Account
Please wait, authorizing ...
×
เข้าสู่ระบบ

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

ลงนามบันทึกความร่วมมือ “การยกระดับสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์สู่สากล”

ยุทธศาสตร์
ไฟล์ Download
รูป intro
แกเลอรี่
ระบบปฏิบัติการ
หมวดหมู่
หน่วยงาน

     ดร.ปลอดประสพ  สุรัสวดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ ม.ร.ว.พงษ์สวัสดิ์ สวัสดิวัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือระหว่างกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กับกระทรวงอุสาหกรรม เพื่อการยกระดับสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์สู่สากล (One Tambon One Product (OTOP) to Global) โดยมี


รศ.ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ นายวิฑูรย์  สิมะโชคดี ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมลงนามเป็นสักขีพยาน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน 2555 ณ ห้องโถง ชั้น 1 อาคารพระจอมเกล้า สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
     การลงนามบันทึกข้อตกลงดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์สู่สากลด้วยการสนับสนุน ส่งเสริมและพัฒนาสินค้า OTOP โดยกระทรวงวิทยาศาสตร์มีบทบาทในการสนับสนุนด้านการวิจัยและพัฒนาคุณภาพมาตรฐานของสินค้า ตลอดจนการพัฒนาให้ผู้ประกอบการได้รับการยอมรับจากต่างประเทศในด้านธุรกิจ SME

    ดร.ปลอดประสพ  สุรัสวดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า การพัฒนาสินค้า OTOP ไปสู่ธุรกิจ SME ได้นั้นทำให้ธุรกิจมีความเข้มแข็งและได้รับการยอมรับจากผู้บริโภค โดยกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสนับสนุนด้านการวิจัย พัฒนาเทคโนโลยีต่างๆ จากบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ และการถ่ายทอดองค์ความรู้ไปสู่ผู้ประกอบการในทุกระดับ เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าและเป็นที่ยอมรับของลูกค้า ซึ่งการพัฒนาสินค้าให้ก้าวสู่มาตรฐานระดับสากลนั้น จำเป็นต้องมีการส่งเสริมอย่างจริงจัง เพื่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่เป็นรูปธรรม กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีกรอบนโยบายที่ชัดเจนในการสนับสนุนและผลักดันให้เกิดสายการผลิตขนาดใหญ่ การทำโมบายคลินิกจากการกระจายความรู้ สร้างขีดความสามารถในการแข่งขันเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ทั้งนี้การสร้างจุดเด่นของผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่ได้รับการรับรองจากผู้เชี่ยวชาญและห้องปฏิบัติการวิจัยของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนั้น สามารถสร้างความเชื่อมั่นและสร้างการยอมรับอย่างกว้างขวางในตลาดสากลได้


    ม.ร.ว.พงษ์สวัสดิ์  สวัสดิวัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าว่า การนำวิทยาศาสตร์มาสนับสนุนภาคอุตสาหกรรมให้มีศักยภาพมายิ่งขึ้นนั้น นับว่าเป็นสิ่งที่ดีที่ยกระดับมาตรฐานสินค้าให้ก้าวสู่ระดับสากล สินค้า OTOP มีหลายประเภท อาทิ สิ่งทอ โลหะวิทยา อาหาร เซรามิค โดยต้องอาศัยการวิจัยพัฒนาให้สินค้า OTOP มีความเข็มแข็ง ภายใต้กระบวนการผลิตที่มีคุณภาพ และต้นทุนที่ต่ำ การพัฒนาสินค้าภายในประเทศไทยให้ก้าวสู่ AEC ได้นั้น จุดเริ่มต้นของการการพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนและพัฒนากลุ่มผู้ประกอบการ ควรเริ่มจากการส่งออกสินค้าสู่ประเทศเพื่อนบ้านและพัฒนาไปสู่มาตรฐานระดับ International ต่อไปในอนาคต
 

    รศ.ดร.วีระพงษ์  แพสุวรรณ รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและกระทรวงอุตสาหกรรม จะร่วมกันปรับปรุงกระบานการผลิต กำหนดแนวทางการส่งเสริมประสานงานและสนับสนุนให้องค์ความรู้แก่ผู้ประกอบการ และสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายผู้ประกอบการให้มีจุดแข็งในด้านการพัฒนาสินค้าและการส่งออก
 

    นายวิฑูรย์  สิมะโชคดี ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า กระทรวงอุตสาหกรรมจะเข้าไปพัฒนาด้านองค์ความรู้แก่ผู้ประกอบการในด้านการพัฒนามาตรฐานของสินค้าให้เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคมากขึ้น ภายใต้กรอบสินค้าคุณภาพดีที่ได้มาตรฐานสากล มีการบริหารจัดการที่เป็นระบบและมีความรู้ในการผลิตสินค้าให้สอดคล้องกับรสนิยมของผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ สร้างความเชื่อมั่นในการทำข้อตกลงพันธะสัญญาร่วมกันระหว่างคู่ค้าและพันธมิตรทางธุรกิจ ให้กับผู้ประกอบการทุกระดับ

 

 

เขียนข่าวโดย  :  นีรนุช  ตามศักดิ์
ภาพข่าวโดย  :  องอาจ  ทองเปลี่ยน

 

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

contact us

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) mostQR
75/47 ถ.พระราม 6 ราชเทวี กทม. 10400
โทร. 0 2 333 3700
โทรสาร 0 2 333 3833
Call Center : 1313

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Most Call Center 1313
Most Community
2017 Ministry of Science and Technology. All Rights Reserved.
ipv6 ready