Account
Please wait, authorizing ...
×
เข้าสู่ระบบ

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

สภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมมือคณะเวชศาสตร์เขตร้อนและคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหิดล

ยุทธศาสตร์
ไฟล์ Download
รูป intro
แกเลอรี่
ระบบปฏิบัติการ
หมวดหมู่
หน่วยงาน

    รศ.ดร.วีระพงษ์  แพสุวรรณ  รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในพิธีลงนามความร่วมมือด้านการฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาความสามารถผู้ประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้มีมาตรฐานในระดับสากล  โดยได้ลงนามความร่วมมือกับคณะเวชศาสตร์เขตร้อนและคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมี นายนิรุจน์  อุทธา  นายกสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี , รศ.นพ.ประตาป  สิงหศิวานนท์ คณบดีคณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล และ รศ.ดร.พิทยา  จารุพูนผล  คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้แทนลงนาม ณ ห้องโถงชั้น 1 อาคารพระจอมเกล้า กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2555


    รศ.ดร.วีระพงษ์  แพสุวรรณ  รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ กล่าวว่า ในนามของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขอขอบคุณทุกคนที่เกี่ยวข้องที่สนับสนุนให้เกิดความร่วมมือในการฝึกอบรมพัฒนามาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระหว่างสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กับคณะเวชศาสตร์เขตร้อนและคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในวันนี้ 


         ในปัจจุบันประเทศต่างๆ ทั่วโลกได้มีการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้มีความเจริญก้าวหน้าเป็นอันมาก ดังนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้ประกอบการวิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของไทยจะได้รับการพัฒนาศักยภาพให้มีขีพความสามารถทัดเทียมกับนานาประเทศ เพื่อให้ผู้ประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทุกสาขาสามารถเป็นกำลังในการพัฒนาประเทศในอนาคต ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2551  สภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้มีมาตรฐานเพื่อการแข่งขันในระดับสากล ส่งเสริมความสามัคคี เป็นเกียรติศักดิ์ศรี และควบคุมความประพฤติของผู้ประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้ถูกต้องตามจรรยาบรรณวิชาชีพ พร้อมทั้งส่งเสริมวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้เป็นที่สนใจของเยาวชนโดยทั่วไป เพื่อเสริมสร้างเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ดังนั้นจะเห็นว่าภาระหน้าที่ของสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีความสำคัญต่อการพัฒนาขีดความสามารถของนักวิทยาศาสตร์ทุกสาขาให้มีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานสากล
 

     ด้าน นายนิรุจน์  อุทธา นายกสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า ตามที่พระราชบัญญัติส่งเสริมวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2551 ได้ประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่มที่ 125 ตอนที่ 31 ก  เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 ทำให้มีผลบังคับใช้ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 ผลการประกาศบังคับใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ทำให้นักวิทยาศาสตร์ทั้ง 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร และกลุ่มวิชาสหวิทยาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  กลายเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์ที่มีกฎหมายวิชาชีพรองรับ

  
     เนื่องจากสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นสภาวิชาชีพที่เกิดขึ้นใหม่ ถือเป็นสภาวิชาชีพลำดับที่ 14 ของประเทศไทย มุ่งเน้นให้นักวิทยาศาสตร์สาขาต่างๆ ได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพมาตรฐานระดับสากล เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศในอนาคต ในโอกาสนี้ สภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ร่วมมือกับคณะเวชศาสตร์เขตร้อนและคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อพัฒนามาตรฐานวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้มีประสิทธิภาพในการประกอบวิชาชีพ ถือเป็นการยกระดับการพัฒนาประเทศด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จากผู้ประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีมาตรฐานในระดับสากล


ถ่ายภาพข่าว : นายรัฐพล  หงสไกร
ผู้เขียนข่าว : นายปราโมทย์  ป้องสุธาธาร  กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ
 

 

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

contact us

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) mostQR
75/47 ถ.พระราม 6 ราชเทวี กทม. 10400
โทร. 0 2 333 3700
โทรสาร 0 2 333 3833
Call Center : 1313

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Most Call Center 1313
Most Community
2017 Ministry of Science and Technology. All Rights Reserved.
ipv6 ready