Account
Please wait, authorizing ...
×
เข้าสู่ระบบ

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

ก.วิทย์ฯ นำทัพผลงานวิจัยโชว์ชาวกระบี่ ในงานประชุมบูรณาการ

ยุทธศาสตร์
ไฟล์ Download
รูป intro
แกเลอรี่
ระบบปฏิบัติการ
หมวดหมู่
หน่วยงาน

         นางสาวเสาวณี  มุสิแดง รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบูรณาการงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) : วทน. สัญจรสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกลุ่มจังหวัดภาคใต้อันดามัน (ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕  ระหว่างวันที่ ๖–๘ มิถุนายน ๒๕๕๕ ณ โรงแรมมาริไทม์ ปาร์ค แอนด์ สปา จ.กระบี่  โดยมี นายประเสริฐ ชัยกิจเด่นนภาลัย ประธานคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สภาผู้แทนราษฎร และคณะ พร้อมด้วยผู้แทนจากคณะกรรมาธิการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การสื่อสาร และโทรคมนาคม วุฒิสภา  นายอุเทน ตันตรีบูรณ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ ให้การต้อนรับและกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุมฯ เพื่อสร้างเครือข่ายการประสานงาน รวมทั้งได้ตอบสนองต่อข้อเสนอและความต้องการใช้เทคโนโลยีหรือองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ครอบคลุมทุกระดับทั้งในระดับจังหวัด ชุมชนและท้องถิ่น  พร้อมแสดงนิทรรศการผลงานวิจัยของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  คลินิกเทคโนโลยีเครือข่าย และจะได้นำผู้เข้าร่วมการประชุมไปเยี่ยมชมการใช้งานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจำวันจริงที่หมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : หมู่บ้านต้นแบบอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันชุมชนแบบไร้ของเสีย (บ้านห้วยยูง  อ.เหนือคลอง จ.กระบี่) 


         นางสาวเสาวณี  มุสิแดง รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ เปิดเผยว่า โครงการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบูรณาการงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) : วทน. สัญจรสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกลุ่มจังหวัดภาคใต้อันดามัน (ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง) สืบเนื่องมาจากคณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๔๖ เห็นชอบยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดทั้ง ๑๙ กลุ่มจังหวัด (ซึ่งได้ปรับเป็น ๑๘ กลุ่มจังหวัดตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๑) และมอบหมายให้กระทรวงต่างๆ  พิจารณาสนับสนุนในส่วนที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งให้ทุกจังหวัดจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ในการนี้ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) ได้มีการดำเนินงานเพื่อตอบสนองนโยบายดังกล่าว โดยได้ดำเนินงานบูรณาการงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) กับจังหวัด/กลุ่มจังหวัดบนพื้นฐานของการนำศักยภาพที่มีอยู่ของจังหวัด/กลุ่มจังหวัดมาผนวกกับองค์ความรู้ด้าน วทน. ที่เกิดจากการวิจัยและพัฒนา เพื่อเพิ่มมูลค่าของผลผลิต สินค้า และบริการที่ทันสมัย นอกจากนี้ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ยังให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่สอดคล้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอันเป็นกลไกสำคัญในการสร้างมูลค่าเพิ่ม ผลผลิตที่เป็นรูปธรรม โดยมีเป้าหมายให้ภาคเอกชน  กลุ่มจังหวัดบูรณาการ และประชาชนนำเทคโนโลยีของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไปใช้ประโยชน์ ในการดำเนินงานดังกล่าวต้องมีการผลักดันให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มุ่งเน้นการทำแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมและประสานความร่วมมือกับจังหวัด/กลุ่มจังหวัด เพื่อให้การบูรณาการงานด้าน วทน. กับจังหวัดเกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม


         ด้าน นายประเสริฐ ชัยกิจเด่นนภาลัย ประธานคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สภาผู้แทนราษฎร กล่าวว่า คณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สภาผู้แทนราษฎร ตั้งเป้าหมายไว้ว่าจะเปลี่ยนประเทศให้เป็นออแกนิกทั้งหมด เพราะปุ๋ยเคมี ยาฆ่าแมลง เราต้องซื้อจากต่างประเทศปีละหลายแสนล้านบาท และไบโอเทคโนโลยีจัดเป็น 1 ใน 3 เทคโนโลยีของโลก และประเทศไทยจะสามารถสู่กับทั้งโลกได้ด้วยไบโอเทคโนโลยี ส่วนอีก 2 เทคโนโลยี คือ คอมพิวเตอร์ และนาโนเทคโนโลยี ประเทศไทยจะสู่ประเทศอื่นได้อยาก เป้าหมายที่ 2 คือการทำพลังงานโดยเปลี่ยนผลิตผลการเกษตรไปเป็นน้ำมัน อาทิ แก๊สโซฮอร์ เป้าหมายที่ 3 คือเรื่องสิ่งแวดล้อม อากาศต้องดี อาหารดี น้ำดี ชีวิตของประชาชนจะดีและยืนยาวขึ้น เป้าหมายที่ 4 คือเทคโนโลยีทางด้านสังคม และเป้าหมายที่ 5 คือการให้ความรู้กับประชาชน เพื่อให้ประชาชนทราบว่าถึงเวลาที่จะต้องใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนำในการประกอบอาชีพหรือการทำกิจการต่างๆ รวมถึงการท่องเที่ยวด้วย


         นางสาวคนึงนุช  พิมพ์อุบล  ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ กล่าวถึงวัตถุประสงค์การประชุมฯ ว่า เพื่อให้เกิดการบูรณาการงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม กับจังหวัด/กลุ่มจังหวัด และท้องถิ่น ในโครงการที่เป็นความต้องการของจังหวัดและท้องถิ่น ที่จะส่งผลกระทบกับพื้นที่ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมฯ 200 ท่าน และในการประชุมจะมีการเสนอศักยภาพและความต้องการของจังหวัดและชุมชน พร้อมทั้งเสวนาถึงความสำเร็จของการดำเนินงานโครงการ กิจกรรม ที่กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ให้การสนับสนุนจังหวัดในการช่วยแก้ไขปัญหาสินค้าและบริการ รวมถึงการสร้างความตระหนักทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อให้เป็นสังคมฐานความรู้ โดยการประชุมฯ ครั้งนี้ คาดว่าจะได้รูปแบบของการดำเนินงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ที่เหมาะสมเข้ากับความต้องการที่จังหวัดต้องการได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม


        นอกจากนี้ ยังมีการจัดนิทรรศการผลงานของเครือข่ายคลินิกเทคโนโลยีในพื้นที่อีกมากมาย  อีกทั้งจะมีการนำผู้เข้าร่วมประชุมเยี่ยมชมงานหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : หมู่บ้านต้นแบบอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันชุมชนแบบไร้ของเสีย (บ้านห้วยยูง  อ.เหนือคลอง จ.กระบี่) อีกด้วย


ถ่ายภาพข่าว : นายรัฐพล  หงสไกร         
ผู้เขียนข่าว  :  นายปราโมทย์  ป้องสุธาธาร กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ
                   โทร. 0-2333-3700 ต่อ 3728  โทรสาร 02-333-3833  E-Mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

 

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

contact us

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) mostQR
75/47 ถ.พระราม 6 ราชเทวี กทม. 10400
โทร. 0 2 333 3700
โทรสาร 0 2 333 3833
Call Center : 1313

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Most Call Center 1313
Most Community
2017 Ministry of Science and Technology. All Rights Reserved.
ipv6 ready