Account
Please wait, authorizing ...
×
เข้าสู่ระบบ

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

รมว.วิทย์ฯ บรรยายพิเศษหัวข้อ "นโยบายและยุทธศาสตร์เพื่อการวิจัยข้าวไทย"

ยุทธศาสตร์
ไฟล์ Download
รูป intro
แกเลอรี่
ระบบปฏิบัติการ
หมวดหมู่
หน่วยงาน

      นายวรวัจน์  เอื้ออภิญญกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บรรยายพิเศษเรื่อง "นโยบายและยุทธศาสตร์เพื่อการวิจัยข้าวไทย" ภายในงานการประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติ ครั้งที่ 2 ภายใต้หัวข้อ “มิติใหม่วิจัยข้าวไทย พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ และการเปิดตลาดเสรีอาเซียน”จัดขึ้นระหว่างวันที่ 21-23 ธันวาคม 2555 โดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นเจ้าภาพหลักร่วมกับหน่วยงานร่วมทั้ง 8 หน่วยงาน ณ โรงแรม Swissotel Le Concorde กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2555


     นายวรวัจน์  เอื้ออภิญญกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ เปิดเผยภายหลังการบรรยายฯ ว่า คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นผู้ทำการวิจัยและนำงานวิจัยมาทำงานร่วมกับภาคเอกชน และให้นักวิจัยไปทำงานกับภาคเอกชนได้ และได้ให้งบประมาณมา 1% ของ GDP ประมาณ 120,000 ล้านบาท ซึ่งกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ได้จัดทำแผนงานทั้งหมดออกมาเป็น 46 แผนงาน ไม่ว่าจะเป็นข้าว มัน ยาง ปาล์ม หรือผักผลไม้ต่างๆ รวมถึงงานอิเล็กทรอนิกส์และอุตสาหกรรมต่างๆ โดยข้าวก็เป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัย  วันนี้จะเป็นการนำงานวิจัยข้าวทั้งหมดมาบริหารจัดการ ไม่ว่าจะเป็นการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว การทำปุ๋ยที่สามารถชลอการปลดปล่อยธาตุอาหารตลอดอายุของข้าวหรือพืชที่ต้องการ รวมถึงการดูแลกำจัดโรคและแมลง การดูแลเรื่องการเก็บเกี่ยวทั้งระบบ โดยจะมีการวางยุทธศาสตร์ว่าข้าว 30 ล้านตันของประเทศ จะเป็นข้าวเมล็ดยาว สั้น อย่างละเท่าไหร่ และข้าวสำหรับอุตสาหกรรมอีกเท่าไหร่ จะปลูก อย่างไรในพื้นที่ไหน ช่วงฤดูกาลไหน และจะมีการนำภาพถ่ายทางอากาศมากำหนดพื้นที่การเพาะปลูก การบริหารจัดการข้าว การรับจำนำข้าวก็จะถูกวางแผนอย่างเป็นระบบโดยรัฐบาลจะผลักดันในปี 2556   


     ประเทศไทยมีงานวิจัยเรื่องข้าวจำนวนมาก แต่ไม่ได้มีการนำมาบริหารจัดการ หรือดำเนินการ บางงานวิจัยสามารถนำมาใช้ได้ ต้องมีการขยายผล อาทิ เราได้พันธุ์ข้าวมาแล้ว ต้องมีการผลิตพันธุ์ข้าวนั้นให้เพียงพอต่อการใช้งาน และไม่มีการนำพันธุ์ข้าวนั้นไปเพาะปลูกในพื้นที่ที่ต้องการ ดังนั้นการนำงานวิจัยมาดูทั้งระบบว่างานวิจัยที่มีทั้งหมดนั้นจะถูกนำมาใช้อย่างเป็นระบบได้อย่างไร และจะต่อยอดให้ใช้ประโยชน์ได้จริงก็จะเป็นการพัฒนาอุตสาหกรรมข้าวทั้งระบบ แทนที่เราจะผลิตข้าวเมล็ดสั้นอย่างเดียว 30 ล้านตัน เราก็ผลิตข้าวรูปลักษณ์ต่างๆ รวมถึงการแปรรูปข้าวให้สอดคล้องกับการบริโภค สอดคล้องต่อความต้องการของผู้บริโภคในแต่ละพื้นที่
 

 

 


ผู้เขียนข่าว :  นายปราโมทย์  ป้องสุธาธาร  กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
ถ่ายภาพ : นายองอาจ  ทองเปลี่ยน , นายรัฐพล  หงสไกร
 

 

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

contact us

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) mostQR
75/47 ถ.พระราม 6 ราชเทวี กทม. 10400
โทร. 0 2 333 3700
โทรสาร 0 2 333 3833
Call Center : 1313

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Most Call Center 1313
Most Community
2017 Ministry of Science and Technology. All Rights Reserved.
ipv6 ready