Account
Please wait, authorizing ...
×
เข้าสู่ระบบ

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

กระทรวงวิทย์ฯ ระดมสมองจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนการดำเนินงานปี 56-57

ยุทธศาสตร์
ไฟล์ Download
รูป intro
แกเลอรี่
ระบบปฏิบัติการ
หมวดหมู่
หน่วยงาน

นายวรวัจน์  เอื้ออภิญญกุล  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556-2557 ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมี ดร.วีระพงษ์  แพสุวรรณ ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ พร้อมด้วยหัวหน้าหน่วยงานในสังกัด และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม ณ ห้องออดิทอเรียม บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สวทช.) ปทุมธานี (เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2555)


     นายวรวัจน์  เอื้ออภิญญกุล  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ เปิดเผยว่า  วันนี้เป็นการทำแผนยุทธศาสตร์การบูรณาการงานของกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ทั้ง 16 หน่วยงาน  โดยเราจะดูว่ามีเนื้องานที่เป็นกลุ่มงานต้นน้ำที่เป็นพืช สัตว์ เป็นชีวภาพ และที่เป็นกลุ่มงานกลางน้ำ กลุ่มงานแปรรูป การพัฒนาคุณภาพ หรือกลุ่มงานต่อยอดมีกลุ่มงานอะไรบ้าง รวมถึงกลุ่มงานทางการตลาด การออกแบบ แพคเกจจิ้ง การบริหารจัดการ วันนี้เราจะทำภาพรวมทั้งหมดเพื่อให้หน่วยงานรู้ว่า งานทั้งหมดเมื่อเชื่อมต่อเข้าไปในหน่วยงานแล้วมีงานอะไรบ้าง โดยแบ่งเป็นกลุ่มงาน 5 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มงานวิทยาศาสตร์เพื่อการสร้างงานที่เกี่ยวข้องกับคนจำนวนมาก  วิทยาศาสตร์เพื่อการสร้างรายได้ คือกลุ่มงานที่เน้นหนักที่การสร้างรายได้  วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต เกี่ยวกับสุขภาพของคน  วิทยาศาสตร์เพื่ออนาคต คือเทคโนโลยีจะพัฒนาไปสู่การพัฒนาในอนาคต และวิทยาศาสตร์เพื่อการสร้างฐานความรู้ โดยนำผลงานวิจัยที่ประสบความสำเร็จแล้วมาสร้างเป็นฐานองค์ความรู้  เพื่อประสานกับหน่วยงานต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงแรงงาน กระทรวงมหาดไทย หรือกระทรวงอื่นที่มีความต้องการใช้ ทั้งหมดนี้จะมีการบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ สภาวิจัย สกว. สกอ. และมหาวิทยาลัยต่างๆ โดยในวันที่ 17-18 พฤศจิกายน จะมีการบูรณาการภาพใหญ่ โดยจะไปบูรณาการกับหน่วยงานอื่นว่าเรามีองค์ความรู้อะไรที่จะไปให้การสนับสนุนงานของกระทรวงอื่นได้ เช่น กระทรวงเกษตรฯ กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงพาณิชย์ หรือกระทรวงใดๆ ที่เราสามารถให้การสนับสนุนและสามารถทำงานร่วมกันได้ ซึ่งจะเป็นการดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศตามนโยบายของท่านนายกรัฐมนตรี  และคณะรัฐมนตรีได้มีมติให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นแกนกลางในการขับเคลื่อนงานทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไปถึง 1 % ของ GDP หรือประมาณ 1.2 แสนล้านบาท ซึ่งเราก็จะเริ่มทำแผนเพื่อบูรณาการงานทั้งหมดก่อน
     ด้าน ดร.วีระพงษ์  แพสุวรรณ ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ กล่าวว่า การประชุมในวันนี้เป็นการระดมสมองของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายแผนของหน่วยงานในกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ประมาณ 300 คน เป็นการบูรณาการงานของกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ เพื่อจะนำไปบูรณาการกับกระทรวงอื่นๆ ต่อไป การประชุมครั้งนี้ถือว่าเป็นส่วนต่อจากการรับนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ที่ผ่านมา ซึ่งหน่วยงานได้จัดทำรายละเอียดเพื่อบรรจุใน cluster ต่างๆ ในงานของกระทรวงโดยเรียงตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ซึ่งมีอยู่ 5 ได้แก่ วิทยาศาสตร์เพื่อการสร้างงาน  วิทยาศาสตร์เพื่อการสร้างรายได้ วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต วิทยาศาสตร์เพื่ออนาคต และวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างฐานความรู้  พร้อมทั้งจะได้มีการทบทวนแผนที่ได้รับงบประมาณปี 2556 จัดเข้า cluster ในลักษณะ Project Based management โดยขับเคลื่อนตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ เพื่อให้นโยบายรัฐบาลไปผลักดันงบประมาณวิทยาศาสตร์การวิจัยและพัฒนาของประเทศไปถึง 1%ของ GDP รวมทั้งเป็นฐานในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่กำหนดไว้

ผู้เขียนข่าว : นายปราโมทย์  ป้องสุธาธาร  กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
ถ่ายภาพ : นายองอาจ  ทองเปลี่ยน  ,  นายรัฐพล  หงสไกร
 

 

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

contact us

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) mostQR
75/47 ถ.พระราม 6 ราชเทวี กทม. 10400
โทร. 0 2 333 3700
โทรสาร 0 2 333 3833
Call Center : 1313

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Most Call Center 1313
Most Community
2017 Ministry of Science and Technology. All Rights Reserved.
ipv6 ready