Account
Please wait, authorizing ...
×
เข้าสู่ระบบ

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

งานแถลงข่าวความร่วมมือ “โครงการนำร่องผลิตไฟฟ้าด้วยเทคโนโลยี Gasification แบบ Multi Feed-stock”

ยุทธศาสตร์
ไฟล์ Download
รูป intro
แกเลอรี่
ระบบปฏิบัติการ
หมวดหมู่
หน่วยงาน


     นายพรชัย รุจิประภา ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในพิธีเปิดงานแถลงข่าวความร่วมมือ “โครงการนำร่องผลิตไฟฟ้าด้วยเทคโนโลยี Gasification แบบ Multi Feed-stock” ระหว่าง กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา พัฒนาและจัดทำต้นแบบที่เหมาะสมของระบบผลิตไฟฟ้าจากชีวมวลขนาด 1 เมกกะวัตต์และส่งเสริมการนำเทคโนโลยีเครื่องจักรที่ผลิตได้ในประเทศมาใช้ประโยชน์ในโรงผลิตไฟฟ้า ณ ห้องฟอร์จูน 1 โรงแรม แกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2555

 

     นายพรชัย รุจิประภา ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า เป็นเรื่องน่ายินดีที่หน่วยราชการภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และ เอกชน ได้ร่วมมือกันดำเนินโครงการนำร่องผลิตไฟฟ้าด้วยเทคโนโลยี Gasification แบบ Multi Feed-stock ซึ่งจะช่วยส่งเสริมและพัฒนาชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทำให้ชุมชนมีโรงไฟฟ้าของตัวเอง โดยใช้เศษเหลือใช้ทางการเกษตร เศษวัสดุต่างๆ ที่ไม่ใช้แล้วในชุมชน นำมาผลิตไฟฟ้า เป็นโรงไฟฟ้าขนาดเล็กที่เหมาะกับชุมชน โดยได้มอบนโยบายโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนนี้ให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นผู้ดำเนินการ โดยให้ความสำคัญเป็นโครงการ Flagship ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งได้รับความเห็นชอบให้ดำเนินการศึกษาความเป็นไปได้ในด้านต่างๆ รวมถึงด้านเทคโนโลยี ที่จะต้องมีการพัฒนาสร้างขึ้นมาเพื่อยืนยันว่า เป็นเทคโนโลยีที่ใช้งานได้ดี มีความเหมาะสมกับชุมชน จึงเกิดเป็นโครงการนำร่อง และเป็นความร่วมมือที่ทุกท่านได้เห็นในวันนี้

 

     นอกจากนี้ นายพรชัย รุจิประภา ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ยังแสดงความมั่นใจเป็นอย่างยิ่งว่า โครงการนี้จะเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติหากสามารถขยายผลไปยังชุมชนต่างๆ ที่มีความพร้อมทั่วประเทศได้ ประชาชนในชุมชนได้ใช้ไฟฟ้าในราคาที่ต่ำกว่า และมีรายได้จากการจำหน่ายไฟฟ้า อย่างไรก็ตาม โครงการนี้จะประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ทุกประการได้ต้องเกิดจากความร่วมมือของทั้ง 4 หน่วยงาน ที่ร่วมแรง ร่วมใจ ร่วมงบประมาณ ในการทำงานร่วมกัน และจะผลักดันโครงการนี้ให้ประสบความสำเร็จ

 

     ด้านนางนิตยา พัฒนรัชต์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี กล่าวถึงการดำเนินโครงการดังกล่าวว่า กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้นำเสนอโครงการการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลด้วย เทคโนโลยีแกสซิฟิเคชั่น ขนาด 1 เมกกะวัตต์ เพื่อขอความเห็นชอบให้ดำเนินการต่อคณะรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2554 เห็นชอบในหลักการโครงการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าจากชีวมวลขนาด ๑ เมกะวัตต์ และอนุมัติงบประมาณจำนวน 50 ล้านบาท  เพื่อใช้เป็นงบดำเนินการศึกษาวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการในด้านต่างๆ โดยกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ จึงแบ่งการดำเนินงานเป็น 2 ระยะ กล่าวคือ

     ระยะที่ 1 ศึกษาวิเคราะห์ความเป็นไปได้และผลกระทบของโครงการในภาพรวมได้รับการจัดสรรงบประมาณประจำปี 2555 จำนวน 20 ล้านบาท ซึ่งได้เริ่มดำเนินการไปแล้ว

     ระยะที่ 2 การศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าจากชีวมวลด้วยระบบ Multi Feed-stock Gasification ในวงเงิน 30 ล้านบาท เสนอขอรับการจัดสรร ในปีงบประมาณ 2556 เพื่อการศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าจากชีวมวลด้วยระบบ Multi Feed-stock Gasification ที่สามารถใช้ชีวมวลที่มีความหลากหลาย (Multi Feed-stock) และลดปัญหาการทำงานของระบบทำความสะอาดแกสเชื้อเพลิงที่เกิดจากน้ำมันดิน (Tar) ซึ่งเทคโนโลยีนี้ต้องนำเข้าจากต่างประเทศ ดังนั้นการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าจากชีวมวลในครั้งนี้จึงเป็นการพัฒนา เทคโนโลยีขึ้นเองภายในประเทศซึ่งเป็นกระบวนการสำคัญในการตอบสนองนโยบายของ รัฐบาลสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ลดการนำเข้าเทคโนโลยีจากต่างประเทศและส่งเสริมการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรองรับต่อการขยายผลโครงการพัฒนา และถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าจากชีวมวลเพื่อสร้างต้นแบบโรงไฟฟ้าชุมชน 1 เมกกะวัตต์ ให้กระจายทั่วภูมิภาคของประเทศในอนาคต

     กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ  โดยสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สป.วท.) จึงจัดทำโครงการศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าจากชีวมวลด้วยระบบ Multi Feed-stock Gasification ด้วยวิธีการวิศวกรรมย้อนรอย เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ บุคลากรในการพัฒนาเทคโนโลยีโรงไฟฟ้าชีวมวลของไทย ให้มีศักยภาพทัดเทียมกับต่างประเทศ โดยเป็นการดำเนินการที่ต่อเนื่องจากโครงการในระยะที่ 1 ซึ่งในการดำเนินโครงการนี้ สป.วท.จะดำเนินการบูรณาการความร่วมมือระหว่าง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และองค์การปกครองท้องถิ่น ในการสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเครื่องจักรผลิตไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพในต่างประเทศ ให้สามารถสร้างโรงไฟฟ้าโดยใช้ชิ้นส่วนประกอบที่ผลิตในประเทศไทยไม่ต่ำกว่า 50% พร้อมทั้งศึกษาผลจากการใช้เครื่องต้นแบบในประเทศ เพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนา และเป็นต้นแบบการขยายผลสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลในพื้นที่อื่นที่มีปริมาณชีวมวลที่มีศักยภาพในการผลิตไฟฟ้าต่อไป
 

 

ภาพข่าว : นายปราโมทย์ ป้องสุธาธาร
เขียนข่าว : นางสาวศิริลักษณ์ สิกขะบูรณะ

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

 

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

contact us

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) mostQR
75/47 ถ.พระราม 6 ราชเทวี กทม. 10400
โทร. 0 2 333 3700
โทรสาร 0 2 333 3833
Call Center : 1313

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Most Call Center 1313
Most Community
2017 Ministry of Science and Technology. All Rights Reserved.
ipv6 ready