Account
Please wait, authorizing ...
×
เข้าสู่ระบบ

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

กระทรวงวิทย์ฯ เร่งผลักดันโครงการตามนโยบายการจัดทำยุทธศาสตร์ Country strategy ของรัฐบาล

ยุทธศาสตร์
ไฟล์ Download
รูป intro
แกเลอรี่
ระบบปฏิบัติการ
หมวดหมู่
หน่วยงาน

      นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี   เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เทคโนโลยีสู่อาเซียนในกลุ่มล้านนา” ที่โรงแรมแม่ยมพาเลส จังหวัดแพร่ ระหว่างวันที่ 4 – 5มกราคม 2556 เพื่อร่วมวางกรอบนโยบายการดำเนินงานของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  และเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการของแต่ละพื้นที่  ซึ่งจะมุ่งพัฒนา จังหวัด แต่ละจังหวัดด้วยเทคโนโลยี ต่างๆ ตามนโยบายการจัดทำ

ยุทธศาสตร์Country strategy ของรัฐบาล  โดยใช้จังหวัดแพร่เป็นจังหวัดนำร่องโครงการ เนื่องจากจังหวัดแพร่มีศักยภาพในด้านต่างๆ อาทิ ด้านทรัพยากรป่าไม้ และลักษณะภูมิอากาศ ที่สามารถใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้ามาสนับสนุนเพื่อยกระดับให้เป็นหนึ่งในด้านเศรษฐกิจกลุ่มล้านนาตะวันออกที่สามารถแข่งขันในภูมิภาคอาเซียนต่อไปได้
        รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี   เปิดเผยว่า จะเริ่มผลักดันโครงการต่างๆ ทั้ง 24 โครงการ ให้เป็นรูปธรรมภายใน 3 เดือน  ซึ่งมีโครงการที่น่าสนใจอาทิ  โครงการ Teak Valley คือ โครงการที่พัฒนาไม้จากป่าปลูกของ ออป.ด้วยการใช้เทคโนโลยีเข้าไปปรับปรุงคุณภาพไม้ ไม่ว่าจะเป็นการออกแบบ การดีไซน์ เพื่อนำเสนอสู่ตลาดเป้าหมาย ให้ตรงต่อความต้องการของผู้บริโภค /  โครงการ OTOP Nano คือโครงการที่ใช้เทคโนโลยีนาโนในสิ่งทอ พัฒนาผ้าโบราณนาโน  และจัดให้มีหมู่บ้านสิ่งทอนาโน เพื่อการออกแบบสิ่งทอ สีสัน  รวมทั้งการตัดเย็บ  / โครงการวางแผนการทำงาน เทคโนโลยีอวกาศ Smart Space คือ  การทำแผนที่ที่ดิน โดยจะจัดทำแผนที่ที่ดินทั้งจังหวัด และจะผลักดันให้ครอบคลุมทุกจังหวัดทั่วประเทศไทย โดยใช้เทคโนโลยีอวกาศ ของ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(สทอภ.) เข้ามาช่วยในการตรวจสอบพื้นที่ป่าว่ามีจำนวนเท่าไหร่ โฉนดที่ดินส่วนไหนผู้ใดเป็นผู้ครอบครอง ครอบครองอย่างไร และในอนาคตจะผลักดันให้มีแผนที่ 3 มิติ  
        ด้านลักษณะการแก้ปัญหาป่าเศรษฐกิจชุมชน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี   ระบุว่า ปัจจุบันพื้นที่ป่าถูกบุกรุกเป็นจำนวนมาก จึงจะมีการพัฒนาพืชยืนต้น แบบผสมผสาน และจัดทำศูนย์ขยายพันธุ์กล้าไม้คุณภาพ ศูนย์ขยายเมล็ดพันธุ์  ศูนย์เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ  รวมถึงการเพาะปลูกพืชด้วยการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยจากการใช้ระบบน้ำเข้ามาช่วย/ โครงการปุ๋ยอินทรีย์เคมีนาโนแห่งชาติ เป็นส่วนของการพัฒนาปุ๋ย จะมีการพัฒนาปุ๋ยชะลอการละลาย ที่สามารถกำหนดระยะเวลาการละลายของปุ๋ยเมื่อโดนน้ำได้  เพื่อให้สอดคล้องความต้องการปุ๋ยของพืชในแต่ละช่วงอายุที่สัมพันธ์กับสภาพพื้นดิน และพืชในแต่ละจังหวัด 
        ทั้งนี้ ยังมีการใช้เทคโนโลยีรังสีฉายแมลงผลไม้ หรือโครงการแมลงวันทอง โดยจะกำหนดให้จังหวัดแพร่เป็นพื้นที่  No Fruit Fly zone หรือ พื้นที่ ปลอดแมลงผลไม้ เพื่อลดการใช้สารเคมี  ซึ่งจะขยายพื้นที่ให้ครอบคลุมทั้งจังหวัดแพร่ และล้านนาตะวันออก และจะจัดตั้งศูนย์ขยายไปในทุกภูมิภาค เพื่อทำศูนย์ผลิตแมลงวันทอง /
ส่วน โครงการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว จะมีการกำหนดพันธุ์ข้าวในแต่ละพื้นที่ ว่าจังหวัดไหนมีพื้นที่ในการปลูกข้าวชนิดใด/  รวมทั้งจะพัฒนาโครงการ Thai Deliciousให้เป็นการทดสอบรสชาติอาหาร ในอาหารแต่ละประเภท ว่ามีกระบวนการผลิตอย่างไร   เพื่อวิจัยการปรุงอาหาร ให้เหมาะสมกับแต่ละประเทศ  ว่าอาหารแต่ละประเภท มีกระบวนการผลิตสูตรอาหารอย่างไร/ และโครงการพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์เพื่ออนาคต ล้านนาตะวันออก เพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน
      ทั้งนี้ หากจังหวัดใดสนใจแผนงานโครงการต่างๆ ของกระทรวงวิทยาศาสตร์ และต้องการรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีสามารถติดต่อมาที่สายด่วน 1313   หรือทางเว็ปไซด์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์ และร่วมจัดทำแผนบูรณาการงานวิจัย และถ่ายทอดเทคโนโลยีได้ในวันที่ 14-18 มกราคม 2556 ที่ สวทช. รังสิตตามกำหนดการณ์ของแต่ละวันได้

เผยแพร่ข่าวโดย  :  นางสาวนีรนุช  ตามศักดิ์

 

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

contact us

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) mostQR
75/47 ถ.พระราม 6 ราชเทวี กทม. 10400
โทร. 0 2 333 3700
โทรสาร 0 2 333 3833
Call Center : 1313

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Most Call Center 1313
Most Community
2017 Ministry of Science and Technology. All Rights Reserved.
ipv6 ready