Account
Please wait, authorizing ...
×
เข้าสู่ระบบ

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ โดย สทอภ. เปิดอุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ Space Krenovative Park

ยุทธศาสตร์
ไฟล์ Download
รูป intro
แกเลอรี่
ระบบปฏิบัติการ
หมวดหมู่
หน่วยงาน

    กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ โดย สทอภ. เปิดอุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ Space Krenovative Park

 นายนิรุตติ  คุณวัฒน์  ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในพิธีเปิด อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ Space Krenovative Park (SKP) ภายใต้แนวคิด “Inspiring Beyond” โดยมี ดร.อานนท์  สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) (สทอภ.) กล่างรายงานสรุปเกี่ยวกับ SKP และภายในงานได้จัดให้มีพิธีลงนามความร่วมมือระหว่าง GISTDA กับผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ทั้งในและต่างประเทศ พร้อมการแสดงศักยภาพของ GISTDA ในด้านการช่วยเหลือผู้ประสบภัย อาทิ การแสดงอากาศยานไร้คนขับ (UAV) และยานยนต์ภูมิสารสนเทศในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย โดยมีผู้ร่วมงานทั้งชาวไทยและต่างประเทศมากกว่า 300 คน ณ Visionarium สถานีควบคุมดาวเทียมไทยโชต อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2555


     โครงการอุทยานรังสรรค์นวัตกรรมด้านอวกาศ (SKP) เป็นโครงการที่มีจุดประสงค์เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาต่อยอดงานวิจัย และพัฒนานวัตกรรมด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ  เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการ SME และระดับอุตสาหกรรมอันจะเป็นเครื่องมือส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นผู้นำของการ พัฒนาธุรกิจบนฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมในภูมิภาคอาเซียน  ดังนั้น อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมด้านอวกาศ จึงเป็นกลไกที่สำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศในระดับภูมิภาค และเป็นโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อให้รองรับการพัฒนาของประเทศที่มุ่งเน้นนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปช่วยเหลือผู้ประกอบการ อันเป็นการเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน โดยที่อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมด้านอวกาศจะมีพื้นที่ให้หน่วยงานภาคเอกชนเข้าทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ พร้อมกับให้บริการอันเป็นการสนับสนุนการวิจัยให้บังเกิดผลเชิงพาณิชย์ และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ โดยอุทยานรังสรรค์นวัตกรรมด้านอวกาศ  ประกอบด้วยโครงสร้างพื้นฐาน 7 ส่วนหลัก ดังนี้ 1. Satellite Operations เป็นหน่วยควบคุม และผลิตข้อมูลดาวเทียมไทยโชต และดาวเทียมอื่นๆ ซึ่งเป็นภารกิจหลักที่ สทอภ. ดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน  2. Geo-Informatics Solution Delivery & Training Center เป็นศูนย์กลางด้านภูมิสารสนเทศระดับภูมิภาคอาเซียน เพื่อวิจัยพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศ และเผยแพร่ความรู้ โดยมีหลักสูตรฝึกอบรมจากผู้เชี่ยวชาญ  


     3. Visionarium เป็นสถานที่จัดกิจกรรมและแสดงประวัติความเป็นมาด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิ สารสนเทศ ซึ่งจะก่อให้เกิดจินตนาการสร้างสรรค์แก่ นิสิต นักศึกษา ประชาน รวมทั้งเป็นศูนย์รวมข้อมูลและวิชาการที่เกี่ยวข้อง โดย สทอภ. มีความประสงค์ที่จะให้องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์นี้ เพื่อให้เกิดประโยชน์ในวงกว้างแก่เยาวชนของชาติ  4. Space Development เพื่อทำการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีในการออกแบบและประกอบดาวเทียมสำรวจโลก รวมทั้งเทคโนโลยีอวกาศสำหรับสำรวจโลกอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 5. Space Business Prototyping เพื่อบ่มเพาะผู้ประกอบการใหม่ ที่ต้องการสร้างธุรกิจที่ใช้เทคโนโลยีด้านอวกาศและภูมิสารสนเทศเป็นฐาน GISTDA มีแผนที่จะให้อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออก (Eastern Science Park) ที่มีมหาวิทยาลัยบูรพาเป็นแม่ข่ายเข้ามาร่วมดำเนินการ เพื่อจะได้เชื่อมโยงกับเครือข่ายของบัณฑิตและผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาด ย่อมที่ต้องการสร้างธุรกิจในด้านนี้  6. Entrepreneurial Development เป็นพื้นที่เช่าสำหรับบริษัทเอกชน ที่ต้องการทำการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ที่นำเทคโนโลยีด้านอวกาศและภูมิสารสนเทศไปต่อยอดจนเกิดการทำงานร่วมกัน ระหว่างบริษัทเอกชน มหาวิทยาลัย สถาบันวิจัย และ GISTDA ภายใต้นโยบายส่งเสริมนวัตกรรมของชาติ บริษัทที่มาทำการวิจัยและพัฒนาจะได้รับสิทธิและประโยชน์ตามที่คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนกำหนด  และ 7. Recreation Area เพื่อให้ความสะดวกแก่นักวิจัย และผู้ปฏิบัติงาน ทำให้เกิดการบูรณาการระหว่างงานและการดำรงชีวิตอย่างเหมาะสม ใช้สำหรับกิจกรรมสันทนาการ
 

 ผู้เผยแพร่ข่าว : นายปราโมทย์  ป้องสุธาธาร  กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
ถ่ายภาพ : นายองอาจ  ทองเปลี่ยน
 

 

 

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

contact us

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) mostQR
75/47 ถ.พระราม 6 ราชเทวี กทม. 10400
โทร. 0 2 333 3700
โทรสาร 0 2 333 3833
Call Center : 1313

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Most Call Center 1313
Most Community
2017 Ministry of Science and Technology. All Rights Reserved.
ipv6 ready