานและโครงการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน รวม 6 ยุทธศาสตร์ ซึ่งต่อมาได้มีการรวมยุทธศาสตร์การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนเข้ากับยุทธศาสตร์ของประเทศ เพื่อให้หน่วยงานที่เคยเป็นเจ้าภาพตามยุทธศาสตร์ดังกล่าวมาแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับบทบาทหน่วยงานในการเตรียมแผนงานโครงการ การเตรียมความพร้อมสู่อาเซียน ตลอดจนข้อเสนอแนะการดำเนินการต่อไป เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความเข้าใจตรงกัน ร่วมทั้งได้จัดให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้เสริมในกรอบของสหภาพยุโรป ซึ่งเป็นวิวัฒนาการที่สำคัญอันหนึ่งของอาเซียนให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมด้วยเช่นกัน โดยวิทยากรได้รับเกียรติจาก สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักงานข้าราชการพลเรือน (กพ.) กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงคมนาคม กระทรวงแรงงาน และกระทรวงมหาดไทย มาบรรยายให้ผู้เข้าร่วมประชุมฯ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมฯ 120 คน จากส่วนของต่างประเทศและนโยบาย

 

ผู้เขียนข่าว : นายปราโมทย์  ป้องสุธาธาร  กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
ถ่ายภาพ  : นายพิริยะ เผ่าพงษา
 

 

 

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

contact us

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) mostQR
75/47 ถ.พระราม 6 ราชเทวี กทม. 10400
โทร. 0 2 333 3700
โทรสาร 0 2 333 3833
Call Center : 1313

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Most Call Center 1313
Most Community
2017 Ministry of Science and Technology. All Rights Reserved.
ipv6 ready