Account
Please wait, authorizing ...
×
เข้าสู่ระบบ

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

โครงการพัฒนาเว็บไซต์ส่งเสริมการค้าผลไม้ไทยในสาธารณรัฐประชาชนจีน

ยุทธศาสตร์
ไฟล์ Download
รูป intro
แกเลอรี่
ระบบปฏิบัติการ
หมวดหมู่
หน่วยงาน

      สำนักนายกรัฐมนตรีและหน่วยงานราชการสาธารณรัฐประชาชนจีน ได้แก่ สถานเอกอัครราชทูตไทยประจำสาธารณรัฐประชาชนจีน สถานกงสุลใหญ่ สำนักงานพาณิชย์ ณ กรุงปักกิ่ง สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรประจำกรุงปักกิ่ง สำนักงานที่ปรึกษาการลงทุน และสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ได้ดำเนินโครงการคาราวานสินค้าเกษตรและผลไม้ในเมืองหลักทางภาคเหนือของจีน ได้แก่ ปักกิ่ง เทียนจิน  ซีอาน เสิ่นหยาง และต้าเหลียนระหว่างเดือนมิถุนายน-กันยายน ๒๕๕๒

      และจากผลการดำเนินโครงการดังกล่าว หน่วยงานภาครัฐและเอกชนไทย-จีน ที่เข้าร่วมงานได้ให้ความ เห็นที่สำคัญเกี่ยวกับการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ผลไม้ไทยว่าควรจะต้องจัดทำเว็บไซต์ส่งเสริมการค้าระหว่างผู้นำเข้าผลไม้ไทยในจีนกับผู้ส่งออกผลไม้ไทย และเป็นศูนย์กลางข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภคชาวจีนด้วยซึ่ง นายวีระชัย วีระเมธีกุล รัฐมนตรีประจำสำนัก นายกรัฐมนตรี ได้เสนอโครงการพัฒนาเว็บไซต์ส่งเสริมการค้าผลไม้ไทยในสาธารณรัฐประชาชนจีน และขอสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๓ งบกลางรายการเงิน สำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นในวงเงิน ๒๐ ล้านบาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฯในเชิงบูรณาการร่วมกันระหว่างสถานเอกอัครราชทูตฯ สถานกงสุลใหญ่ และหน่วยงานไทย ด้านเศรษฐกิจในจีน โดยจัดทำเว็บไซต์เป็น ๓ ภาษา คือ ไทย จีน อังกฤษ ระยะเวลา ๑๒ เดือน ซึ่งฯพณฯนายกรัฐมนตรี (นายอภิสิทธิ์ เวชชชีวะ)   ได้เห็นชอบตามความเห็นของสำนักงบประมาณ อนุมัติงบประมาณตามที่เสนอและต่อมาได้ให้ความเห็นชอบตามความเห็นของรัฐมนตรีสำนักนายกรัฐมนตรี มอบหมายให้สำนัก งานที่ปรึกษาการเกษตรประจำกรุงปักกิ่ง เป็นหน่วยงานดำเนินโครงการร่วมกับสถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุลใหญ่ สำนักงานพาณิชย์ฯ และหน่วยงานไทยใน จีนในเชิงบูรณาการ โดยเมื่อมีการออกแบบและจัดทำเว็บไซต์เสร็จสมบูรณ์แล้วให้มีการจัดงาน ประชาสัมพันธ์แนะนำเวปไซต์ใน ๔ เมือง คือ กรุงเทพมหานครฯ กรงปักกิ่ง นครเซี่ยงไฮ้ และนคร กวางโจว

วัตถุประสงค์

  1. จัดทำเว็บไซต์ www.thaifruits-online.com ให้เป็นเว็บไซต์เกี่ยวกับผลไม้ไทยในเชิง พาณิชย์ที่เต็มรูปแบบที่สุด แสดงข้อมูลเกี่ยวกับผลไม้ไทยในรูปแบบการค้าที่ชัดเจนและเข้าใจง่าย ด้วยการจัดสรรข้อมูลที่เป็นระเบียบและสะดวกต่อการค้นหาจัดทำเว็บเป็น 3 ภาษา ได้แก่ ภาษา จีน ภาษาอังกฤษและภาษาไทย โดยจัดสรรเนื้อหาและรูปลักษณ์ให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายของ แต่ละภาษา ( Tailoring the website)
  2. ส่งเสริมให้เว็บไซต์ www.thaifruits-online.com เป็นเวทีความร่วมมือระหว่างหน่วย งานภาครัฐและภาคเอกชนในการส่งเสริมและสนับสนุนให้ธุรกิจการส่งออกผลไม้ไทย ขยายตลาด ให้กว้างขึ้น โดยเป็นศูนยกลางในการให้ข้อมูลความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อทั้งผู้ส่งออกของไทย และ ผู้นำเข้าของจีนผ่านทางสื่ออิเล็คทรอนิกส์ออนไลน์ เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลไม้ไทยแต่ละชนิด ทั้ง ข้อมูลที่เกี่ยงข้องกับการบริโภค และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการส่งออก นำเข้า โดยเน้นการให้ข้อมูลที่ ถูกต้อง กับกลุ่มเกษตรกรไทย สหกรณ์ ผู้ส่งออกไทย และผู้นำเข้าจากจีน เพื่อลดปัญหาการเอารัด เอาเปรียบกัน
  3. ส่งเสริมการติดต่อกันโดยตรงระหว่างเกษตรกรไทยและผู้ประกอบการจีนผ่านระบบสื่อ อิเล็คทรอนิกส์ออนไลน์   ( Promoting direct contact between buyer and seller) โดยมี ศูนย์กลางช่วยเหลือในการแปลภาษาไทย จีน อังกฤษ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความเข้มแข็งใน การขยายเครือข่ายการค้าระหว่างประเทศ และลดปัญหาเรื่องการสื่อสารต่างภาษาระหว่างผู้ซื้อ และผู้ขาย
  4. ประชาสัมพันธ์จุดเด่นของผลไม้ไทยในตลาดจีน ให้ความรู้และวิธีการถนอมคุณภาพของ ผลไม้ไทยแก่ผู้นำเข้า และผู้ค้าชาวจีนเพื่อให้ผลไม้ถึงมือผู้บริโภค โดยยังคงคุณภาพดี (Promoting the products)
  5. ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการส่งเสริมการค้าระหว่างผู้ส่งออก และผู้นำเข้าผลไม้ไทยสู่ จีน และร้านค้าปลีกทีมีสาขาในประเทศจีน เพื่อขยายช่องทางการสร้างธุรกิจและเพิ่มความ สามารถในการแข่งขันของธุรกิจส่งออกผลไม้ไทยในระยะยาว (Supporting market development)
  6. เป็นเครือข่ายทางสังคมออนไลน์ของผูค้าชาวจีน เกษตรกรชาวสวนผลไม้ และผู้ประกอบการค้าผลไม้ไทยสู่ตลาดจีน ในการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์และการแก้ไขปัญหา อุปสรรค ทั้งในด้านการค้าร่วมกับ ผู้ค้า นักวิชาการและบุคคลที่เกี่ยวข้อง (Networking social online)

 

เว็บไซต์ โครงการพัฒนาเว็บไซต์ส่งเสริมการค้าผลไม้ไทยในสาธารณรัฐประชาชนจีน

Thai Fruits

 

 

 

 

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

contact us

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) mostQR
75/47 ถ.พระราม 6 ราชเทวี กทม. 10400
โทร. 0 2 333 3700
โทรสาร 0 2 333 3833
Call Center : 1313

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Most Call Center 1313
Most Community
2017 Ministry of Science and Technology. All Rights Reserved.
ipv6 ready