Account
Please wait, authorizing ...
×
เข้าสู่ระบบ

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

การอบรมครูวิทยาศาสตร์ “วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีล้ำยุค”

ยุทธศาสตร์
ไฟล์ Download
รูป intro
แกเลอรี่
ระบบปฏิบัติการ
หมวดหมู่
หน่วยงาน

ดร.ปลอดประสพ  สุรัสวดี  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เป็นประธานเปิดการอบรมครูวิทยาศาสตร์ “วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีล้ำยุค” เพื่อให้ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์มีแหล่งเรียนรู้ เกิดเครือข่ายความร่วมมือของครูวิทยาศาสตร์ และเพิ่มความเข้มแข็งทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งเกิดความตื่นตัวและมีความใฝ่รู้ที่จะค้นคว้า หาความรู้เพิ่มเติม เพื่อนำไปประยุกต์ใช้และถ่ายทอดให้กับนักเรียน ระหว่างวันที่ 29-31 พฤษภาคม 2555 จัดโดย สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาและองค์การบริหารส่วนจังหวัด ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิริธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี

    


    ดร.ปลอดประสพ  สุรัสวดี  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ  กล่าวว่า  อาจารย์มาอบรมที่นี่ทาง สวทช. ก็จะเพิ่มเติมความรู้ให้อาจารย์ในเรื่องของคอมพิวเตอร์ นาโนเทค โลกมันเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร อาจารย์ก็ได้เห็นการเปลี่ยนแปลง ก็เอาการเปลี่ยนแปลงนี้  เด็กก็จะรู้ความเปลี่ยนแปลงของวิทยาศาสตร์  ประเทศไทยมีครูวิทยาศาสตร์น้อยมาก น้อยจนน่ากลัว เมื่อเช้า ครม. ได้อนุมัติโครงการคล้ายๆ โครงการนี้ เป็นโครงการสร้างคนที่มีความรู้ทางวิทยาศาสตร์ สร้างองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เพื่อให้คนเชื่อว่าวิทยาศาสตร์เป็นประโยชน์ และเป็นประโยชน์ทางการค้าด้วย วันนี้ก็เหมือนกันก่อนที่เราจะมีเด็กที่รู้วิทยาศาสตร์ เก่งวิทยาศาสตร์ เด็กที่สามารถเอาวิทยาศาสตร์ไปใช้ประโยชน์ต้องสร้างเด็กตั้งแต่ขั้นพื้นฐาน  ฉะนั้นอาจารย์ที่มาเข้ารับการอบรมครั้งนี้เป็นที่สอนระดับการศึกษาพื้นฐาน ภาคบังคับทั้งนั้น เราเชื่อว่าถ้าเราทำให้อาจารย์ผู้สอนมีความรู้ผู้เรียนก็จะมีความรู้ ถ้าผู้เรียนมาความรู้วันหน้าก็จะเลือกหนทางถูก และเติบใหญ่เป็นนักวิทยาศาสตร์ในหมื่นคนได้เป็นนักวิทยาศาสตร์หนึ่งคนก็พอแล้ว ทราบว่าโครงการนี้กระทรวงศึกษาธิการพอใจมาก เพราะเป็นการทบทวนและต่อยอดให้กับอาจารย์


     ดร.ปลอดประสพ  สุรัสวดี  กล่าวอีกว่า การที่เชิญอาจารย์มาอบรมในวันนี้ เป็นการฝีนที่จะให้สังคมไทยยอมรับวิทยาศาสตร์ ให้สังคมไทยอยูบนฐานขององค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ ซึ่งอาจารย์จะได้มาเพิ่มเติมความรู้มาเห็นความก้าวหน้าที่สามารถจับต้องได้ว่าวิทยาศาสตร์วันนี้ก้าวหน้าไปแค่ไหน เรากำลังทำในสิ่งที่อยากและฝืนขนบธรรมเนียบ ครูวิทยาศาสตร์ต้องไม่พูดเรื่องไสยศาสตร์ ต้องพูดเป็นวิทยาศาสตร์ตลอดเวลา เพื่อให้เด็กเข้าใจ ผมหวังว่าที่ท่านใช้เวลา 3 วันที่นี่จะเกิดประโยชน์สูงสุด
     ด้าน รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพงษ์  แพสุวรรณ  รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ กล่าวว่า การจัดอบรมครูวิทยาศาสตร์ในครั้งนี้ มีกำหนดการอบรมระหว่างวันที่ 29-31 พฤษภาคม 2555 เพื่อให้ครูสอนวิทยาศาสตร์ได้รับรู้ ได้เห็น และนำความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ทันสมัย ล้ำยุค  นอกเหนือจากความรู้วิทยาศาสตร์พื้นฐาน เพื่อก้าวทันกับการเปลี่ยนแปลงของความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้นำไปประยุกต์ใช้และถ่ายทอดให้กับนักเรียนด้วยแนวคิดการเติมความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ก้าวหน้า 
    การอบรมครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา/องค์การบริหารส่วนจังหวัด ในการเชิญครูในเขตพื้นที่การศึกษาเข้าอบรม และมีผู้สนใจเข้าร่วมอบรม จำนวน 205 คน ประกอบด้วยครูจากโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และครูจากโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ซึ่งเป็นครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในจังหวัดนนทบุรี  พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี และสระบุรี
 
     ด้าน ดร.ทวีศักดิ์  กออนันตกูล  ผู้อำนวยการ สวทข. กล่าวว่า โครงการอบรมครูวิทยาศาสตร์ “วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีล้ำยุค” เป็นโครงการที่กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ มอบหมายให้ สวทช. ดำเนินการเป็นโครงการนำร่องในปีงบประมาณ 2553 และได้ดำเนินการเป็นโครงการต่อเนื่องมาถึงปัจจุบัน  ซึ่งที่ผ่านมามีครูวิทยาศาสตร์ได้เข้าร่วมอบรมกว่า 800 คน จากทั่วประเทศ  ดังนั้น กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ และ สวทช. ได้ประสานขอความร่วมมือจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาและองค์การบริหารส่วนจังหวัด ในการคัดเลือกคณาจารย์เข้ารับการอบรม และประสานความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยต่างๆ เป็นผู้จัดอบรมในส่วนภูมิภาค และ สวทช. เป็นผู้รับผิดชอบด้านหลักสูตรการอบรม เพราะ สวทช. ให้ความสำคัญกับการพัฒนาครูวิทยาศาสตร์ ด้วยเล็งเห็นว่า ครู อาจารย์ เป็นฟันเฟืองหลักที่จะประสาทวิชาความรู้ให้กับเยาวชน ซึ่ง สวทช. ได้มีโครงการพิเศษต่างๆ ที่มุ่งส่งเสริมให้ครู อาจารย์ ได้เพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ โดยเฉพาะการได้รับข้อมูลความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในยุคปัจจุบัน ในสาขาที่ สวทช. มีความเชี่ยวชาญ ได้แก่ พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพ โลหะและวัสดุ  อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ และนาโนเทคโนโลยี ทาง สวทช. ได้จัดหลักสูตรการอบรมที่น่าสนใจ ซึ่งครู อาจารย์ที่เข้ารับการอบรมทุกท่าน จะได้รับฟังการบรรยายจากวิทยากรที่มีความสามารถ และจะได้ลงมือปฏิบัติในกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการด้วย  ซึ่งมั่นใจได้ว่าครู อาจารย์ที่เข้ารั่บการอบรมทุกท่านจะสามารถนำความรู้ที่ได้รับใน 3 วันของการอบรมครั้งนี้ ไปประยุกต์ใช้ในการเรียน การสอน และสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้สู่นักเรียนอย่างมีประสิทธิผลสูงสุดต่อไป
     
 
ผู้เขียนข่าว  :  นายปราโมทย์  ป้องสุธาธาร กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ

ถ่ายภาพ  :  นายองอาจ ทองเปลี่ยน

 

 

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

contact us

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) mostQR
75/47 ถ.พระราม 6 ราชเทวี กทม. 10400
โทร. 0 2 333 3700
โทรสาร 0 2 333 3833
Call Center : 1313

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Most Call Center 1313
Most Community
2017 Ministry of Science and Technology. All Rights Reserved.
ipv6 ready