Account
Please wait, authorizing ...
×
เข้าสู่ระบบ

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

สัมมนาวิชาการเรื่อง เซลล์บำบัด นานาชาติ ครั้งที่ 1

ยุทธศาสตร์
ไฟล์ Download
รูป intro
แกเลอรี่
ระบบปฏิบัติการ
หมวดหมู่
หน่วยงาน

    นายวรวัจน์  เอื้ออภิญญกุล  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เป็นประธานเปิดงานสัมมนาวิชาการเรื่อง เซลล์บำบัด นานาชาติ ครั้งที่ 1 (Bangkok 1 International Cell Therapy Forum) ระหว่างวันที่ 10-12 ธันวาคม 2555 เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านเซลล์บำบัดให้กับแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป และเพื่อให้เกิดการนำเอาการบำบัดรักษาด้วยเซลล์บำบัดมาใช้ในการรักษาผู้ป่วยอย่างถูกต้อง และแพร่หลาย อันจะนำมาซึ่งความมีคุณภาพชีวิตของประชากรในประเทศได้ในอนาคต จัดโดยสมาคมเซลล์บำบัดไทย ร่วมกับ สำนักการแพทย์ทางเลือก กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โดยมี ศ.ดร.นพ.สมศักดิ์ วรคามิน  ประธานที่ปรึกษาทางการแพทย์นายกสมาคมเซลล์บำบัดไทย และ นพ.บัญชา แดงเนียม เลขาธิการสมาคมการแพทย์คีเลชั่นไทย (CMAT) เลขาธิการสมาคมเซลล์บำบัดไทย ให้การต้อนรับ ณ ห้องบอลรูม 3 โรงแรมแชงกรีล่า กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2555

 


    นายวรวัจน์  เอื้ออภิญญกุล  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ กล่าวเปิดงานฯ ตอนหนึ่งว่า การบำบัดรักษาด้วยเซลล์มีการพัฒนา ต้องชื่นชมนักวิจัยไทยสามารถวิจัยพัฒนาได้ดีไม่น้อยกว่าชาติอื่น แต่ด้วยข้อจำกัดทำให้การพัฒนาเป็นไปอย่างเชื่องช้า ซึ่งการรักษาด้วยเซลล์บำบัดหากประเทศไทยสามารถพัฒนาขึ้นมาได้เอง วันนั้นผมคงจะเห็นคนไทยมีอายุสักร้อยปี ประเทศไทยได้มีโอกาสพัฒนาและได้เห็นผลงานวิจัยค้นคว้าทางด้านนี้มากยิ่งขึ้น ผมได้มอบหมายให้ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) (tcels) หน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ เข้ามาศึกษาทางด้านนี้  และกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ จะให้การสนับสนุนในเรื่องการศึกษาวิจัย ค้นคว้าในเรื่องนี้ และการสัมมนาในครั้งนี้เป็นการสัมมนาที่เป็นประโยชน์กับประเทศไทย เป็นประโยชน์กับนักวิจัยไทย เป็นประโยชน์ต่อคนไทย และเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความเข้มแข็งให้กับประเทศไทยก่อนที่เราจะก้าวสู่อาเซียนในปี 2558  ผมเชื่อว่าชีวิตของมนุษย์ในอนาคตจะมีความแข็งแรง มีอายุที่ยืนยาว
ผู้เขียนข่าว : นายปราโมทย์  ป้องสุธาธาร  กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
ถ่ายภาพ : นายปราโมทย์  ป้องสุธาธาร  และนายไววิทย์  ยอดประสิทธิ์
 

 

 

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

contact us

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) mostQR
75/47 ถ.พระราม 6 ราชเทวี กทม. 10400
โทร. 0 2 333 3700
โทรสาร 0 2 333 3833
Call Center : 1313

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Most Call Center 1313
Most Community
2017 Ministry of Science and Technology. All Rights Reserved.
ipv6 ready