Account
Please wait, authorizing ...
×
เข้าสู่ระบบ

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

NSTDA Investors’ Day ประจำปี 2554“ลงทุนในธุรกิจเทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ เพื่อความมั่งคั่งและยั่งยืน”

ยุทธศาสตร์
ไฟล์ Download
รูป intro
แกเลอรี่
ระบบปฏิบัติการ
หมวดหมู่
หน่วยงาน

ดร.ปลอดประสพ สุรัสวดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในการเปิดงานแถลงข่าวการจัดงาน NSTDA Investors’ Day ประจำปี 2554 โดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และหน่วยงานพันธมิตร

            อาทิ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.) จับมือพันธมิตรทางการเงินอย่าง ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และสมาคมไทยผู้ประกอบธุรกิจเงินร่วมลงทุน พร้อมด้วยหน่วยงานต่างๆ ที่ร่วมสนับสนุน อาทิ บมจ.โพสต์ พับลิชชิ่ง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เครือเจริญโภคภัณฑ์ ร่วมจัดงานภายใต้แนวคิด “ลงทุนในธุรกิจเทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ เพื่อความมั่งคั่งและยั่งยืน” ณ ห้องโถง ชั้น 1 อาคารพระจอมเกล้า กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เมื่อวันพุธที่ 7 กันยายน 2554

           ในงานนี้ ดร.ปลอดประสพ สุรัสวดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ กล่าวถึง “บทบาทกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับการส่งเสริมงานวิจัยสู่ภาคเอกชนในเชิงพาณิชย์” ความโดยสรุปว่า รัฐบาลสนับสนุนการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และการถ่ายทอดผลงานวิจัยออกสู่ภาคธุรกิจ เพื่อให้เศรษฐกิจของไทยเป็นเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ซึ่งจะต้องส่งเสริมให้นักวิจัยมีแนวความคิดทางด้านธุรกิจ และสร้างงานวิจัยให้ตรงกับความต้องการของตลาดในสภาวะปัจจุบันมากขึ้น

200px


          ด้านดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล ผู้อำนวยการ สวทช. กล่าวถึงรายละเอียดในงานว่า ด้วย สวทช. เป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่สร้างคุณค่าให้แก่เศรษฐกิจและสังคมของประเทศโดยอาศัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นฐาน และสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ ที่ได้จากการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีต่างๆ และถ่ายทอดให้มีผู้นำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ตามพันธกิจหลักขององค์กร โดยสนับสนุนให้ภาคเอกชนได้ใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยและเทคโนโลยีของ สวทช. และนำไป ต่อยอดธุรกิจให้เกิดมูลค่าเพิ่มและสร้างโอกาสใหม่ๆ ให้แก่ธุรกิจ รวมทั้งการส่งเสริมให้เกิดธุรกิจเทคโนโลยีใหม่ที่มีขีดความสามารถในการแข่งขันสูง อันจะนำไปสู่การเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ รวมถึงการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน ตลอดจนการมุ่งผลักดันให้ประเทศไทยแข็งแกร่งและเจริญรุ่งเรืองบนเวทีเศรษฐกิจระดับโลก สวทช. ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการสร้าง พัฒนา และส่งเสริมให้เกิดธุรกิจเทคโนโลยีในประเทศอย่างแพร่หลาย จึงได้วางแผนที่จะจัดงาน NSTDA Investors' Day ขึ้น โดยให้เป็นกิจกรรมประจำปี เพื่อเสนอผลงานวิจัยและเทคโนโลยีที่ได้รับการคัดเลือกแล้วว่ามีศักยภาพสูงในการลงทุนผลิตเป็นสินค้าหรือบริการ “ผลงานเด่น” เพื่อให้กลุ่มนักลงทุนเป้าหมายได้มีโอกาสเข้าถึง หรือเลือกซื้อ ผลงานวิจัยและเทคโนโลยีดังกล่าว โดยเมื่อปี 2553 ที่ผ่านมา งาน NSTDA Investors’ Day ซึ่งจัดขึ้นเป็นปีแรก ถือได้ว่าความประสบความสำเร็จและได้รับความสนใจจากกลุ่มนักลงทุนและ ผู้ประกอบธุรกิจอย่างดีเยี่ยม โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมงานจำนวน 400 คน จากกว่า 190 บริษัท ซึ่งมีนักลงทุนที่สนใจผลงานเด่นและขอเจรจาธุรกิจจำนวน 33 ราย และมีผู้สนใจขอเจรจาผลงาน ที่น่าสนใจอื่นๆ อีกจำนวน 18 ราย

          สำหรับงาน NSTDA Investors’ Day ประจำปี 2554 นี้ เป็นการจัดงานต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 โดยกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 22 กันยายน 2554 เวลา 08.00 – 16.30 น. ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ซึ่งมี Theme ของงานคือ เทคโนโลยีเพื่อสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์พลังงานหรือ Green Technology โดยการจัดงานดังกล่าว ทาง สวทช. มีความประสงค์จะเรียนเชิญ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ให้เกียรติมาเป็นประธานของงานฯ และแสดงปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “นโยบายการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและนวัตกรรม” ซึ่งงานในปีนี้จะเชิญหน่วยงานภายใต้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาร่วมแสดงผลงานด้วย เพื่อให้งาน NSTDA Investors’ Day เป็นเสมือน platform ของหน่วยงานในกระทรวงวิทย์ฯ ที่ใช้สำหรับนำเสนอผลงานวิจัยและเป็นเวทีให้แก่นักวิจัยในการนำเสนอผลงานต่อนักลงทุน โดยภายในงานจะมีกิจกรรมการนำเสนอผลงานวิจัยและเทคโนโลยีต่อนักลงทุน นักอุตสาหกรรม (Investment Pitching Session) รวมทั้งเปิดให้มีการเจรจาธุรกิจสำหรับนักลงทุนที่สนใจ (One on One Matching) เพื่อให้เกิดการลงทุนจริงในเชิงพาณิชย์อีกด้วย นอกจากนี้ งานดังกล่าวยังประกอบด้วยส่วนของการจัดสัมมนาวิชาการ ส่วนแสดงนิทรรศการเทคโนโลยีต่างๆ จากทั้ง 4 ศูนย์แห่งชาติของ สวทช. และหน่วยงานพันธมิตรต่างๆ
          สำหรับผลงานวิจัยและเทคโนโลยีที่เป็นผลงานเด่น 5 ผลงานในปีนี้ได้แก่
          1. ถุงเพาะชำย่อยสลายได้ทางชีวภาพ : BIOpro
              การนำถุงเพาะชำย่อยสลายได้ทางชีวภาพมาใช้ เป็นแนวทางหนึ่งของการจัดการเชิงรุกเพื่อลดปริมาณขยะพลาสติก ลดค่าใช้จ่ายของการกำจัดขยะและป้องกันปัญหาสิงแวดล้อมต่างๆ โดยผลิตภัณฑ์นี้ ไม่ต้องฉีกถุงจึงไม่กระทบกระเทือนต่อระบบรากของพืช สามารถนำไปปลูกพร้อมกับต้นกล้าในแปลงปลูกได้ทันที และจะย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติภายในระยะเวลาที่เหมาะสมของพืชแต่ละชนิด ซึ่งใช้ได้กับทั้งพืชยืนต้นและพืชล้มลุก
          2. เซ็นเซอร์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับระบบวัดน้ำและเเสดงแผนที่อัตโนมัติ : i-Sensor
              i-Sensor เป็นเครื่องมือพัฒนาขึ้นจากไมโครเซ็นเซอร์ (เซ็นเซอร์ขนาดเล็กระดับไมครอน สร้างขึ้นโดยเทคโนโลยีไมโครแฟบบริเคชั่นซึ่งใช้ในการสร้างอุปกรณ์อิเล็คทรอนิคส์ที่ใช้ในคอมพิวเตอร์) โดย TMEC ซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัดของเนคเทคและ สวทช. ซึ่งมีสาธารณูปโภคและเครื่องจักร สำหรับไมโครแฟบบริเคชั่นเทคโนโลยี โดย i-Sensor ถูกพัฒนาเพื่อนำมามาใช้ในการวัดระดับค่าความเป็นกรดด่างในของเหลว หรือ สามารถเรียกได้ว่าเป็น พีเอชมิเตอร์ ซึ่งมีคุณภาพตามมาตรฐานสากลแต่มีราคาถูกเนื่องจากสามารถผลิตขึ้นเองในประเทศ พร้อมใช้งานกับระบบต้นแบบสำหรับวัดคุณภาพน้ำแบบอัตโนมัติ ซึ่งสามารถรองรับเซ็นเซอร์ต่างๆ ได้หลายชนิด โดยที่ระบบจะแสดงค่าที่วัดได้จาก sensors ต่างๆ และสามารถแสดงผลบน Google earth ได้
          3. เอนไซม์ทนด่างจากปลวกสำหรับฟอกเยื่อกระดาษ : ENZbleach
              ผลิตภัณฑ์ ENZbleach เป็นเอนไซม์ทนด่างจากแบคทีเรียในลำไส้ปลวกซึ่งพัฒนาขึ้นมาเพื่อใช้ในกระบวนการฟอกเยื่อกระดาษ โดยเอนไซม์นี้สามารถทำงานภายใต้สภาวะที่เป็นด่างสูงได้ดี รวมไปถึงไม่มีกิจกรรมของเอนไซม์เซลลูเลส ซึ่งส่งผลต่อการลดความแข็งแรงของเยื่อกระดาษ จึงสามารถใช้ในการฟอกเยื่อได้โดยไม่ต้องปรับพีเอชของเยื่อซึ่งถือว่าเป็นข้อดีเหนือกว่าเอนไซม์ทางการค้าที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน
          4. ระบบสแตนบายแบบไม่ใช้พลังงาน Zero-watt Standby
              ระบบสแตนบายแบบไม่ใช้พลังงานสำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้า สามารถหยุดการสูญเสียพลังงานของอุปกรณ์ไฟฟ้าได้เมื่อผู้ใช้งานสั่งปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าด้วยรีโมทคอนโทรล ซึ่งเปรียบเสมือนการถอดปลั๊กอุปกรณ์ไฟฟ้า โดยที่ผู้ใช้งานไม่ต้องไปกดปุ่มเปิด-ปิดที่ตัวอุปกรณ์ไฟฟ้า เพื่อเปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าให้เริ่มทำงาน
          5. แผ่นกรองอากาศมัลติฟังก์ชั่น (iGUARD Nano)
              แผ่นกรองอากาศ (Air Filter) ที่ผ่านการเคลือบด้วยสูตรน้ำยาเคลือบแผ่นกรองอากาศที่รวมคุณสมบัติพิเศษแบบมัลติฟังก์ชั่นไว้ในสูตรเดียว ซึ่งจะช่วยในการฆ่าเชื้อแบคทีเรีย/เชื้อรา/กำจัดแก๊ส/ไอระเหยสารเคมี และกำจัดกลิ่น ภายในแผ่นเดียวกัน
 

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
หรือ ติดต่อศูนย์ลงทุน โทร.02-564-7000 ต่อ 1340-1345, 1327 โทรสาร 02-564-7003
http://www.nstdainvestorsday.com
 

ข่าวโดย  :  นางสาวศิริลักษณ์ สิกขะบูรณะ

ภาพโดย  :  นายองอาจ ทองเปลี่ยน

                กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทร. 0 2333 3732

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

contact us

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) mostQR
75/47 ถ.พระราม 6 ราชเทวี กทม. 10400
โทร. 0 2 333 3700
โทรสาร 0 2 333 3833
Call Center : 1313

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Most Call Center 1313
Most Community
2017 Ministry of Science and Technology. All Rights Reserved.
ipv6 ready