Account
Please wait, authorizing ...
×
เข้าสู่ระบบ

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เข้าพบ ดร.ปลอดประสพ รมว.วท. เพื่อแสดงความยินดีและรับฟังนโยบายด้าน วทน.

ยุทธศาสตร์
ไฟล์ Download
รูป intro
แกเลอรี่
ระบบปฏิบัติการ
หมวดหมู่
หน่วยงาน

  วันนี้ (23 กันยายน 2554) เวลา 10.00 น. ดร.ปลอดประสพ สุรัสวดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้นายพยุงศักดิ์ ชาติสุทธิผล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พร้อมคณะเข้าพบ เพื่อแสดงความยินดีและรับฟังนโยบายด้านการวิจัย พัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 2 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

         ดร. ปลอดประสพ เปิดเผยว่า การลงทุนการค้าขายในภาคอุตสาหกรรม สะท้อนความจริงจัง เม็ดเงิน การลงทุน เท่าๆ กับสะท้อนการต่อสู้ แข่งขัน และความสลับซับซ้อนในกระบวนการ อย่างน้อยก็เร่งให้เห็นถึงความสำคัญของแต่ละขั้นในอุตสาหกรรม SME ที่เป็นที่ยอมรับเมื่อไม่นานมานี้เอง

         SME ใน Domination คือ ถอยมาหนึ่งก้าว เพื่อย้อนมาดูคนส่วนใหญ่ที่มีมากถึง 30-40 ล้านคน คนเหล่านี้มีสิทธิที่จะใช้เทคโนโลยี เพื่อให้ชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้น นี่คือการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้มีความเข้มแข็งอย่างแท้จริง ไม่ต้องพึ่งการส่องออก และเพื่อให้คนเหล่านี้รู้จักพึ่งตนเองมากขึ้น ทางกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ถือว่าอุตสาหกรรม SME เป็นเรื่องใหญ่ การดึงเอาสินค้า OTOP ที่มีนับพันนับหมื่นชนิดแล้วนำมาพัฒนาต่อยอดในเชิงพาณิชย์ เพิ่มมูลค่าของสินค้า ทำให้เกิดพลวัตรการขับเคลื่อนอย่างแท้จริง

         ด้านนายพยุงศักดิ์ กล่าวถึงประเด็นหารือความร่วมมือด้านการวิจัย พัฒนา เทคโนโลยี และนวัตกรรมกับภาคอุตสาหกรรม 4 ด้าน ทั้งด้านนโยบาย การส่งเสริมอุตสาหกรรมเกษตร การกระจายนวัตกรรมสู่ SME และภูมิภาค และการสร้าง Mega Project โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. ด้านนโยบาย
    • มาตรการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (Government Procurement) เพื่อสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาภายในประเทศ โดยเสนอให้มีการทบทวนนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐในบางกรณีที่ไม่เอื้อต่อผู้ประกอบการ SME
    • มาตรการด้านภาษีสำหรับค่าใช้จ่ายเพื่อการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี ให้ช่วยผลักดันร่วมทำ R&D และปรับปรุงขั้นตอนการพิจารณาโครงการวิจัยให้สะดวกรวดเร็วขึ้น เพื่อจูงใจให้ภาคเอกชนมาใช้สิทธิประโยชน์มากขึ้น
    • การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์หรือต่อยอดขยายผลในเชิงพาณิชย์ (Commercial) โดยส่งเสริมการจัดงานพบปะระหว่างผู้ประกอบการเอกชน และนักวิจัย และเสนอให้มีการจัดตั้งศูนย์บริหารจัดการและสนับสนุนการวิจัยสู่เชิงพาณิชย์
2. การส่งเสริมอุตสาหกรรมเกษตร
    • ผลักดันและร่วมมืออย่างต่อเนื่องด้าน R&D สำหรับคลัสเตอร์ยางและไม้ยางพารา
    • สนับสนุนจัดตั้ง Thailand Health / Wellness Product Valley ของสภาอุตสาหกรรมฯ
3. การกระจายนวัตกรรมสู่ SME และภูมิภาค
    • พิจารณาสนับสนุนให้สภาอุตสาหกรรมฯ มีบทบาทในการบริหารจัดการโครงการคูปองนวัตกรรมระยะที่ 2
    • สนับสนุนงบประมาณในการดำเนินโครงการ iTAP ระยะที่ 2 ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง
    • เร่งผลักดันให้โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ระยะที่ 2 แล้วเสร็จ
4. การสร้าง Mega Project
    • โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมระบบขนส่งทางรางและอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่อง
 

ข่าวโดย  :  นางสาวศิริลักษณ์ สิกขะบูรณะ

ภาพข่าว  :  นายรัฐพล หงสไกร

                กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทร. 0 2333 3732

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

contact us

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) mostQR
75/47 ถ.พระราม 6 ราชเทวี กทม. 10400
โทร. 0 2 333 3700
โทรสาร 0 2 333 3833
Call Center : 1313

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Most Call Center 1313
Most Community
2017 Ministry of Science and Technology. All Rights Reserved.
ipv6 ready