Account
Please wait, authorizing ...
×
เข้าสู่ระบบ

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ จัดพิธีถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ยุทธศาสตร์
ไฟล์ Download
รูป intro
แกเลอรี่
ระบบปฏิบัติการ
หมวดหมู่
หน่วยงาน

      (19 ตุลาคม 2555) ดร.ปลอดประสพ สุรัสวดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ของกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ และหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชน ร่วมพิธีถวายพานพุ่มและถวายราชสดุดีเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในฐานะทรงเป็น “พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย” เนื่องใน “วันเทคโนโลยีของไทย” ประจำปี 2555 ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

     ดร.ปลอดประสพ สุรัสวดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ  กล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ความว่า “ข้าพระพุทธเจ้า นายปลอดประสพ  สุรัสวดี  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยข้าราชการทุกหมู่เหล่า ตลอดจนพสกนิกรชาวไทย ณ ที่นี้  ต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชทานต่อพสกนิกรชาวไทยมายาวนาน  นับเนื่องแต่เสด็จฯ เถลิงถวัลย์ราชสมบัติ
     พระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่พรั่งพร้อมด้วยทศพิศราชธรรม ทรงตรากตรำพระวรกาย เพื่อปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า ทรงพระราชทานความช่วยเหลือ บำบัดทุกข์ บำรุงสุขแก่ราษฎร  ด้วยพระอัจฉริยภาพล้ำลึก เปี่ยมด้วยพระปรีชาญาณด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  โดยทรงค้นคว้า วิจัย และพัฒนาโครงการพระราชดำริต่างๆ ผสมผสานหลักวิชาการและเทคโนโลยีสมัยใหม่ มาประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน จนสัมฤทธิ์ผลในทางปฏิบัติ อาทิ โครงการฝนหลวง กังหันน้ำชัยพัฒนา โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ โครงการแก้มลิง และโครงการแกล้งดิน เป็นต้น 
     ด้วยพระอัจฉริยภาพและพระปรีชาสามารถอย่างหาที่เปรียบมิได้ เป็นที่ประจักษ์ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศมาโดยตลอด คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๔๓ เห็นชอบให้เทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในฐานะที่ทรงเป็น “พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย” และกำหนดให้วันที่ ๑๙ ตุลาคม ของทุกปี เป็น “วันเทคโนโลยีของไทย” เพื่อระลึกถึงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๑๕ ที่ทรงอำนวยการสาธิตฝนหลวงสูตรใหม่ครั้งแรกของโลกด้วยพระองค์เอง ที่เขื่อนแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี 


     ในวโรกาสที่ “วันเทคโนโลยีของไทย” เวียนมาบรรจบครบรอบในปีพุทธศักราช 2555 นี้  ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ขอถวายความจงรักภักดี  โดยจะดำรงตนให้เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาชาติสืบไป และขอพระราชทานพระบรมราชวโรกาส น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระพรชัยมงคลแด่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ขออัญเชิญคุณพระศรีรัตนตรัย พระสยามเทวาธิราช พระบรมเดชานุภาพ แห่งสมเด็จพระบูรพกษัตริยาธิราชเจ้าทุกพระองค์ และอานุภาพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากล ได้โปรดอภิบาลบันดาลดล ให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระบรมราชินีนาถ พร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ ทรงพระเจริญสิริสวัสดิ์พิพัฒน์มงคลทุกทิวาวาร สถิตเสถียรจำเนียรกาล อยู่ในมไหศวรรย์ พระบรมเดชานุภาพรุ่งจรัสแผ่ไพศาล ปกเศียรเกล้าอาณาประชาราษฎร์ ร่มเย็นเป็นสุข  ทุกวันคืนตลอดนิรันดร์กาล เทอญ  ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ”
     ทั้งนี้ กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ได้จัด “งานเทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทย ประจำปี ๒๕๕๕” ระหว่างวันที่ ๒๕-28 ตุลาคม ๒๕๕๕ ณ อาคาร EH 101-102 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา  เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดชฯ ในฐานะทรงเป็น พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย และพระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย สร้างความจดจำว่าเดือนตุลาคม ของทุกปี เป็นเดือนแห่งมหกรรมเทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทย และเผยแพร่ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทย จากทุกภาคส่วนในเชิงบูรณาการ ได้แก่ ภาครัฐ สถาบันการศึกษา ภาคเอกชน องค์กรสมาคมที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนสร้างทัศนคติที่ดีต่อ งานเทคโนโลยีและนวัตกรรมของคนไทย ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ทั้งในชีวิตประจำวัน และขยายผลในเชิงพาณิชย์ และเป็นเวทีแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมไทย ตลอดจนการแลกเปลี่ยนซื้อขายเทคโนโลยี ในระดับผู้ประกอบการคนไทยด้วยกันเอง รายละเอียดสามารถเข้าชมได้ที่ http://www.most.go.th/technomart/

      
ผู้เขียนข่าว  :  นายปราโมทย์  ป้องสุธาธาร กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ
ถ่ายภาพ  :  นายไววิทย์  ยอดประสิทธิ์  , นายองอาจ  ทองเปลี่ยน  ,  นายรัฐพล  หงสไกร

 

 

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

contact us

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) mostQR
75/47 ถ.พระราม 6 ราชเทวี กทม. 10400
โทร. 0 2 333 3700
โทรสาร 0 2 333 3833
Call Center : 1313

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Most Call Center 1313
Most Community
2017 Ministry of Science and Technology. All Rights Reserved.
ipv6 ready