Account
Please wait, authorizing ...
×
เข้าสู่ระบบ

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

สนช. ประกาศ 2 สุดยอดผลงานนวัตกรรมระดับชาติ ชุดตรวจยีนแพ้ยาต้านไวรัสเอดส์ และ โปรตีนมะพร้าวผงอินทรีย์

ยุทธศาสตร์
ไฟล์ Download
รูป intro
แกเลอรี่
ระบบปฏิบัติการ
หมวดหมู่
หน่วยงาน

คว้ารางวัลพระบรมรูปปั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “พระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย”


            ดร. ปลอดประสพ สุรัสวดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลโครงการ “รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติประจำปี 2554” ในวันที่ 5 ตุลาคม ซึ่งเป็น “วันนวัตกรรมแห่งชาติ” โดย สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สนช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ พร้อมด้วย ดร. สุเมธ ตันติเวชกุล ประธานมูลนิธิข้าวไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบรางวัล “การประกวดนวัตกรรมข้าวไทย ปี 2554” ณ ห้องกมลทิพย์ โรงแรมสยามซิตี้ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2554


            ดร. ปลอดประสพ สุรัสวดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ กล่าวว่า ในนามของรัฐบาลและกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผมขอขอบคุณทุกท่าน ที่อุตส่าห์คิดและมาแข่งขันกันและได้รางวัล ผลงานของท่านเป็นประโยชน์ต่อมวลมนุษยชาติ อยากให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นไปเรื่อยๆ อย่างไม่มีที่สิ้นสุด ประเทศไทยเราจะเจริญไปข้างหน้าได้อย่างเจริญก้าวหน้าอย่างทัดเทียมประเทศอื่นเขา ประชาชนชาวไทยจะมีอายุยืนยาว สามารถฟันฝ่าอุปสรรค รักษาโรคภัยไข้เจ็บข้างหน้า สิ่งที่ท่านกำลังทำอยู่นี้จะเป็นบันไดก้าวสำคัญ ประเทศไทยคงจะต้องละทิ้งจากความคิดเก่าๆ ง่ายๆ ซึ่งบางอย่างก็เป็นของดี เพราะว่ามันเป็นขนบธรรมเนียม แต่ว่าเราต้องไปสู่สังคมขององค์ความรู้ที่เรียกว่า knowledge based society ฉะนั้นต้องเปลี่ยนวิธีคิดของเราที่เป็นวิทยาศาสตร์มากกว่านี้ ด้วยวิทยาศาสตร์ด้วยพื้นฐานขององค์ความรู้ที่เป็นจริงคือ วิทยาศาสตร์จะนำไปสู่เทคโนโลยีและในที่สุดก็จะไปสู่นวัตกรรมซึ่งใช้ได้และขายได้ นั่นคือสิ่งที่รัฐบาลอยากเห็นและอยากทำ สิ่งที่เราทำให้สัมผัสได้คือ รัฐบาลประกาศภายใน 8 ปีนี้ เราจะทำให้ค่าใช้จ่ายในเรื่องวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพิ่มจาก 3 หมื่นล้านบาทในปีนี้ เป็น 3 แสนล้านบาท แต่ไม่ใช่รัฐบาลออกทั้งหมด จะเป็นเอกชนออกส่วนหนึ่ง เพราะเราเชื่อว่าถ้าประเทศไทยต้องการจะมีความเจริญทางเศรษฐกิจอย่างมั่นคงจะต้องไม่ใช่ขายของถูก จะต้องขายของที่มีราคาที่มีเทคโนโลยี หรือเรียกว่า เศรษฐกิจ Innovative economy


            ดร. พรชัย รุจิประภา ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า การจัดงานเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ “พระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย” เนื่องในวันนวัตกรรมแห่งชาติ และพิธีมอบรางวัลนวัตกรรมจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ สมาคม และเอกชนที่จัดขึ้นในวันนี้ ได้จัดกิจกรรมเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 1. การประกาศผลการประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2554 และพิธีมอบรางวัลนวัตกรรมประเภทต่างๆ ได้แก่ “รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ” เป็นผลงานในระดับบริษัทหรือหน่วยงานภาครัฐที่มีประโยชน์เด่นชัดต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ “รางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทย” เป็นผลงานต้นแบบในระดับนิสิตนักศึกษา “รางวัลนวัตกรรมข้าวไทย” เป็นผลงานในระดับบริษัทที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ข้าว “รางวัลการออกแบบเชิงนวัตกรรม” เป็นผลงานในระดับบริษัททางด้านการออกแบบ “TRUE INNOVATION AWARDS” เป็นผลงานในระดับบริษัท ของบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) “MITRPHOL INNOVATION AWARDS” เป็นผลงานในระดับบริษัท ของกลุ่มน้ำตาลมิตรผล และ ‘SCG POWER OF INNOVATION AWARDS” เป็นผลงานในระดับบริษัทของเครือเอสซีจี และ 2. นิทรรศการแสดงผลงานนวัตกรรมที่ได้รับรางวัลต่างๆ


ผลการประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2554

  • ด้านสังคม

            รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ “HIV-ADR all in one” ชุดตรวจยีนแพ้ยาต้านไวรัสเอดส์ ผลงานของ รศ.ดร.วสันต์  จันทราทิตย์  และ รศ.พญ. ศศิโสภิณ  เกียรติบูรณกูล ภาควิชาพยาธิวิทยา และภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
            รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1  ได้แก่ “Cocoon” อุปกรณ์อุดรอยรั่วหัวใจชนิดปลอดสารนิกเกิล  ผลงานของบริษัทแวสคิวลาร์  อินโนเวชั่นส์ จำกัด และ “Mom made Toys” ของเล่นสำหรับเด็กพิเศษ ผลงานของบริษัท แปลน ครีเอชั่นส์ จำกัด
            รางวัลชมเชย 2 รางวัล ได้แก่  “ผลิตภัณฑ์กระสอบพลาสติกแบบมีปีกป้องกันดินถล่ม” ผลงานของบริษัท ปตท. เคมิคอล จำกัด (มหาชน) และ “ผลิตภัณฑ์ P’PET เครื่องรับซื้อขวดพลาสติกรีไซเคิล ผลงานของบริษัท แอสซีส ครีเอชั่น จำกัด

  • ด้านเศรษฐกิจ

            รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ “ผลิตภัณฑ์ AgriLife” โปรตรีมะพร้าวผงอินทรีย์ ผลงานของบริษัท เอิร์ธบอร์น จำกัด
            รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1  ได้แก่ “ผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติก ABS จากยางธรรมชาติ” ผลงานของบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
            รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2  ได้แก่ “P.S.J.” ระบบควบคุมแสงสว่างและประหยัดพลังงาน ผลงานของบริษัท พี.เอส.เจ. เอเนอร์จีเซฟ จำกัด
            รางวัลชมเชย 2 รางวัล ได้แก่ “OASYS” ระบบฟาร์มเลี้ยงปูม้านิ่มเชิงซ้อนแบบปิด บริษัท ไทยซีแครบ จำกัด และ “รถขนส่งอาหารสำหรับเครื่องบิน A380” บริษัท ช.ทวี ดอลลาเซียน จำกัด

การประกวดนวัตกรรมขาวไทยป 2554  ผลงานที่ไดรับรางวัล

  • กลุมอุตสาหกรรม

            รางวัลที่ 1       ไม่มีผู้ได้รับรางวัล
            รางวัลที่ 2       ผลิตภัณฑ ครีมเทียมน้ำมันรําขาว “คิง”             
                                 และ ผลิตภัณฑ 15” Rice Soft Cream (ไอศกรีม 15 นิ้ว)    
            รางวัลที่ 3       ผลิตภัณฑ ขาวสุกอบกรอบกึ่งสําเร็จรูป “โอแคร”          
                                 และ ผลิตภัณฑ แปงพับจากแปงขาวเจา Oryze-Natural 2 Way Powder Jasmine Rice     
            รางวัลชมเชย    ผลงาน “การใชกาซไนโตรเจนกําจัดแมลงในขาวสาร”          

  • กลุมวิสาหกิจชุมชน

            รางวัลชมเชย      ผลิตภัณฑ ยายอิ ขาวหมากเย็น และ Hydrolysis Crispy Rice (Natural Whole Grain)               

 
ผู้เขียนข่าว : นายปราโมทย์  ป้องสุธาธาร

ถ่ายภาพ    : นางสาวศิริลักษณ์ สิกขะบูรณะ

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทร.0 2333 3700 ต่อ 3727-3732 โทรสาร 0 2333 3834

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

contact us

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) mostQR
75/47 ถ.พระราม 6 ราชเทวี กทม. 10400
โทร. 0 2 333 3700
โทรสาร 0 2 333 3833
Call Center : 1313

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Most Call Center 1313
Most Community
2017 Ministry of Science and Technology. All Rights Reserved.
ipv6 ready