Account
Please wait, authorizing ...
×
เข้าสู่ระบบ

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

โลกยุคที่ 4 นาโนเทคโนโลยีชีวภาพ เพื่อสร้างความเป็นหนึ่งด้านอุตสาหกรรมนาโนจุลินทรีย์เขตร้อนชื้น

ยุทธศาสตร์
ไฟล์ Download
รูป intro
แกเลอรี่
ระบบปฏิบัติการ
หมวดหมู่
หน่วยงาน

  ดร.ปลอดประสพ  สุรัสวดี  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรีให้เป็นประธานเปิดการสัมมนา เรื่อง “โลกยุคที่ 4 นาโนเทคโนโลยีชีวภาพ เพื่อสร้างความเป็นหนึ่งด้านอุตสาหกรรมนาโนจุลินทรีย์เขตร้อนชื้น” และกล่าวปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “การก้าวสู่อนาคตของประเทศไทยกับยุคที่ 4 ยุคเทคโนโลยีชีวภาพบนความได้เปรียบของแหล่งวัตถุดิบและอุณหภูมิที่ตั้งของประเทศไทยในเขตร้อนชื้น” จัดโดยคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สภาผู้แทนราษฎร ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ หมายเลข 213-216 ชั้น 2 อาคารรัฐสภา 2 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2555


         ดร.ปลอดประสพ  สุรัสวดี  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ กล่าวเปิดการสัมมนาและปาฐกถาพิเศษตอนหนึ่ง ว่า ความหลากหลายทางชีวภาพ เมื่อมันมีเยอะ มันก็มีสิ่งแปลกๆ ใหม่ๆ เยอะ เหตุผลก็คือการเข้าใจและดึงสิ่งเหล่านั้นมาเป็นประโยชน์ ซึ่งมันก็จะยิ่งหลากหลายมากเหลือเกิน ที่เรารู้ก็เพียงผิวเผิน อันที่อยู่ในน้ำลึกๆ เรายังไม่ได้แตะต้อง สมัยก่อนเขาพูดกันว่าโลกพัฒนาด้วยเคมี ต่อมาก็เป็นเรื่องของฟิสิกส์ โดยเฉพาะปรมาณู รังสี มายุคไอที และก็มายุคนาโนอย่างทุกวันนี้ ในยุคต่อไปก็คือสิ่งที่เรียกว่า ไอคลาวด์ ซึ่งเป็นภาษาทางไอทีสมัยใหม่ เป็นการ integrate ทาง vertical ที่ผมพูดมาทั้งหมด คือ เคมี ฟิสิกส์ ไอที และทางด้านนาโน ทางด้านไบโอ มาต่อเชื่อมกัน เพราะจริงๆ แล้วสิ่งที่มีชีวิต ยกเว้นไอที มันมีสิ่งเหล่านี้อยู่ในตัวมันตลอดเวลา และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับสิ่งทั้งหลายมันก็มี ฉะนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่เราสามารถสร้างระบบ vertical จาก Concept ของคลาวด์ มันก็จะเกิดเทคโนโลยีใหม่ในการโปรแกรมและดึงเอามาใช้ประโยชน์ได้ในทันที
         มีคำที่ผมยากจะพูดในที่นี้ 1. Knowledge base society ซึ่งต้องดึงประเทศไปสู่ตรงนั้นให้ได้ และต้องนำประเทศไทยสู่สิ่งที่เรียกว่า Biobased economy คือเศรษฐกิจบนฐานทางด้านชีววิทยา เพราะ 1. ปลอดภัย 2. มีโอกาสมาก ในตัวทางด้าน Bio 3. biorefining การเอาวัตถุดิบตั้งต้นมาทำให้เกิดน้ำมัน การเอาวัตถุดิบมาให้จุลินทรีย์หรือให้เอ็นไซต์ทำให้เกิดปฏิกิริยา ทำให้มีมูลค่าสูงขึ้น 4. Green industry เช่น ชีวภาพที่มาจากเซลลูโลน เอามาทำพลังงาน สาหร่ายเอามาทำพลังงาน และเราคงต้องพูดเรื่องของ four biotic เรื่องของ Three biotic หรือเรื่องของอาหารเสริม แทนที่เราจะมาพูดเรื่องยาปฏิชีวนะ เรื่องของการป้องกัน ซึ่งไม่มีภาวะแทรกซ้อน  ทำอย่างไรเราจะเอาความหลากหลายทางชีวภาพ กับสภาพอากาศของประเทศไทยทุกวันนี้ ที่มีแดดตลอดเวลา มีน้ำมาก มีเป็นประโยชน์ทางด้านสุขภาพ ด้านเกษตร อาหาร และพลังงาน มาทำให้เกิดสิ่งที่เรียกว่า ธุรกิจทางชีวภาพ เป็นธุรกิจใหม่ แต่ว่าเรายังไม่ได้ประกาศตัว


         ด้าน นายประเสริฐ  ชัยกิจเด่นนภาลัย  ประธานคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการสัมมนาฯ ว่า  เพื่อประชาสัมพันธ์บทบาทของคณะกรรมาธิการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนานาโนเทคโนโลยีชีวภาพ ระดมความคิดของข้าราชการและประชาชนจากทุกภาคส่วนในเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนานาโนเทคโนโลยีชีวภาพกับการก้าวเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงของโลกยุคที่ 4 และเพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทิศทางในการพัฒนาอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพและนาโนจุลินทรีย์เขตร้อนชื้น ศึกษาแนวทางในการแก้ปัญหาและอุปสรรคในด้านการพัฒนานาโนเทคโนโลยีชีวภาพ  กระตุ้นให้ทุกภาคส่วนได้ตระหนักถึงความสำคัญของนาโนเทคโนโลยีชีวภาพและศักยภาพของจุลินทรีย์ และนำเสนอต่อรัฐบาลเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการบริหารจัดการและกำหนดทิศทางและแนวนโยบายในการพัฒนานาโนเทคโนโลยีชีวภาพของประเทศต่อไป

 


ผู้เขียนข่าว : นายปราโมทย์  ป้องสุธาธาร  กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
 

 

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

contact us

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) mostQR
75/47 ถ.พระราม 6 ราชเทวี กทม. 10400
โทร. 0 2 333 3700
โทรสาร 0 2 333 3833
Call Center : 1313

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Most Call Center 1313
Most Community
2017 Ministry of Science and Technology. All Rights Reserved.
ipv6 ready