กระทรวงวิทย์ฯ ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดพระศรีมหาธาตุวรวิหาร กรุงเทพมหานคร

ยุทธศาสตร์
ไฟล์ Download
รูป intro
แกเลอรี่
ระบบปฏิบัติการ
หมวดหมู่
หน่วยงาน

         ดร.ปลอดประสพ สุรัสวดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เป็นประธานอัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทาน  ถวายพระสงฆ์จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส  ณ วัดพระศรีมหาธาตุวรวิหาร  กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2554  โดยมีคณะผู้บริหาร ข้าราชการ  พนักงานของกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ และประชาชน เข้าร่วมพิธี   มียอดเงินบริจาคเพื่อสมทบเป็นปัจจัยรวมเป็นเงินทั้งสิ้น  1,131,430.87 บาท 

 


            ดร.ปลอดประสพ สุรัสวดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ กล่าวถวายผ้าพระกฐินฯ ว่า “ผ้าพระกฐินทานกับทั้งผ้าอานิสงสบริวารทั้งปวงนี้  ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี  จักรีนฤบดินทร  สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร  ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ  กอปรด้วยพระราชศรัทธา  โปรดเกล้าโปรดกระหม่อม  พระราชทานให้ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  น้อมนำมาถวายแด่พระสงฆ์ซึ่งจำพรรษากาลถ้วนไตรมาสในอาวาสวิหารนี้  ขอพระสงฆ์จงรับผ้าพระกฐินทานนี้  กระทำกฐินัตถารกิจ  ตามพระบรมพุทธานุญาตนั้น เทอญ.  


            ยอดบริจาคเพื่อเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา  กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ได้ปวารณาถวายจตุปัจจัยโดยเสด็จพระราชกุศล ดังมีรายการประกอบด้วย  ถวายบำรุงและบูรณะพระอาราม 930,630.87  บาท  ถวายพระองค์ครองฯ 2,000 บาท  ถวายพระคู่สวด 2 รูปๆ ละ 1,000 บาท  ถวายพระอันดับ 118 รูปๆ ละ 200 บาท ถวายสามเณร 8 รูปๆ ละ 200 บาท ถวายแม่ชี 8 คนๆ ละ 200 บาท บำรุงสถานศึกษา 2 แห่งๆ ละ 10,000 บาท และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 150,000 บาท  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  1,131,430.87 บาท  
 ผู้เขียนข่าว : นายปราโมทย์ ป้องสุธาธาร  กลุ่มงานประชาสัมพันธ์

ภาพข่าว    : นายรัฐพล หงสไกร/นายองอาจ ทองเปลี่ยน