Account
Please wait, authorizing ...
×
เข้าสู่ระบบ

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

ผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรน้ำของจีนส่งมอบรายงานการให้คำปรึกษาการบริหารจัดการน้ำ

ยุทธศาสตร์
ไฟล์ Download
รูป intro
แกเลอรี่
ระบบปฏิบัติการ
หมวดหมู่
หน่วยงาน

     ดร.ปลอดประสพ  สุรัสวดี  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับมอบหมายจากท่านนายกรัฐมนตรี ยิ่งลักษณ์  ชินวัตร ให้เป็นผู้แทนรัฐบาลไทย ในการรับมอบรายงานการให้คำปรึกษาจากคณะผู้เชี่ยวชาญ กระทรวงทรัพยากรน้ำ สาธารณรัฐประชาชนจีน จาก Mr.ZHANG Ahitong หัวหน้าคณะผู้เชี่ยวชาญฯ  โดยมี Mr.Guan Mu เอกอัคราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำประเทศไทย ร่วมแสดงความยินดี ณ ห้องประชุม 301 ตึก คณะกรรมการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัย (เมื่อวันที่
20 มิถุนายน 2555)

     ดร.ปลอดประสพ  สุรัสวดี  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ กล่าวอีกว่า คณะผู้เชี่ยวชาญจากจีนชุดนี้ เป็นชุดที่เก่งที่สุดในประเทศจีน มีเก่งที่สุดอยู่ 50 คน ส่งมาประเทศไทย 25 คน ที่เป็นเช่นนี้เพราะท่านนายกรัฐมนตรี ยิ่งลักษณ์  ได้มีจดหมายถึงนายกรัฐมนตรีของจีน และนายกรัฐมนตรีจีนได้สั่งให้เจ้าหน้าที่ชุดนี้มาปฏิบัติงานที่ประเทศไทย 3 สัปดาห์ ณ วันนี้เขาได้เสนอรายงานมา 3 เรื่องหรือ 3 ปัญหา  ได้แก่ 1. การบริหารจัดการเพื่อป้องกันน้ำท่วม 2. โครงสร้างการทำงานของหน่วยราชการในประเทศไทยในสายตาของเขา และ 3. การก่อสร้าง โดยใน 3 เรื่องนี้มีรายงานอยู่ 12 ข้อ อาทิ การวิเคราะห์ data bank , command center การระบายน้ำ แก้มลิง , Flood Diversion หรือเจ้าพระยา 2 , การสร้างเขื่อน , การป้องกันพื้นที่สำคัญ  ซึ่งทีมนี้จะเน้นเฉพาะลุ่มน้ำเจ้าพระยา เนื้อที่ 63,000 ตารางกิโลเมตร และจะมีอีกทีมเข้ามาดูในส่วนที่เหลือให้เรา คือในภาคอีสาน ภาคตะวันตก และภาคใต้ ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับประเทศไทย

 

 

     มีจุดหนึ่งที่ค่อนข้างตกใจ ว่าทำไหมผมก็ดี และที่คนไทยก็ดีจึงมองข้ามสิ่งเหล่านี้ คือ นครสวรรค์ ที่ผ่านมาเราให้ความสำคัญกับชัยนาทในการควบคุมการชลประทาน เพราะจังหวัดชัยนาทมีเขื่อนชัยนาท และมีประตูน้ำสำคัญอยู่ 2-3 แห่ง เราก็ไปทุ่มเทการบริหารจัดการอยู่ที่ชัยนาท ซึ่งผู้เชี่ยวชาญจีนบอกว่าหัวใจของการบริหารจัดการน้ำท่วมในประเทศไทยต้องจังหวัดนครสวรรค์ เพราะแม่น้ำปิง วัง ยม น่าน รวมกันตรงนั้น และต้องรอบรู้ว่าแม่น้ำปิง วัง ยม น่าน มาอย่างไร และมารวมกันอย่างไร ออกไปอย่างไร ถ้าคุมตรงนี้ได้ก็ควบคุมน้ำได้ เขาไม่ได้มองเรื่องชลประทานอย่างเดียว และสิ่งที่ผู้เชี่ยวชาญจากจีนเน้นย้ำอีกเรื่องคือ กระทรวงน้ำ เพราะประเทศไทยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับน้ำเยอะมาก และต่างคนต่างทำ ต่างคนต่างคิด จำเป็นแล้วที่จะต้องอยู่ภายใต้องค์กรเดียว

     ทั้งนี้  คณะผู้เชี่ยวชาญจีนชุดนี้ เดินทางมาปฏิบัติงานในประเทศไทย โดยสืบเนื่องจากที่ท่านนายกรัฐมนตรี ยิ่งลักษณ์  ชินวัตร ได้นำคณะผู้แทนไทยไปเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่ 17-19 เมษายน 2555 ท่านนายกรัฐมนตรีฯ ได้มอบหมายให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประชุมหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรน้ำสาธารณรัฐประชาชนจีน (Mr.Chen Lei) เพื่อขอให้คณะผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรน้ำของจีนเดินทางมาประเทศไทย เพื่อวิเคราะห์สถานการณ์และให้คำแนะนำในเรื่องการป้องกันอุทกภัยแก่รัฐบาลไทย ซึ่งต่อมาท่านนายกรัฐมนตรีฯ ได้มีหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อมีคำเชิญอย่างเป็นทางการ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัย จะมอบหมายผู้เชี่ยวชาญฝ่ายไทยจากหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมชลประทาน  กรมทรัพยากรน้ำ และสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร เพื่อทำหน้าที่ให้คำปรึกษาและให้การสนับสนุนแก่ผู้เชี่ยวชาญจีนระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ในประเทศไทย

 

 

     ต่อมา กระทรวงทรัพยากรน้ำสาธารณรัฐประชาชนจีน ได้ประสานขอข้อมูลเพิ่มเติมเป็นระยะ โดยข้อมูลที่ฝ่ายจีนต้องการ แบ่งออกเป็น 4 หัวข้อหลัก ได้แก่ Hydrometeorological, Engineering Measures, Non-Engineering Measures และ Flood Mitigation in Urban Areas แบ่งเป็นประเด็นย่อย 70 ประเด็น และฝ่ายจีนได้ส่งคณะเจ้าหน้าที่ประสานงานมาพบผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กรมทรัพยากรน้ำ  กรมชลประทาน  กรมอุทกศาสตร์ และสำนักการระบายน้ำ กทม. โดยคณะผู้เชี่ยวชาญจากจีน จะแบ่งการทำงานออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 1. การทำงานในประเทศจีน เป็นการศึกษาข้อมูลพื้นฐาน  2. การทำงานในประเทศไทย เป็นการสำรวจภาคสนามและรับฟังคำชี้แจงจากหน่วยงานไทย โดยการทำงานในประเทศไทย กระทรวงทรัพยากรน้ำสาธารณรัฐประชาชนจีน ได้แต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญสาขาต่างๆ รวม 24 คน เพื่อเดินทางมาประเทศไทยเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2555 โดยมีแผนจะปฏิบัติงานในไทยประมาณ 15 วัน  และแบ่งผู้เชี่ยวชาญออกเป็น 7 กลุ่ม ได้แก่ 1. Planning team (general layout)  2. Key project (Reservoirs, flood detention and retention basins, floodway, gate & dam, drainage system and etc.)  3. Urban flood control and eatuary improvement team  4. Hydrometeorological team  5. Flood contral commanding system team (Inc. flood control commanding center)  6. Summary and report team  และ 7. Liaison team and translation team และฝ่ายจีนขอให้ไทยมอบหมายผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุนและให้คำปรึกษาแก่คณะผู้เชี่ยวชาญจีนตลอดเวลาที่ฝ่ายจีนปฏิบัติหน้าที่อยู่ในประเทศไทย

 

 

     ในการสำรวจภาคสนามของคณะผู้เชี่ยวชาญจีน  ได้กำหนดมอบนโยบายว่าสมควรยึดหลัก 3 พื้นที่ คือ 1. ต้นน้ำ  2. กลางน้ำ และ 3. ปลายน้ำ  และให้ดูงานเกี่ยวกับ 5 มาตรการ ได้แก่ 1. ใช้ป่าดูดซับน้ำ  2. ใช้เขื่อนขนาดใหญ่กักเก็บน้ำ  3. ใช้ทุ่งและที่ลุ่มขางลำน้ำช่วยกักเก็บน้ำ  4. เร่งการระบายน้ำ  และ 5. การป้องกันพื้นที่สำคัญ  ต่อมาฝ่ายจีนได้ประสานในขั้นต้นขอให้มีการจัดดูงานในพื้นที่ ดังนี้

1. Key reservoirs  ได้แก่ เขื่อนภูมิพล  เขื่อนสิริกิติ์ และเขื่อนป่าสักฯ

2. Floodplain ในพื้นที่นครสวรรค์และอยุธยา 

3. Bottle-neck ในพื้นที่อยุธยาและการระบายน้ำใน กทม. 

4. โครงการซ่อมแซมโครงสร้างพื้นฐานที่เสียหายจากน้ำท่วม

ผู้เขียนข่าว  :  นายปราโมทย์  ป้องสุธาธาร
                   โทร. 0-2333-3700 ต่อ 3728  โทรสาร 02-333-3833  E-Mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ถ่ายภาพ : นางสาวศิริลักษณ์ สิกขะบูรณะ

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ
 

 

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

contact us

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) mostQR
75/47 ถ.พระราม 6 ราชเทวี กทม. 10400
โทร. 0 2 333 3700
โทรสาร 0 2 333 3833
Call Center : 1313

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Most Call Center 1313
Most Community
2017 Ministry of Science and Technology. All Rights Reserved.
ipv6 ready