Account
Please wait, authorizing ...
×
เข้าสู่ระบบ

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

การประชุมเชิงปฏิบัติการ Consutative Meeting on Renewable Energy Technology Bank

ยุทธศาสตร์
ไฟล์ Download
รูป intro
แกเลอรี่
ระบบปฏิบัติการ
หมวดหมู่
หน่วยงาน

 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในฐานะ  Focal Point  ของประเทศไทยได้มีการดำเนินกิจกรรมร่วมกับ APCTT  (Asia – Pacific Centre for Transfer Technology) ซึ่งมีประเทศสมาชิก รวมทั้งสิ้น 16 ประเทศ ได้แก่ อินเดีย  ปากีสถาน  บังคลาเทศ  ศรีลังกา  เวียดนาม  จีน  มองโกเลีย  เกาหลี  อินโดนีเซีย  ฟิจิ  ฟิลิปปินส์  มาเลเซีย  อิหร่าน  ไทย  เนปาล  วานาตู  โดยประเทศไทยได้เข้าร่วมกิจกรรม  APCTT  มาตั้งแต่ปี 2524  จนถึงปัจจุบันจากกิจกรรม ดังนี้


-    BINASIA  (Biotechnology  Information Network for Asia)
-    APTMNET  (Asia – Pacific for Traditional  Medicine Network)
-    NIS  (National Innovation  System)
-    การพัฒนาเว็บไซต์ Technology 4 sme.net และ Business – asia.net

        หน่วยงานของประเทศไทยจะทำหน้าที่เป็น Focal  point  ของแต่ละกิจกรรม โดยเมื่อปี พ.ศ.2551 APCTT  ได้ริเริ่มจัดตั้งหน่วยงานที่เป็นกลไกความร่วมมือด้านพลังงานทดแทนระหว่างประเทศสมาชิกขึ้น (Renewable Energy  Cooperation-Network  for  the Asia-Pacific : RECAP) เพื่อสนับสนุนความร่วมมือในการพัฒนาปรับปรุง และการใช้ประโยชน์จากพลังงานทดแทนของประเทศสมาชิก โดยแบ่งการดำเนินงานเป็น 4 ขั้นตอนหลัก ดังนี้
        1.รวบรวมข้อมูลและเผยแพร่ข้อมูลเทคโนโลยีพลังงานทดแทน
        2.การแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับวิธีการที่ประสบผลสำเร็จในการส่งเสริม และการใช้ประโยชน์จากพลังงานทดแทน
        3.พัฒนาแผนการถ่ายทอดเทคโนโลยีพลังงานทดแทนและการนำไปใช้
        4.ส่งเสริมความร่วมมือในการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีด้านพลังงานทดแทน


        ในการดำเนินงานดังกล่าว ประเทศสมาชิกจะนำเสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับพลังงานทดแทน งานวิจัย สถาบันพลังงาน สิ่งจูงใจต่างๆ เพื่อเป็นฐานข้อมูลประกอบการดำเนินโครงการและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกันรวมถึงการสร้างความร่วมมือด้านพลังงานทดแทนในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก โดยคาดหวังว่าโครงการนี้จะเป็นกลไกที่สร้างประโยชน์ให้แก่ประเทศต่างๆ ในภูมิภาคนี้ในด้านสิ่งแวดล้อม การใช้ทรัพยากรพลังงานทดแทนอย่างระมัดระวัง และเชื่อมโยงกับธุรกิจและการค้าในอนาคต
       
        กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  โดย สักนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ในฐานะผู้รับผิดชอบ ในการประสานงานกับ APCTT   จึงดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง  Consultative Meeting on Renewable Energy Technology Bank ขึ้น เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างผู้เชี่ยวชาญจากประเทศสมาชิก APCTT ที่ได้รวบรวมข้อมูลภายในประเทศของตนเองและเปิดโอกาสให้ผู้เชี่ยวชาญและผู้ที่สนใจด้านพลังงานทดแทนของไทยทั้งจากภาครัฐและเอกชนที่เข้าร่วมกิจกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีในครั้งนี้ ได้รับทราบข้อมูลความก้าวหน้าในการดำเนินงานด้านการส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากพลังงานทดแทนของประเทศต่างๆในภูมิภาคนี้ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเผยแพร่ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีด้านพลังงานทดแทนของไทยให้ประเทศสมาชิกได้ทราบ และ เพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญและผู้ที่สนใจทั้งภาครัฐและเอกชนได้ทราบความก้าวหน้าเกี่ยวกับเทคโนโลยีด้านพลังงานทดแทนของประเทศสมาชิกและเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน

รูปแบบการจัดกิจกรรม 
1.การประชุมเชิงปฏิบัติการ        จำนวน 1.5 วัน
2.การเยี่ยมชมดูงาน                จำนวน 0.5  วัน

กลุ่มเป้าหมาย :  ผู้เข้าร่วมประชุมฯ จำนวน 60 คน ประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญจากประเทศสมาชิก APCTT 16 ประเทศ ผู้เชี่ยวชาญและผู้ที่สนใจด้านพลังงานทดแทนของไทยทั้งภาครัฐและเอกชน

ระยะเวลาดำเนินการ : ระหว่างวันที่ 14 – 15 พฤษภาคม 2555 ( 2 วันทำการ)

สถานที่ : โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน กรุงเทพฯ

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. ได้ฐานข้อมูลเทคโนโลยีด้านพลังงานทดแทนของประเทศสมาชิก APCTT
2. ได้บูรณาการร่วมกับประเทศสมาชิก APCTT และสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่เข้าร่วมประชุม

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ส่วนถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เขียนข่าวโดย  :   นีรนุช  ตามศักดิ์
ภาพข่าวโดย :   องอาจ ทองเปลี่ยน


 

 

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

contact us

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) mostQR
75/47 ถ.พระราม 6 ราชเทวี กทม. 10400
โทร. 0 2 333 3700
โทรสาร 0 2 333 3833
Call Center : 1313

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Most Call Center 1313
Most Community
2017 Ministry of Science and Technology. All Rights Reserved.
ipv6 ready