Account
Please wait, authorizing ...
×
เข้าสู่ระบบ

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

6 สถาบัน ร่มมือผลักดันการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์จากพลาสติกชีวภาพ

ยุทธศาสตร์
ไฟล์ Download
รูป intro
แกเลอรี่
ระบบปฏิบัติการ
หมวดหมู่
หน่วยงาน

     6 สถาบัน สร้างมิติใหม่ในการบูรณาการความร่วมมือผลักดันการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์จากพลาสติกชีวภาพ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บริษัท พีทีที โกลบอลเคมิคอล จำกัด (มหาชน)  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (TCELS) สำนักงานนวันกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สนช.) และกระทรวงสาธารณสุข ลงนามความร่วมมือเพื่อร่วมผลักดันการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์จากพลาสติกชีวภาพที่ปลอดภัยและได้มาตรฐาน ISO 13485 สู่การใช้งานจริง โดยแพทย์และทันตแพทย์ที่ผ่านการอบรม ในอนาคตต้นทุนการผลิตเครื่องมือแพทย์ดังกล่าวลดลงแน่นอน


     ดร.พรชัย  รุจิประภา  ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า วันนี้นับเป็นนิมิตหมายอันดีที่เกิดความร่วมมือพัฒนาเครื่องมือแพทย์จากพลาสติกชีวภาพที่ดูดซึมได้ และเป็นครั้งแรกที่เราได้มีการพัฒนาเรื่องนี้อย่างจริงจัง  ตั้งแต่ต้นน้ำ คือจะวิจัยพัฒนาตั้งแต่วัตถุดิบไปจากวัตถุดิบที่ต่อเนื่องจากพลาสติกชีวภาพโดยนำส่วนหนึ่งมาวิจัยเพื่อให้เกิดการพัฒนาเพื่อให้เกิดการผลิตเป็นเครื่องมือแพทย์ซึ่งได้มาตรฐาน ISO 13485 ซึ่งในปัจจุบันมีจำหน่ายแต่ยังไม่ได้ผลิตในประเทศไทย และมีราคาสูงมาก ทำให้ประชาชนส่วนมากเข้าไม่ถึง และเนื่องจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชประสงค์ที่จะให้เครื่องมือต่างๆ เหล่านี้ สามารถที่จะนำมาใช้ได้กับประชาชนทั่วไป คนยากคนจนต่างๆ จากแนวพระราชดำรินั้น สิ่งแรกที่ได้ดำเนินการไปแล้วคือรากฟันเทียม และพลาสติกชีวภาพนี้เป็นการดำเนินการต่อเนื่อง โดยทาง พีทีที โกลบอลเคมิคอล ซึ่งเป็นภาคเอกชนที่มีศักยภาพในการพัฒนาในเรื่องนี้มาก  และงานวิจัยต่างๆ มีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดำเนินการ โดยกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ จะทำหน้าที่เป็นผู้ประสานให้เกิดความร่วมมือ และกระทรวงสาธารสุข จะเป็นหน่วยงานที่จะนำไปใช้ในคลินิกจริงกับผู้ป่วย ซึ่งเป็นลักษณะการวิจัยและพัฒนาที่ครบวงจรตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ซึ่งจะนำไปสู่การใช้ประโยชน์ และเป็นประโยชน์ทั้งในแง่ของประเทศและประชาชน ทางด้านเศรษฐกิจ เพื่อเป็นผู้นำทางการตลาดในเรื่องเครื่องมือเหล่านี้ในภูมิภาค  การร่วมมือครั้งนี้ จึงเป็นการร่วมมือที่จะทำให้เกิดการพัฒนาและเป็นจุดเริ่มต้นของการวิจัย ซึ่งจะเป็นประโยชน์มากในอนาคต
    ด้าน นายอนนต์  สิริแสงทักษิณ  CEO บริษัท พีทีที โกลบอลเคมิคอล จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ในฐานะผู้นำด้านปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ของประเทศไทย ได้ให้ความสำคัญต่อการตอบแทนสังคม โดยเข้าร่วมคิดค้นและพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์จากพลาสติกชีวภาพร่วมกับภาครัฐ ทดแทนการนำเข้าเครื่องมือแพทย์จากต่างประเทศในราคาที่ต่ำลง เป้าหมายให้ประชาชนสามารถเข้าถึงการบริการสาธารณสุขของประเทศอย่างทั่วถึง เพื่อยกระดับคุณภาพและประโยชน์สุขของประชาชนโดยรวม
    ด้าน นายสัมพันธ์  สิงหราชวราพันธ์  ผู้แทนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีการวิจัยและพัฒนาพลาสติกชีวภาพมาได้ระยะหนึ่งแล้ว  ทั้งนี้ในโครงการนี้จะเป็นการพัฒนาต่อยอดพลาสติกชีวภาพเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตผลิตภัณฑ์สำหรับใช้เป็นเครื่องมือแพทย์ให้ได้ตามมาตรฐาน ISO 13485

 ผู้เขียนข่าว : นายปราโมทย์  ป้องสุธาธาร  กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
ถ่ายภาพ : นายองอาจ  ทองเปลี่ยน  ,  นายรัฐพล  หงสไกร
 

 

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

contact us

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) mostQR
75/47 ถ.พระราม 6 ราชเทวี กทม. 10400
โทร. 0 2 333 3700
โทรสาร 0 2 333 3833
Call Center : 1313

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Most Call Center 1313
Most Community
2017 Ministry of Science and Technology. All Rights Reserved.
ipv6 ready