Account
Please wait, authorizing ...
×
เข้าสู่ระบบ

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ จัดพิธีถวายพานพุ่มและถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “พระบิดาแห่งเทคโนโลย

ยุทธศาสตร์
ไฟล์ Download
รูป intro
แกเลอรี่
ระบบปฏิบัติการ
หมวดหมู่
หน่วยงาน

                (19 ตุลาคม 2554) ดร.ปลอดประสพ สุรัสวดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ของกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ และหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชน ร่วมพิธีถวายพานพุ่มและถวายราชสดุดีเทิดพระเกียรติพระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทยต่อพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย” เนื่องใน “วันเทคโนโลยีของไทย” ประจำปี 2554 ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 


                ดร.ปลอดประสพ สุรัสวดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ความว่า นับเนื่องแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เถลิงถวัลย์ราชสมบัติ พระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่พรั่งพร้อมด้วยทศพิศราชธรรม ทรงตรากตรำพระวรกายเพื่อปวงประชาอย่างมิได้เหน็ดเหนื่อยอ่อนล้า พระองค์ทรงพระอัจฉริยภาพและพระปรีชาสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหลากหลายสาขา เพื่อพระราชทานความช่วยเหลือ แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน บำบัดทุกข์ บำรุงสุขแก่พสกนิกรชาวไทย ทรงริเริ่มค้นคว้า ทดลอง และวิจัยโครงการส่วนพระองค์ที่รู้จักในนาม “โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา” ตลอดจนพัฒนาโครงการต่างๆ ทั้งแนวคิดและแนวปฏิบัติจนสัมฤทธิ์ผล อาทิ โครงการฝนหลวง โครงการแกล้งดิน กังหันน้ำชัยพัฒนา ทฤษฎีใหม่ เป็นต้น
                 เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี และรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลในการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาประเทศ ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ ดังประจักษ์แก่พสกนิกรชาวไทยและชาวโลก นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณล้นพ้นแก่ชาวไทยทั้งมวล
                 คณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติ เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2543 เห็นชอบให้เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในฐานะทรงเป็น “พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย” และกำหนดให้วันที่ 19 ตุลาคม ของทุกปี เป็น “วันเทคโนโลยีของไทย” เนื่องด้วยในวันที่ 19 ตุลาคม 2515 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงอำนวยการสาธิตฝนเทียมสูตรใหม่ครั้งแรกของโลก ณ เขื่อนแก่งกระจาน โดยสามารถบังคับให้ฝนตกตรงเป้าหมายได้ราวปาฏิหาริย์ ตามที่ประมาณการไว้อย่างเที่ยงตรง ทำให้บรรดาคณะผู้แทนของรัฐบาลสิงคโปร์ที่เข้ามาชมการสาธิตในครั้งนั้น รวมทั้งพสกนิกรชาวไทยต่างพากันชื่นชมยินดีในพระปรีชาสามารถของพระองค์
                 ในวโรกาสที่ “วันเทคโนโลยีของไทย” เวียนมาบรรจบครบรอบในปีนี้ ข้าพระพุทธเจ้า นายปลอดประสพ สุรัสวดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยข้าราชการทุกหมู่เหล่า ตลอดจนพสกนิกรชาวไทย ณ ที่นี้ ขอพระราชทานพระบรมราชวโรกาส พร้อมใจกันตั้งสัตยาธิฐาน กล่าวคำอันเป็นสัจจะวาจา ว่า “ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย จะน้อมลำลึกถึง พระมหากรุณาธิคุณอันประเสริฐ ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และจะดำรงตน ให้เป็นคุณประโยชน์ แก่ชาติ บ้านเมืองสืบไป

เขียนข่าวโดย : นายปราโมทย์  ป้ิองสุธาธาร
เผยแพร่ข่าวโดย : นีรนุช  ตามศักดิ์
ภาพข่าวโดย : นายองอาจ  ทองเปลี่ยน

 

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

contact us

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) mostQR
75/47 ถ.พระราม 6 ราชเทวี กทม. 10400
โทร. 0 2 333 3700
โทรสาร 0 2 333 3833
Call Center : 1313

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Most Call Center 1313
Most Community
2017 Ministry of Science and Technology. All Rights Reserved.
ipv6 ready