Account
Please wait, authorizing ...
×
เข้าสู่ระบบ

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ร่วมมือกับมหาดไทย ผนึกกำลังส่งข้อมูลน้ำถึงชุมชน

ยุทธศาสตร์
ไฟล์ Download
รูป intro
แกเลอรี่
ระบบปฏิบัติการ
หมวดหมู่
หน่วยงาน

        สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน)  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดพิธีมอบอุปกรณ์ติดตามสถานการณ์น้ำอัตโนมัติ (Media Box) และแผนที่น้ำระดับตำบลให้แก่เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล พื้นที่นำร่อง 130 แห่ง ใน “โครงการพัฒนาภูมิสารสนเทศน้ำระดับตำบล” เพื่อใช้ติดตามข้อมูลน้ำและสนับสนุนการตัดสินใจสั่งการเตือนภัยจากระดับชุมชนสู่ระดับประเทศ โดยมี นายยงยุทธ  วิชัยดิษฐ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นายมานิตย์ ภาวสุทธิ์  ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ดร.พรชัย  รุจิประภา  ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  นายประชา  เตรัตน์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย และ ดร.รอยล  จิตรดอน  ผู้อำนวยการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) เข้าร่วมพิธีฯ ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2555

         กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  และกระทรวงมหาดไทย ได้มีการดำเนินงานร่วมกันภายใต้บันทึกข้อตกลง “การป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้ง ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” ซึ่งมีการขยายผลการดำเนินงานเรื่อยมา จากระดับภูมิภาค สู่รายจังหวัด และเข้าถึงท้องถิ่นระดับตำบลในที่สุด “โครงการพัฒนาภูมิสารสนเทศน้ำระดับตำบล” เป็นโครงการสำคัญที่จะช่วยผลักดันและพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ในการใช้ข้อมูลภูมิสารสนเทศสนับสนุนการวางแผนบริหารจัดการน้ำ พร้อมรับมือกับสถานการณ์น้ำและอุทกภัยที่อาจส่งผลกระทบต่อพื้นที่ของตนเองได้  ทั้งนี้กระทรวงมหาดไทย มีหน่วยงานท้องถิ่นทั้งระดับอำเภอ เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล เข้าร่วมดำเนินงานแล้วกว่า 300 แห่ง และหลายหน่วยงานสามารถจัดทำข้อมูลสารสนเทศ (GIS) สำหรับใช้งานในพื้นที่ของตนเองได้แล้วเช่นกัน

         ในช่วงเหตุการณ์อุทกภัยปี 2554 ที่ผ่านมา ได้มีการนำผลงานวิจัยของกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ทั้งในด้านการสำรวจทางบกและทางน้ำ แผนที่ภาพถ่ายจากดาวเทียม ระบบตรวจวัดข้อมูลสภาพอากาศ ระบบคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง แบบจำลองทางคณิตศาสตร์เพื่อคาดการณ์สภาพอากาศ ตลอดจนระบบคลังข้อมูลติดตามสภาพอากาศ ไปใช้แก้ไขวิกฤติของประเทศ  และเพื่อให้ข้อมูลต่างๆ สามารถเข้าถึงท้องถิ่นและชุมชนได้ กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ โดยสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สสนก. ได้พัฒนาอุปกรณ์เพื่อใช้ติดตามข้อมูลสถานการณ์น้ำและสภาพอกากาศ หรือ Media box ขึ้น เหมาะแก่การใช้ติดตามข้อมูลอย่างง่ายให้กับชุมชน มีข้อมูลเพียงพอสำหรับติดตามสถานการณ์ฝนเพื่อการเกษตรในภาวะปกติ และใช้ประเมินสถานการณ์ภัยในช่วงวิกฤติได้  ซึ่งพร้อมส่งมอบให้กับเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลนำร่อง ที่ได้เข้าร่วมโครงการดังกล่าวแล้วในวันนี้

         ภายหลังเสร็จสิ้นการมอบ Media box นายยงยุทธ  วิชัยดิษฐ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้ให้แนวทางการติดตามสถานการณ์น้ำและการแจ้งเตือนประชาชน พร้อมทั้งขอให้หน่วยงานท้องถิ่นที่ได้รับมอบอุปกรณ์ไปแล้วในวันนี้ ได้มีการเรียนรู้การใช้งานข้อมูล และเผยแพร่ข้อมูลต่าง ๆ สู่ชุมชนในท้องที่ของตนเองให้เกิดประโยชน์สูงสุด

         ด้าน ดร.พรชัย  รุจิประภา  ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ กล่าวว่า มีความยินดีที่ผลงานวิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตร์ ได้ถ่ายทอดลงไปสู่ระดับท้องถิ่น สามารถใช้งานให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนได้อย่างแท้จริง  และหวังว่าผลงานต่างๆ ของกระทรวงฯ จะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานตามนโยบายของรัฐบาล และช่วยสนับสนุนการดำเนินงานของกระทรวงมหาดไทยได้อีกในอนาคต


ผู้เขียนข่าว : นายปราโมทย์  ป้องสุธาธาร  กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ

ถ่ายภาพข่าว : นายรัฐพล  หงสไกร
 

 

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

contact us

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) mostQR
75/47 ถ.พระราม 6 ราชเทวี กทม. 10400
โทร. 0 2 333 3700
โทรสาร 0 2 333 3833
Call Center : 1313

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Most Call Center 1313
Most Community
2017 Ministry of Science and Technology. All Rights Reserved.
ipv6 ready