Account
Please wait, authorizing ...
×
เข้าสู่ระบบ

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

กระทรวงวิทย์ฯ เปิดตัว “เครื่องจักรสำหรับกระบวนการผลิตปุ๋ยชีวภาพจากชีวมวล”

ยุทธศาสตร์
ไฟล์ Download
รูป intro
แกเลอรี่
ระบบปฏิบัติการ
หมวดหมู่
หน่วยงาน

             (23 มีนาคม 2555) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี แถลงข่าวความสำเร็จโครงการพัฒนาสร้างชุดเครื่องจักรสำหรับกระบวนการผลิตปุ๋ยชีวภาพจากชีวมวล โดยมี นางสาวเสาวณี  มุสิแดง รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นประธาน ณ บริษัท เกษตรสิทธี จำกัด อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่


             นางสาวเสาวณี  มุสิแดง รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า โครงการพัฒนาสร้างชุดเครื่องจักรสำหรับกระบวนการผลิตปุ๋ยชีวภาพจากชีวมวล เป็นผลงานความสำเร็จของโครงการศึกษาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสร้างเครื่องจักรในกระบวนการผลิตเพื่อลดการนำเข้าด้วยวิศวกรรมย้อนรอยและพัฒนาเทคโนโลยีของไทย ภายใต้การดำเนินงานของสำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


             “ประเทศไทยมีการนำเข้าเครื่องจักรจากต่างประเทศในมูลค่าที่เพิ่มสูงขึ้นทุกปี เป็นเหตุให้ต้องพึ่งพาเทคโนโลยีและผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศในการซ่อมบำรุง ดังนั้นการวิจัยและพัฒนาเครื่องจักรกลด้วยวิธีวิศวกรรมย้อนรอย จึงมีความจำเป็นอย่างเร่งด่วน ทั้งนี้เพื่อทดแทนการนำเข้า ลดดุลการค้าของประเทศ และหากพัฒนาไปถึงขั้นที่สามารถผลิตออกจำหน่ายในเชิงพาณิชย์ได้ ก็จะเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับผู้ผลิตในการลดต้นทุนการผลิตอีกด้วย” นางสาวเสาวณี กล่าว
             นางนิตยา พัฒนรัชต์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี กล่าวว่า อุตสาหกรรมการผลิตเครื่องจักรกลในประเทศไทย ส่วนใหญ่จะเป็นการพัฒนาชิ้นส่วนอุปกรณ์ รวมทั้งให้บริการซ่อมบำรุงเครื่องจักรกลพื้นฐานแบบแยกส่วน มากกว่าการพัฒนาสร้างเครื่องจักรกลเต็มรูปแบบ ทำให้ประเทศไทยต้องนำเข้าเครื่องมือ เครื่องจักรกลจากต่างประเทศ เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิต ส่งผลให้ต้องจ่ายเงินจำนวนมากในการนำเข้าเครื่องจักรกลต่างๆ ดังนั้น การสนับสนุนให้ผู้ประกอบการไทยสามารถสร้างเครื่องมือ/เครื่องจักร ให้มีคุณภาพและมาตรฐานทัดเทียมต่างประเทศ จะสามารถช่วยลดปัญหาดังกล่าว


             โครงการพัฒนาสร้างชุดเครื่องจักรสำหรับกระบวนการผลิตปุ๋ยชีวภาพจากชีวมวล เป็นผลงานที่พัฒนาสร้างโดย ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกระบี่ ร่วมกับ บริษัท เกษตรสิทธี จำกัด ซึ่ง ชุดเครื่องจักรดังกล่าว ประกอบด้วย เครื่องจักรย่อยจำนวน 4 สถานี ได้แก่
              1.  สถานีสับย่อยวัตถุดิบ ที่สามารถสับย่อยสูงสุด 28 ตัน/วัน ใช้ระบบสายพานลำเลียงสำหรับการขนถ่ายวัตถุดิบ และใช้ระบบตะแกรงที่สามารถถอดเปลี่ยนขนาดของรูตะแกรงได้ในการคัดแยกขนาดวัตถุดิบที่ผ่านการสับย่อยแล้ว
             2.  สถานีผสมวัตถุดิบ สามารถผสมวัตถุดิบที่สับย่อยแล้วในอัตราสูงสุด 24 ตัน/วัน และมี Feed Screw สำหรับขนถ่ายวัตถุดิบที่ผ่านการผสมแล้วไปยังตำแหน่งที่ต้องการ
             3.  สถานีอบแห้งปุ๋ย สามารถอบแห้งปุ๋ยชีวภาพที่ผ่านการหมักด้วยกระบวนการทางความร้อนได้ในอัตราสูงสุด 20 ตัน/วัน และสามารถปรับตั้งอุณหภูมิควบคุมสำหรับการอบแห้งได้หลายค่า
             4.  สถานีคัดแยกขนาดปุ๋ย สามารถคัดแยกปุ๋ยชีวภาพที่ผ่านการอบแห้งมาแล้วในอัตราสูงสุด 20 ตัน/วัน โดยใช้ระบบตะแกรง โดยมีการคัดแยกเป็น 2 ส่วน คือ การคัดแยกหยาบและการคัดแยกละเอียด

             ชุดเครื่องจักรสำหรับกระบวนการผลิตปุ๋ยชีวภาพจากชีวมวลทั้งระบบ มีราคาจำหน่ายประมาณ  15-25 ล้านบาท ขึ้นอยู่กับขนาดและกำลังการผลิต ซึ่งปัจจุบันได้มีการขยายผลนำไปใช้งานโดยอยู่ระหว่างการติดตั้งใช้งาน ณ จังหวัดปัตตานี โดยเป็นชุดเครื่องจักรที่พัฒนากำลังการผลิตเพิ่มขึ้นเป็น 5 ตัน/ชั่วโมง หรือ 40 ตัน/วัน  (8 ชั่วโมงทำงาน/วัน)

ผู้ส่งข่าว นางสาวอรินยา จิตครองธรรม
เบอร์ติดต่อ 085 909 5599


ผู้เผยแพร่ข่าว : นายปราโมทย์  ป้องสุธาธาร  กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
 

 

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

contact us

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) mostQR
75/47 ถ.พระราม 6 ราชเทวี กทม. 10400
โทร. 0 2 333 3700
โทรสาร 0 2 333 3833
Call Center : 1313

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Most Call Center 1313
Most Community
2017 Ministry of Science and Technology. All Rights Reserved.
ipv6 ready