Account
Please wait, authorizing ...
×
เข้าสู่ระบบ

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

พิธีมอบรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติและรางวัลนวัตกรรมข้าวไทย ประจำปี 2555

ยุทธศาสตร์
ไฟล์ Download
รูป intro
แกเลอรี่
ระบบปฏิบัติการ
หมวดหมู่
หน่วยงาน

         ดร. ปลอดประสพ สุรัสวดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  พร้อมด้วย ดร. สุเมธ  ตันติเวชกุล  ประธานมูลนิธิข้าวไทยในพระบรมราชูปถัมภ์  ร่วมเป็นประธานมอบรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติและรางวัลนวัตกรรมข้าวไทย ประจำปี 2555 เนื่องใน “วันนวัตกรรมแห่งชาติ” ซึ่งตรงกับวันที่ 5 ตุลาคม ของทุกปี เพื่อเทิดประเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในฐานะทรงเป็น “พระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย” และประกาศเกียรติคุณและเชิดชูเกียรติให้แก่ “นวัตกร” ซึ่งเป็นผู้คิดค้น สร้างสรรค์ และพัฒนาผลงานนวัตกรรมาจนเป็นผลสำเร็จและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดยรางวัลชนะเลิศด้านสังคม ได้แก่ “BluRibbon” แผ่นปิดแผลนาโนไบโอเซลลูโลสเคลือบคริสตัสเงินนาโนสีฟ้า และรางวัลชนะเลิศด้านเศรษฐกิจ ได้แก่ “เครื่องละลายตะกอนน้ำมันดิบ ปตท.” สำหรับรางวัลนวัตกรรมข้าวไทย รางวัลที่ 1 “ครีมเคลือบเงาเอนกประสงค์จากน้ำมันรำข้าวอินทรีย์” 


         นายศุภชัย  หล่อโลหการ ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เปิดเผยว่า การประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติด้านสังคม และรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติด้านเศรษฐกิจ โดยมีคณะกรรมการตัดสินรางวัลฯ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านเศรษฐกิจและด้านสังคมจากภาครัฐและเอกชน จำนวน 10 ท่าน มีหลักเกณฑ์พิจารณาตัดสิน 3 ด้าน ได้แก่ ระดับของความใหม่  กระบวนการบริหารจัดการ และผลประโยชน์ที่ได้รับจากนวัตกรรม  โดยผลงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในแต่ละสาขา จะได้รับพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “พระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย” พร้อมเงินรางวัลมูลค่า 200,000 บาท ในปีนี้มีผู้ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดฯ จำนวน 236 ผลงาน แบ่งเป็นผลงานนวัตกรรมด้านสังคม จำนวน 55 ผลงาน และผลงานนวัตกรรมด้านเศรษฐกิจ จำนวน 181 ผลงาน


         ผลการประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติด้านสังคม รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ “BluRibbon” แผ่นปิดแผลนาโนไบโอเซลลูโลสเคลือบคริสตัสเงินนาโนสีฟ้า ผลงานของบริษัท โนวาเทค เฮลธ์แคร์ จำกัด ร่วมกับบริษัท ไทยนาโนเซลลูโลส จำกัด เป็นผลงานนวัตกรรมระดับโลกด้านผลิตภัณฑ์รักษาแผลโดยอาศัยวัสดุไบโอเซลลูโลสจากข้าวไทย  เพื่อรักษาความชุมชื้นให้บาดแผล ไม่ติดแผลเวลาลอกออก ทำให้เนื้อเยื่อที่กำลังสร้างใหม่ไม่ถูกทำลาย ทำให้ไม่เกิดแผลซ้ำซ้อนจากการเปลี่ยนแปลงแผ่นปิดแผล และไม่ทำให้ผู้ป่วยต้องเจ็บปวดทรมานเวลาเปิดทำแผล  ร่วมด้วย Blue Silver Nano Technology สำหรับลดการติดเชื้อของบาดแผล ซึ่งสามารถลดการนำเข้าวัสดุปิดแผลจากต่างประเทศได้จำนวนมาก  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่  อุปกรณ์ผ่าตัดดามกระดูกสันหลังหลายระดับ ผลงานของภาควิชาศัลยศาสตร์ออโธปิดิกส์และกายภาพบำบัด โรงพยาบาลศิริราช และสถาบันโรคกระดูกสันหลังกรุงเทพ โรงพยาบาลกรุงเทพ ร่วมกับ บริษัท ออโธพีเซีย จำกัด และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ชุดตรวจวินิจฉัยโรคเท้าช้างแบบรวดเร็ว ผลงานของคณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
         รางวัลด้านเศรษฐกิจ  รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ เครื่องละลายตะกอนน้ำมันดิบ ปตท. ผลงานของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)  ถือเป็นนวัตกรรมระดับโลกด้านผลิตภัณฑ์เครื่องละลายตะกอนน้ำมันดิบ  ซึ่งพัฒนาขึ้นโดยใช้หลักการเหนี่ยวนำแม่เหล็กไฟฟ้า (Electromagnetic Induction)  ในการเปลี่ยนตะกอนน้ำมันดิบที่สะสมภายในตู้รถไฟขนส่งเป็นน้ำมันดิบที่สามารถจำหน่ายได้ โดยอาศัยคุณสมบัติด้านโลหะของตู้รถไฟที่สามารถถูกเหนี่ยวนำโดยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจนเกิดกระแสวนแบบ eddy current ทำให้เกิดเป็นพลังงานความร้อนขึ้นที่ผิวโลหะและถ่ายเทความร้อนไปละลายตะกอนน้ำมันดิบที่ติดอยู่ที่ผิวของตู้รถไฟ นอกจากนี้ ในการออกแบบและสร้างเครื่องละลายตะกอนน้ำมันดิบ ปตท. ยังสามารถป้องกันการระเบิด แบบสมบูรณ์ที่ถูกรับรองตามมาตรฐานสากล  รางวัลรองชนิเลิศอันดับ 1 ได้แก่ “MBIO-2” ถุงพลาสติกชีวภาพสลายตัวได้ ผลงานของบริษัท มัลติแบกซ์ จำกัด (มหาชน)  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ “โพซี่คิท” ชุดตรวจสอบไวรัสในกล้วยไม้ ผลงานของบริษัท ซีแพค อินเตอร์ จำกัด และรางวัลชมเชย ได้แก่ “AmbiSence Engine” ระบบบริหารจัดการเซ็นเซอร์บนคลาวด์ ผลงานของบริษัท จีโอมูฟ จำกัด


         สำหรับรางวัลการประกวดนวัตกรรมข้าวไทย ประจำปี 2555 รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ “ครีมเคลือบเงาเอนกประสงค์สำหรับอุปกรณ์ภายในรถยนต์ จากน้ำมันรำข้าวอินทรีย์”  ผลงานของบริษัท อู่ข้าวอู่น้ำ จำกัด  รองรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 “ครีมบำรุงผิวจากน้ำมันรำข้าว” ผลงานของบริษัท สยามเนเชอรัล โปรดักซ์ จำกัด  รองรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2 “สังขยาแผ่นจากแป้งข้าวกล้องงอก” ผลงานของภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และรองรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2 “คอนกรีตบล็อกเขียวอีวีเอผสมเถ้าแกลบ” ผลงานของหน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยีแห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (รองรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2 มี 2 รางวัล)


ผู้เขียนข่าว : นายปราโมทย์  ป้องสุธาธาร  กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
ถ่ายภาพ   : นายองอาจ  ทองเปลี่ยน  ,  นายรัฐพล  หงสไกร
 

 

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

contact us

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) mostQR
75/47 ถ.พระราม 6 ราชเทวี กทม. 10400
โทร. 0 2 333 3700
โทรสาร 0 2 333 3833
Call Center : 1313

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Most Call Center 1313
Most Community
2017 Ministry of Science and Technology. All Rights Reserved.
ipv6 ready