Account
Please wait, authorizing ...
×
เข้าสู่ระบบ

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

ผู้เข้าประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบูรณาการงานด้าน วทน. สัญจรสู่จังหวัดจันทบุรี ชลบุรี ระยอง ตราด

ยุทธศาสตร์
ไฟล์ Download
รูป intro
แกเลอรี่
ระบบปฏิบัติการ
หมวดหมู่
หน่วยงาน

ทัศนศึกษาการเลี้ยงผึ้งชันโรง ณ หมู่บ้านวิทยาศาสตร์ภูมิปัญญาท้องถิ่นคนจันท์ชันโรง


     นางสาวเสาวณี  มุสิแดง  รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  นำผู้เข้าประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบูรณาการงานด้าน วทน. : วทน. สัญจรสู่จังหวัดจันทบุรี  ชลบุรี ระยอง ตราด ทัศนศึกษาการเลี้ยงผึ้งชันโรง ณ หมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : หมู่บ้านวิทยาศาสตร์ภูมิปัญญาท้องถิ่นคนจันท์ชันโรง ณ หมู่ ๓ บ้านพญาบน  ต.วังแซ้ม อ.มะขาม จ.จันทบุรี  โดยมี นายสมชาย  ลี้วงศกรณ์  นายอำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี  กล่าวต้อนรับ และ ผศ.เสวก  พงษ์สำราญ  ผู้อำนวยการคลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี พร้อมด้วย นายวิสิทธิ์  ธนูอาจ  ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนภูมิปัญญาท้องถิ่นคนจันท์ชันโรง นำเสนอสรุปโครงการและกิจกรรมหมู่บ้านวิทยาศาสตร์ภูมิปัญญาท้องถิ่นคนจันท์ชันโรง (เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2555)


     นางสาวเสาวณี  มุสิแดง  รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ กล่าวว่า กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ มีองค์ความรู้ที่สามารถจะเผยแพร่ถ่ายทอดได้ เพื่อให้ความรู้เพิ่มขึ้น ขอขอบคุณหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเครือข่ายในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก รวมถึงอาจารย์ของคลินิกเทคโนโลยีที่ได้จัดงานทำให้เราได้เห็นคุณค่าของสิ่งที่เกิดขึ้นในพื้นที่ คือน้ำผึ้งชันโรง ซึ่งจะต้องศึกษาต่อไปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผลผลิต และสร้างคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนในท้องถิ่น


     ผศ.เสวก  พงษ์สำราญ  ผู้อำนวยการคลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี กล่าวว่า ความเป็นมา บ้านพญาบน หมู่ที่ 3 ตำบลวังแซ้ม อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพการทำสวนผลไม้ ต่อมาเพื่อให้มีผลผลิตเพิ่มขึ้นจึงได้มีการใช้ปุ๋ยและสารกำจัดแมลงอื่นๆ จำนวนมาก ทำให้แมลงที่มีคุณภาพถูกทำลาย และประชาชนประสบปัญหาด้านสุขภาพ ต่อมาทางศูนย์ผึ้ง ได้มาให้ความรู้เกี่ยวกับแมลงที่ช่วยผสมเกษรซึ่งมีประสิทธิภาพสูง คือ ชันโรง บินไม่ไกล ควบคุมจำกัดได้ช่วยผสมเกษร เป็นจุดเริ่มต้นในการใช้ชันโรงในการผสมเกษร และได้ส่วนที่เป็นประโยชน์เสริมขึ้นมา การเลี้ยงชันโรงระยะแรกใช้ตอไม้มาทำรังเลี้ยง ต่อมาได้รับความรู้เพิ่มเติมใช้ไม้ทำรังเลี้ยงขยายให้มากขึ้น โดยคุณวิสิทธิ์  ธนูอาจ ได้ทำการเลี้ยงและส่งเสริมให้มีการเลี้ยงอย่างกว้างขวาง 


     คลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี  จึงขอเสนอโครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์ภูมิปัญญาท้องถิ่นคนจันท์ชันโรง เพื่อผลักดันให้เกิดการรวมกลุ่มของคนในชุมชน  และนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาช่วยเพิ่มปริมาณและคุณภาพของผลผลิตทางการเกษตร อีกทั้งยังให้เกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเอง และสร้างรายได้จากผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการเลี้ยงชันโรง และถ่ายทอดภูมิปัญญาเหล่านี้สู่หมู่บ้าน  ชุนชนใกล้เคียง โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ชุมชนในหมู่บ้านสามารถพึ่งพาตนเองได้ และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการเลี้ยงชันโรง ตลอดจนการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเลี้ยง การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากชันโรงแก่ผู้สนใจ ซึ่งจะช่วยเพิ่มรายได้ให้แก่ชุมชน และลดรายจ่าย ให้คนในชุมชนพึ่งพาตนเองโดยใช้ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ

 


      

ผู้เขียนข่าว : นายปราโมทย์  ป้องสุธาธาร  กลุ่มงานประชาสัมพันธ์

ภาพข่าว  :  นายรัฐพล  หงสไกร 
 

 

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

contact us

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) mostQR
75/47 ถ.พระราม 6 ราชเทวี กทม. 10400
โทร. 0 2 333 3700
โทรสาร 0 2 333 3833
Call Center : 1313

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Most Call Center 1313
Most Community
2017 Ministry of Science and Technology. All Rights Reserved.
ipv6 ready