Account
Please wait, authorizing ...
×
เข้าสู่ระบบ

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

ขอเชิญ สมัครเป็นสมาชิกของสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ยุทธศาสตร์
ไฟล์ Download
รูป intro
แกเลอรี่
ระบบปฏิบัติการ
หมวดหมู่
หน่วยงาน

การรับสมัครสมาชิก

ประเภทสามัญ

     ขั้นตอนการสมัครเป็นสมาชิกของสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

     คุณสมบัติของผู้ที่จะสมัครเป็นสมาชิก

          1.มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์

          2.มีสัญชาติไทย 

          3.มีความรู้ในวิชาชีพวิทยา ศาสตร์และเทคโนโลยี โดยได้รับปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตรเทียบเท่าปริญญาในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่สภาวิชาชีพ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรับรอง 

          4.ไม่เป็นผู้ประพฤติผิดจรรยาบรรณอันจะนำมาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพ 

          5.ไม่เคยถูกจำคุกโดยคำ พิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในคดีที่เป็นการประพฤติผิดจรรยาบรรณอันจะนำมาซึ่ง ความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพ 

          6.ไม่เป็นผู้มีจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือไม่เป็นโรคที่กำหนดตามข้อบังคับ คือ 

               (1) โรคเรื้อนในระยะติดต่อ หรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่อันตรายต่อสังคม

               (2) วัณโรคในระยะอันตรายต่อสังคม

               (3) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่อันตรายต่อสังคม

               (4) โรคติดยาเสพติดให้โทษ หรือภาวะติดสารเสพติดให้โทษอย่างร้ายแรง

               (5) โรคพิษสุราเรื้อรัง 

     เอกสารประกอบการสมัครเป็นสมาชิกประเภทสามัญ

          1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือสำเนาบัตรพนักงานของรัฐ 

          2.สำเนาทะเบียนบ้าน 

          3.สำเนาปริญญา  ประกาศนียบัตรหรือวุฒิบัตรเทียบเท่าปริญญาในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

          4.สำเนาแสดงผลการศึกษาเกี่ยวกับความรู้ในวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วุฒิเดียวกับสำเนาปริญญาบัตร)

          5.รูปถ่ายหน้าตรง ครึ่งตัว ท่าปกติ ไม่สวมแว่นตาดำ ไม่สวมหมวก ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)

          6.หลักฐานอื่น (ถ้ามี) เช่นใบรับรองแพทย์ ใบเปลี่ยนชื่อ นามสกุล เป็นต้น

ประเภทวิสามัญ

     ในกรณีที่สมาคมใดประสงค์ จะสมัครเป็นสมาชิกวิสามัญต้องมีวัตถุประสงค์หลักด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีโดยตรงหรือเกี่ยวข้องกับงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และจะต้องไม่เคยถูกคำพิพากษาถึงที่สุดให้เป็นนิติบุคคลที่ล้มละลาย

 

ที่มา : http://www.cstp.or.th/cstp2/

 

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

contact us

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) mostQR
75/47 ถ.พระราม 6 ราชเทวี กทม. 10400
โทร. 0 2 333 3700
โทรสาร 0 2 333 3833
Call Center : 1313

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Most Call Center 1313
Most Community
2017 Ministry of Science and Technology. All Rights Reserved.
ipv6 ready