Account
Please wait, authorizing ...
×
เข้าสู่ระบบ

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

รมว.วท. ผนึก รมว. เกษตร รัฐกลันตัน มาเลเซีย แลกเปลี่ยนความรู้ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ

ยุทธศาสตร์
ไฟล์ Download
รูป intro
แกเลอรี่
ระบบปฏิบัติการ
หมวดหมู่
หน่วยงาน
รมว.วท. ผนึก รมว. เกษตร รัฐกลันตัน มาเลเซีย แลกเปลี่ยนความรู้ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ หวังสร้างความเข้มแข็งในประชาคมเศรษฐกิจประชาคมอาเซียน (AEC)
นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วย ท่าน YB ดาโต๊ะฮายีเจ๊ะ อับดุลเลาะห์ เบนมะนาวี รัฐมนตรีว่าการเกษตรรัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย ร่วมหารือและแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการพัฒนาการเกษตรของทั้งสองประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้มแข็งในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในอีก 2 ปีข้างหน้า ณ อุทยานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย รังสิต ปทุมธานี เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2556
 
                นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล รมว. วท. กล่าวว่า เป็นโอกาสที่ดีที่ประเทศไทยและมาเลเซีย ได้มีโอกาสหารือและแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการพัฒนาการเกษตร เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในอีก 2 ปีข้างหน้า โดยมองว่า ในอนาคตหากเปิดประตูระบบเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) จะส่งผลให้เกิดการแข่งขันในตลาดมากขึ้น เกษตรกรจะมีทางเลือกเพิ่มขึ้น ในการเลือกซื้อปัจจัยการผลิตที่มีมาตรฐานคุณภาพมากกว่าเน้นปริมาณ ดังนั้นการที่จะแข่งขันในภาคเกษตรกรของไทยได้นั้นจำเป็นต้องอาศัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นสำคัญ ที่จะมีช่วยพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ทางภาคการเกษตร เพื่อที่จะสามารถแข่งขันในเวทีโลกได้ ดังนั้นการแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันระหว่างไทยและมาเลเซีย จะเป็นในด้านงานวิจัยที่ไทยมีความเชี่ยวชาญและมีการนำองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เข้าไปมีส่วนช่วยบูรณาการแก้ปัญหาตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำให้แก่ภาคการเกษตรอย่างเป็นรูปธรรม
 
                ซึ่งที่ผ่านมาศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค/สวทช.) ได้ดำเนินงานนำงานวิจัยไปช่วยภาคการเกษตรมากมายอาทิ งานวิจัยจีโนม การหาลำดับเบสของดีอ็นเอทีมีลักษณะสำคัญ เพื่อปรับปรุงสายพันธ์ในพืชและสัตว์เศรษฐกิจ เช่น กุ้ง ข้าว อ้อย มันสำปะหลัง เป็นต้น นอกจากนี้ประโยชน์ที่ได้จาการศึกษาดังกล่าวจะนำไปสู่ธุรกิจทางด้าน ชุดตรวจวินิจฉัย ยา วัคซีน เทคโนโลยีจีโนมมีส่วนวำคัญในการประยุกต์ใช้กับพันธุ์พืชเศรษฐกิจ เช่น การค้นหาลำดับเบสจีโนมและทราบสคริปโคมเพื่อค้นหายีน ศึกษาการแสดงออกขอยีน และพัฒนาเครื่องหมายโมเลกุล การทำจีโนไทป์เพื่อสร้างแผนที่พันธุกรรม ศึกษาความหลากหลายขอมีสิ่งมีชีวิต เพื่อช่วยในการปรับปรุงพันธุ์พืชเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศไทย เช่น ปาล์มน้ำมัน ยางพารา และยูคาลิปตัส เป็นต้น ส่วนงานวิจัยด้านยางพาราซึ่งถือว่าเป็นพืชเศรษฐกิจของทั้ง 2 ประเทศไทยและเป็นผู้นำด้านการส่งออก ทางไบโอเทค/สวทช. ได้ร่วมพัฒนาเครื่องหมายโมเลกุลเพื่อปรับปรุงยางพาราทนแล้งภายใต้ทุนสนับสนุนงานวิจัยจากไบโอเทค และสถาบันยางอีกด้วย
 
                นอกจากนี้ ยังมีในส่วนของการวิจัยศึกษาจุลินทรีย์ โดยการจัดตั้งเป็นคลังเก็บรักษาจุลินทรีย์เพื่อเป็นแหล่งเก็บรักษาและให้บริการจุลินทรีย์กับนักวิจัยทั้งภายในและภายนอก ปัจจุบันจุลินทรีย์เก็บรวบร่วมไว้กว่า 50,000 สายพันธุ์ โดยเป็นจุลินทรีย์ที่มีความจำเพาะสูง เช่น ราแมลง ราน้ำ รวมทั้ง Rare Actinomycetes โดยราแมลงถือเป็น Collection ที่มีความหลากหลายมากที่สุดของโลก ซึ่งนักวิจัยไทยได้นำความรู้ดังกล่าวมาพัฒนาสารออกฤทธิ์จากราแมลงหลายชนิด รวมทั้งยังมีการนำไปใช้ประโยชน์โดยภาคเอกชน ตัวอย่างเช่น อาหารสัตว์ สารชีวบำบัดภัณฑ์ (ใช้จุลินทรีย์บำบัดน้ำมันที่เกิดจากการปนเปื้อน) สารควบคุมศัตรูพืช เป็นต้น นายวรวัจน์กล่าว ฯ
 
เขียนข่าวโดย   : นางสาวจิดาภา ภัทรวิวัฒน์วงศ์
เผยแพร่โดย  : นางสาวชลธิชา แสงเทียนสุวรรณ, นางสาวนีรนุช ตามศักดิ์

 

 

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

contact us

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) mostQR
75/47 ถ.พระราม 6 ราชเทวี กทม. 10400
โทร. 0 2 333 3700
โทรสาร 0 2 333 3833
Call Center : 1313

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Most Call Center 1313
Most Community
2017 Ministry of Science and Technology. All Rights Reserved.
ipv6 ready