Account
Please wait, authorizing ...
×
เข้าสู่ระบบ

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

นายกรัฐมนตรี ประธานการประชุมเพื่อขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่ ณ จ.เชียงใหม่

ยุทธศาสตร์
ไฟล์ Download
รูป intro
แกเลอรี่
ระบบปฏิบัติการ
หมวดหมู่
หน่วยงาน

     นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เป็นประธานประชุมสัมมนาเพื่อขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่ ระหว่างวันที่ ๒๖ – ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๕ ณ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อมอบนโยบายแนวทางการพัฒนาพื้นที่ภาคเหนือให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ และ ๒ และภาคเอกชน ในเรื่อง “การพัฒนาภาคเหนือตอนบนในภาพรวม” และมอบนโยบายและแนวทางในการปฏิบัติราชการให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด เพื่อขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่ในการวิเคราะห์ศักยภาพและตำแหน่งจุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ของกลุ่มจังหวัดและการปลูกป่าพื้นฟูพื้นที่ต้นน้ำ


 

      เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๕ นาง สาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีและคณะ พร้อมด้วยนายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และนายวีระพงษ์ แพสุวรรณ ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เดินทางไปตรวจเยี่ยมการดำเนินการก่อสร้างศูนย์การประชุมและแสดงสินค้า จังหวัดเชียงใหม่ และเมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมมอบนโยบาย แนวทางการพัฒนาพื้นที่ภาคเหนือให้ กับผู้ว่าราชการจังหวัดกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ และ ๒ และภาคเอกชน ในเรื่อง “การพัฒนาภาคเหนือตอนบนในภาพรวม” โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย นายปลอดประสพ สุรัสวดี รองนายกรัฐมนตรี ผู้ว่าราชการจังหวัดกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ (เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน) และ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒ (น่าน พะเยา เชียงราย แพร่) ภาคเอกชน และผู้มีส่วนเกียวข้อง ณ ห้องเชียงแสน ชั้น ๓ โรงแรมเซ็นทารา ดวงตะวัน จังหวัดเชียงใหม่

       ต่อจากนั้นเวลา ๑๐.๐๐ น. นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมมอบนโยบายและแนวทางใน การปฏิบัติราชการให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด โดยการติดตามวิเคราะห์ศักยภาพและตำแหน่งจุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ของกลุ่มจังหวัดร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) สำนักงบประมาณ และสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่สนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด รวมไปถึงการติดตามโครงการปลูกป่าและพื้นฟูพื้นที่ต้นน้ำ

 

เขียนข่าว  นางสาวศิริลักษณ์ สิกขะบูรณะ และนางสาวจิดาภา ภัทรวิวัฒน์วงศ์
ภาพข่าว   นายรัฐพล หงสไกร
เผยแพร่ข่าว  นางสาวนีรนุช ตามศักดิ์
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  โทร ๐๒-๓๓๓-๓๗๓๒

 

 

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

contact us

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) mostQR
75/47 ถ.พระราม 6 ราชเทวี กทม. 10400
โทร. 0 2 333 3700
โทรสาร 0 2 333 3833
Call Center : 1313

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Most Call Center 1313
Most Community
2017 Ministry of Science and Technology. All Rights Reserved.
ipv6 ready