Account
Please wait, authorizing ...
×
เข้าสู่ระบบ

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

พิธีลงนามความร่วมมือและสัมมนา “Thailand Food Valley ขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรมอาหารไทยสู่ตลาดโลก”

ยุทธศาสตร์
ไฟล์ Download
รูป intro
แกเลอรี่
ระบบปฏิบัติการ
หมวดหมู่
หน่วยงาน

  ดร.พรชัย  รุจิประภา  ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นผู้แทนกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ลงนามความร่วมมือ “Thailand Food Valley” ระหว่างกระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันแก่อุตสาหกรรมอาหารแปรรูปของไทย เน้นสนับสนุนด้านการวิจัย ดึงต้นแบบจากเนเธอร์แลนด์ต่อยอดผลิตสินค้าเชิงนวัตกรรมตอบสนองตลาด ตั้งเป้าเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมอาหารในภูมิภาคอาเซียน โดยมี นายอุดม วงศ์วิวัฒน์ไชย  ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม  นายศักดิ์ชัย ศรีบุญซื่อ ผู้อำนวยการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  และนายพยุงศักดิ์ ชาติสุทธิผล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  ร่วมเป็นผู้แทนลงนามฯ ณ ห้องบอลรูม 2 ชั้น 3 โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2555


     ดร.พรชัย  รุจิประภา  ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ กล่าวว่า ประชากรโลกมีจำนวนเพิ่มขึ้น  ความต้องการอาหารของโลกก็มีเพิ่มขึ้นตามไปด้วย โดยความต้องการที่ขยายตัวมาก จะเป็นทางแอฟริกาและตะวันออกกลาง ซึ่งตะวันออกกลางมีน้ำมันเป็นสินค้าหลัก เป็นประเทศที่มีรายได้สูง  สำหรับประเทศไทยส่งออกอาหารที่เป็นเบื้องต้น เช่น ข้าว มันสำปะหลัง ในส่วนของอาหารแปรรูปเราก็ส่งออกได้ดี  การพัฒนาอาหารสำเร็จรูปน่าจะไปได้ดี  และตลาดจีนเริ่มมีความต้องการที่มากขึ้น  รวมถึงตลาดอินเดียที่มีความต้องการอาหารที่แตกต่างไปจากประเทศอื่น  ในด้านการผลิต ทำอย่างไรภาครัฐจะเข้าไปช่วยเหลือ เช่น เรื่องมาตรฐานด้านสุขอนามัย  งานวิจัยซึ่งมีทั้งในกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ  กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงสาธารณสุข  และในมหาวิทยาลัยต่างๆ ทำอย่างไรจะจับมือร่วมกันได้ และประเทศต้องการงานวิจัยไปใส่ตรงไหนบ้าง  สำหรับในด้านโครงสร้างพื้นฐาน มีการลงทุนน้อยมาก ห้องวิจัยโดยเฉพาะด้านอาหาร ซึ่งมีหลายตลาด รสนิยมการบริโภคที่แตกต่างกัน  ภาครัฐที่จะเข้าไปช่วยล้วนมีกฎระเบียบต่างๆ ต้องมี one stop service ที่ให้บริการเป็น one stop จริงๆ  โดยทางภาคเหนือมีส่วนเกี่ยวข้องกับหกเหลี่ยนเศรษฐกิจ เชื่อมโยงกับตลาดจีน  ภาคกลางก็เป็นศูนย์กลางของผลิตภัณฑ์อหาร ที่มีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน ที่ให้บริการด้านการผลิตอาหาร 
     ด้านโลจิสติกส์ โดยเฉพาะอาหาร ต้องเริ่มจากการผลิต การควบคุมหรือจัดการกับคุณภาพการผลิตได้ ซึ่งเกี่ยวข้องกับภาคการเกษตร  ที่จะทำให้ผลไม้มีขนาดที่เท่ากัน แต่ที่ยากกว่าคือการขนส่ง  ภาชนะที่ใช้ใส่ในการขนส่งต้องสามารถเก็บรักษาคุณภาพได้  กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ได้ขอให้สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ เข้ามาดำเนินการตั้งแต่การผลิต  การขนส่งจากไหนไปไหน และจะต้องใช้ภาชนะชนิดใด  รวมทั้งการปรับปรุงกระบวนการผลิต เพื่อให้เหมาะสมกับผู้บริโภค ไปจนถึงการขนส่งเพื่อลดความสูญเสีย

 


ผู้เขียนข่าว :  นายปราโมทย์  ป้องสุธาธาร  กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
ถ่ายภาพ : นายไววิทย์  ยอดประสิทธิ์  ,  นายองอาจ  ทองเปลี่ยน
 

 

 

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

contact us

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) mostQR
75/47 ถ.พระราม 6 ราชเทวี กทม. 10400
โทร. 0 2 333 3700
โทรสาร 0 2 333 3833
Call Center : 1313

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Most Call Center 1313
Most Community
2017 Ministry of Science and Technology. All Rights Reserved.
ipv6 ready