Account
Please wait, authorizing ...
×
เข้าสู่ระบบ

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯลงพื้นที่จ.หนองคาย ตรวจเยี่ยมโครงการที่เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณ

ยุทธศาสตร์
ไฟล์ Download
รูป intro
แกเลอรี่
ระบบปฏิบัติการ
หมวดหมู่
หน่วยงาน

      ดร.ปลอดประสพ สุรัสวดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ น.อ.อนุดิษฐ์ นาคาทรรพ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ลงพื้นที่จังหวัดหนองคาย เพื่อตรวจเยี่ยมโครงการที่เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ระหว่างวันที่ 21 - 22 กุมภาพันธ์ 2555 พร้อมมอบนโยบายและให้ข้อเสนอแนะ โดยมีสมาชิกผู้แทนราษฎรจังหวัดหนองคาย ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย หัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมปทุมเทวาภิบาล ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดหนองคาย เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2555

   
   

       นายวิรัตน์ ลิ้มสุวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย บรรยายสรุปโครงการที่เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณความว่า จังหวัดหนองคายขอเสนอแผนงาน/โครงการที่เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ระหว่างวันที่ 21 - 22 กุมภาพันธ์ 2555 รวมทั้งสิ้น 14 โครงการ งบประมาณ 9,881,494,700 บาท สามารถแยกได้ดังนี้

1. โครงการที่ขออนุมัติงบประมาณเพื่อสนองต่อความต้องการในพื้นที่และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน จำนวน 10 โครงการ งบประมาณ 9,821,494,700 บาท ดังนี้
    1.1 โครงการศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ 85 พรรษา จังหวัดหนองคาย (Sport Complex)
    1.2 โครงการก่อสร้างถนนเลี่ยงเมืองหนองคายด้านทิศตะวันออก
    1.3 โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรถนนเลียบแม่น้ำโขง ทางหลวงหมายเลข 211 กม. ตั้งแต่ กม. 1+500 - กม. 27+921 ระยะทาง 26.421 กม. อำเภอเมืองหนองคาย ถึง อำเภอท่าบ่อ
    1.4 โครงการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย - ลาว แห่งที่ 2 จังหวัดหนองคาย
    1.5 โครงการก่อสร้างศูนย์ประชุมสัมมนานานาชาติพัฒนาพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ และระบบการประชาสัมพันธ์เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
    1.6 โครงการเมืองฟอกอากาศขนาดใหญ่ของโลก
    1.7 โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการแพทย์และสาธารณสุขสู่ความเป็นศูนย์กลางด้านบริการสุขภาพ
    1.8 โครงการลดภาวะโลกร้อน โดยการมีส่วนร่วมแบบบูรณาการจังหวัดหนองคาย
    1.9 โครงการเพิ่มช่องทางจราจร จาก 2 ช่องจราจร เป็น 4 ช่องจราจร จังหวัดหนองคาย - อำเภอโพนพิสัย
    1.10 โครงการก่อสร้างเรือนจำจังหวัดหนองคาย

2. โครงการที่ขออนุมัติงบประมาณเพื่อการศึกษา จำนวน 4 โครงการ งบประมาณ 60,000,000 บาท
    2.1 โครงการศึกษาพื้นที่หนองกอมเกาะ เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวและเรียนรู้ทางนิเวศ
    2.2 โครงการศึกษาการสร้างหอคอยสูง KING NAKA
    2.3 โครงการศึกษาการก่อสร้างกระเช้าลอยฟ้ามิตรภาพไทย - ลาว
    2.4 โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งสถาบันการฝึกอบรมและพัฒนาอาชีพแห่งอาเซียน

 

   
   

 

      หลังจากดร. ปลอดประสพ สุรัสวดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ น.อ.อนุดิษฐ์ นาคาทรรพ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้มอบนโยบายและให้ข้อเสนอแนะโครงการที่เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณแล้ว ได้เดินทางไปตรวจพื้นที่บริเวณก่อสร้างศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ 85 พรรษา และโครงการก่อสร้างถนนเลี่ยงเมืองด้านทิศตะวันออก โดยมีประชาชนชาวหนองคายให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น ณ บ้านสร้างประทาย ต.วัดธาตุ อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย

 

   
   

 

       เวลา 13.30 น. ดร. ปลอดประสพ สุรัสวดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมคณะ โดยมีนายวิรัตน์ ลิ้มสุวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย นายวิเชียร ปิยะวรากร รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย และนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ร่วมเดินทางไปตรวจพื้นที่โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการแพทย์และสาธารณสุขสู่ความเป็นศูนย์กลางด้านบริการสุขภาพ โดยนายแพทย์สมิต ประสันนาการ นายแพทย์สาธารณสุข จังหวัดหนองคาย และนายแพทย์วัฒนา พารีศรี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลยุพราช ท่าบ่อ บรรยายสรุปโครงการ ณ โรงพยาบาลยุพราช ท่าบ่อ

 

   
   

 

     เวลา 15.45 น. ดร. ปลอดประสพ สุรัสวดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมคณะออกตรวจพื้นที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยโมง อำเภอท่าบ่อ โดยมี ข้าราชการ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชน ให้การต้อนรับ

 

เขียนข่าว  :  นางสาวศิริลักษณ์ สิกขะบูรณะ

ภาพข่าว  :  นายรัฐพล หงสไกร

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทร 0 2333 3732

 

 

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

contact us

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) mostQR
75/47 ถ.พระราม 6 ราชเทวี กทม. 10400
โทร. 0 2 333 3700
โทรสาร 0 2 333 3833
Call Center : 1313

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Most Call Center 1313
Most Community
2017 Ministry of Science and Technology. All Rights Reserved.
ipv6 ready