Account
Please wait, authorizing ...
×
เข้าสู่ระบบ

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

บูรณาการงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม จังหวัดมหาสารคาม

ยุทธศาสตร์
ไฟล์ Download
รูป intro
แกเลอรี่
ระบบปฏิบัติการ
หมวดหมู่
หน่วยงาน

         นางสาวเสาวณี  มุสิแดง รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบูรณาการงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) : วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมสัญจรสู่จังหวัดร้อยเอ็ด  ขอนแก่น  มหาสารคาม กาฬสินธุ์ 

 
เพื่อให้มีการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมไปพัฒนางานจังหวัด เพื่อยกระดับความเป็นอยู่ให้กับประชาชน และเพื่อให้เห็นถึงผลการดำเนินงานที่ผ่านมาในการสนับสนุนการดำเนินงานของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด  ตลอดจนการนำนิทรรศการผลงานวิจัยและพัฒนาของกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ และเครือข่ายคลินิกเทคโนโลยีมาร่วมจัดแสดงเพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับทราบ ณ ศูนย์ประชุมตักสิลาคอนเวนชั่นฮอลล์ โรงแรมตักสิลา จ.มหาสารคาม เมื่อวันที่  26  ธันวาคม  2554 พร้อมทั้งจะนำผู้เข้าร่วมประชุมไปเยี่ยมชมหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้แก่ หมู่บ้านหอยเชอรี่ อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม ซึ่งไม่มีการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันของประชาชนในพื้นที่จนประสบความสำเร็จเป็นหมู่บ้านอย่างตัวในวันที่ 27 ธันวาคม  2554


         นางสาวเสาวณี  มุสิแดง รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ กล่าวว่า เพื่อให้มีการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมไปพัฒนางานจังหวัด เพื่อยกระดับความเป็นอยู่ให้กับประชาชนในทุกพื้นที่ของประเทศให้ดีขึ้นอย่างมีคุณภาพ  กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ จึงได้ร่วมมือกับกระทรวงมหาดไทยในการดำเนินงานภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “การพัฒนาจังหวัดด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” เมื่อวันที่  20 เมษายน 2552  ซึ่งจะทำให้เกิดการสร้างกลไกการดำเนินงานร่วมกันระหว่างกระทรวงมหาดไทยกับกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ในระยะเวลาต่อมา โดยกระทรวงมหาดไทยได้มอบหมายรองผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้ทำหน้าที่หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านบริหารจัดการ เป็นผู้บริหารวิทยาศาสตร์จังหวัดระดับสูง (Provincial Chief Science Officer : PCSO) และกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ได้มอบหมายสถาบันการศึกษาที่เป็นคลินิกเทคโนโลยีเครือข่ายในแต่ละจังหวัด ทำหน้าที่สนับสนุนงานด้าน วทน. ของจังหวัด พร้อมทั้งได้แต่งตั้งผู้แทนกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ประจำจังหวัด ในการทำหน้าที่ประสานการดำเนินงานร่วมกันกับผู้บริหารวิทยาศาสตร์จังหวัดระดับสูงแล้ว โดยได้มีการประชุมชี้แจง เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันระหว่างผู้บริหารวิทยาศาสตร์จังหวัดระดับสูง (PCSO) กับผู้แทนกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ประจำจังหวัดและผู้ที่เกี่ยวข้องไปแล้ว เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2554 ที่ผ่านมา
         สำหรับการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ร่วมกันระหว่างกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง อันประกอบด้วยจังหวัดร้อยเอ็ด ขอนแก่น มหาสารคาม และกาฬสินธุ์ กับกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐ ท้องถิ่น และภาคเอกชนในวันนี้ เพื่อพิจารณาเชื่อมโยงนโยบาย แนวคิด และรูปแบบ (model) การดำเนินงานบูรณาการงานด้าน วทน. ระหว่างกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ กับจังหวัด รวมทั้งผลการศึกษาตามโครงการศึกษาความต้องการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมส่วนภูมิภาค ในส่วนของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ที่กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ โดยสำนักงานคณะกรรมการ นโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งชาติ ได้ทำการศึกษาและมีข้อสรุปในประเด็นสำคัญแล้ว เพื่อนำไปสู่การจัดทำโครงการหรือกิจกรรมร่วมกัน ในทิศทางที่สอดคล้องกับเงื่อนไข ข้อจำกัด  ตลอดจนศักยภาพ และโอกาสของแต่ละจังหวัด ในการรองรับทิศทางการพัฒนาเชิงพื้นที่ของประเทศ และร่วมกันขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค/กลุ่มจังหวัด สู่การปฏิบัติต่อไป 
 

     ด้าน นางสาวคนึงนุช  พิมพ์อุบล  ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์  การประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ในครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการบูรณาการงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมกับจังหวัด/กลุ่มจังหวัดและท้องถิ่นในโครงการที่เป็นความต้องการของจังหวัดและท้องถิ่นที่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ รวมทั้งประสานข้อเสนอความต้องการเทคโนโลยี/องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่จังหวัดต้องการได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ สอดคล้องกับแนวทางการบูรณาการแผนงานและงบประมาณในระดับท้องถิ่นและจังหวัด รวมทั้งยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม และเกิดการสร้างงาน สร้างเงิน สร้างคุณภาพชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม  โดยจะมีการนำเสนอศักยภาพและความต้องการของจังหวัด/กลุ่มจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น  ผู้แทนจากกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง และการเสวนา ถึงความสำเร็จของการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมที่กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ให้การสนับสนุนจังหวัด ในการแก้ปัญหาและพัฒนาการผลิตเพื่อสร้างความได้เปรียบเชิงการแข่งขัน  การพัฒนาและเพิ่มมูลค่าของผลผลิต สินค้าและบริการ รวมทั้งการสร้างความตระหนักและพัฒนาการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมให้เป็นสังคมฐานความรู้  เพื่อให้เห็นถึงผลการดำเนินงานที่ผ่านมาในการสนับสนุนการดำเนินงานของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด เพื่อให้ได้รูปแบบ (model) การดำเนินงานบูรณาการงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เหมาะสม โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ประมาณ 250 คน ประกอบด้วย ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ท้องถิ่น และภาคประชาชนของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ประกอบด้วยจังหวัด ร้อยเอ็ด  ขอนแก่น  มหาสารคาม  กาฬสินธุ์ รวมทั้งเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องของกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ  
         ทั้งนี้  ภายในงานได้มีการจัดแสดงนิทรรศการผลงานวิจัยและพัฒนาของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ และเครือข่ายคลินิกเทคโนโลยีในพื้นที่เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับทราบและสามารถติดต่อขอรับบริการจากผู้แทนหน่วยงานที่นำผลงานไปจัดแสดงได้โดยตรง และยังจะมีการสาธิตเทคโนโลยี เรื่อง การผลิตอิฐบล็อกประสานจากเปลือกหอยเชอรี่ และการผลิตสีย้อมจากวัสดุธรรมชาติ ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมฯ ในวันที่ 27 ธันวาคม 2554 ด้วย
 

ผู้เขียนข่าว  :  นายปราโมทย์  ป้องสุธาธาร กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ
ถ่ายภาพ : นายองอาจ  ทองเปลี่ยน

 

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

contact us

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) mostQR
75/47 ถ.พระราม 6 ราชเทวี กทม. 10400
โทร. 0 2 333 3700
โทรสาร 0 2 333 3833
Call Center : 1313

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Most Call Center 1313
Most Community
2017 Ministry of Science and Technology. All Rights Reserved.
ipv6 ready