Account
Please wait, authorizing ...
×
เข้าสู่ระบบ

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ จัดประชุมระหว่างประเทศ

ยุทธศาสตร์
ไฟล์ Download
รูป intro
แกเลอรี่
ระบบปฏิบัติการ
หมวดหมู่
หน่วยงาน

หวังสร้างเครือข่ายด้านความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสีในระดับภูมิภาค

                                     

          ดร.ปลอดประสพ  สุรัสวดี  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เป็นประธานเปิดการประชุมระหว่างประเทศว่าด้วยความปลอดภัย ความมั่นคงและการพิทักษ์วัสดุนิวเคลียร์ในการใช้พลังงานปรมาณูทางสันติ (INTERNATIONAL CONFERNCE ON SAFETY, SECURITY, AND SAFEGUARDS IN NUCLEAR ENERGY) โดยมีกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และประเทศอื่น ๆ กว่า 10 ประเทศเข้าร่วมประชุม ณ โรงแรมพูลแมน คิงส์พาวเวอร์ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2554
         ดร.ปลอดประสพ  สุรัสวดี  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ กล่าวว่า สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจด้านการกำกับ ดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสีของประเทศไทย  ตั้งแต่ขออนุญาตครอบครองหรือใช้สารกัมมันตรังสีและหรือวัสดุนิวเคลียร์ของสถานปฏิบัติการทางนิวเคลียร์และรังสี รวมทั้งการตรวจสอบสถานปฏิบัติการฯ ในระหว่างที่ได้รับใบอนุญาต เพื่อให้การดำเนินงานของสถานปฏิบัติการฯ เป็นไปอย่างปลอดภัย  ซึ่งในกระบวนการกำกับดูแลดังกล่าวจำเป็นต้องมีทรัพยากรบุคคลที่มีความรู้และความสามารถในการวิเคราะห์ ประเมินปัญหาหรือคาดการณ์เหตุขัดข้องต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นต่อความปลอดภัยในสถานปฏิบัติการดังกล่าว  ดังนั้น  การแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความรู้ขององค์กรหรือหน่วยงานการกำกับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี  จึงเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นในการพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยีด้านความปลอดภัย
         นิวเคลียร์ที่เรากำลังพูดถึงอยู่นี้ เป็นนิวเคลียร์ที่เป็นประโยชน์ เป็นความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ที่นำเอามาใช้ให้เป็นประโยชน์ ในด้านการรักษาคุณภาพอาหาร หรือทำให้วัสดุมีความแข็งแรงทนทานกว่าเดิม รวมถึงการวิจัยที่ทำให้เราล่วงรู้ไปถึงที่ลึกๆ ที่ตาหรือเครื่องมืออื่นๆ เข้าไปไม่ได้  เพราะฉะนั้น นิวเคลียร์จึงเป็นเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ที่สำคัญมาก  เพียงแต่ว่าเวลานำมาใช้บางครั้ง เกิดความพลาดพลั้ง เช่นที่เกิดขึ้นกับโรงไฟฟ้าในรัสเชียและญี่ปุ่น คนก็ยิ่งกลัวใหญ่  ฉะนั้นในฐานะที่ผมเป็นนักวิทยาศาสตร์โดยพื้น  แต่ในฐานะนักการเมืองก็อยากเรียนประชาชนว่าอย่าได้กลัวเกินกว่าเหตุ อย่าได้ตระหนกตกใจ เหตุที่เกิดขึ้นเป็น 1 ในล้าน ซึ่งไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้น แต่ถ้าความกลัวมันเกิดที่คนไทยมากเกินไป และมีบางคนจงใจยุให้กลัว ประเทศไทยจะทิ้งโอกาสความรู้ด้านวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ ซึ่งจะทำให้ประเทศไทยล้าหลัง ทำให้ไทยเสียโอกาสในการลงทุน การรักษาพยาบาล  ฉะนั้นขอได้โปรดไว้ใจในวิทยาศาสตร์ ไว้ใจในนักวิทยาศาสตร์ ไว้ใจในรัฐบาลว่าเราจะไม่หละหลวม และปล่อยให้ของดีๆ กลายเป็นของร้าย การประชุมวันนี้ เป็นตัวอย่างว่าประเทศในโลก โดยเฉพาะในแถบเอเชียตั้งใจพยายามที่จะทำให้นิวเคลียร์ปลอดภัยที่สุดเพื่อนำมาใช้
 

        ด้าน ศ.ดร.ชัยวัฒน์  ต่อสกุลแก้ว  เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ  กล่าวว่า สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ในฐานะหน่วยงานด้านการกำกับดูแลการใช้พลังงานปรมาณูในทางสันติ  ได้เล็งเห็นความสำคัญของการแลกเปลี่ยนความรู้ดังกล่าว  จึงจัดประชุมระหว่างประเทศว่าด้วยความปลอดกัย  ความมั่นคงปลอดภัยและการพิทักษ์วัสดุนิวเคลียร์ในการใช้พลังงานปรมาณูทาง สันติ  ขึ้นระหว่างวันที่ 1-2 กันยายน 2554  ณ โรงแรมพูลแมน คิงส์พาวเวอร์ กรุงเทพฯ โดยเชิญหน่วยงานด้านการกำกับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสีทั้งในและ ต่างประเทศ  รวมทั้งทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ (IAEA) และประเทศที่มีการพัฒนาการกำกับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและส่งเสริมกิจกรรมด้านความปลอดภัย ทางนิวเคลียร์และรังสีที่ครอบคลุมทั้งความปลอดภัยทางนิวเคลียร์  ความมั่นคงปลอดภัยและการพิทักษ์วัสดุนิวเคลียร์ และเป็นการสร้างเครือข่ายระดับภูมิภาคในด้านดังกล่าว
         การจัดประชุมวิชาการระหว่างประเทศครั้งนี้  ถือเป็นโครงการนำร่องที่ประเทศไทยต้องการแสดงจุดยืนและเจตนารมณ์ในการใช้ ประโยชน์จากนิวเคลียร์และรังสีในทางสันติ  พร้อมทั้งนำประเทศเพื่อนบ้านในแถบอาเซียนเข้าร่วมเป็นเครือข่าย  เพื่อร่วมกันพัฒนาการกำกับดูแลความปลอดภัยให้ประชาคมโลกและประชาชนในแถบอา เซียนมั่นใจว่า การใช้ประโยชน์จากนิวเคลียร์และรังสีในแถบประเทศอาเซียนสามารถตอบสนองความ ต้องการ และสามารถยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนได้อย่างปลอดภัย นอกจากนี้ ยังเป็นการริเริ่มการสร้างเครือข่ายด้านการกำกับดูแลความปลอดภัยในการใช้ ประโยชน์จากพลังงานปรมาณู  ซึ่งจะเป็นเครื่องมือในการแลกเปลี่ยนข้อมูล  ประสบการณ์  และประสานความร่วมมือด้านความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสีในอนาคต

ผู้เขียนข่าว  :  นายปราโมทย์  ป้องสุธาธาร กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ
ผู้ถ่ายภาพ   : นายองอาจ  ทองเปลี่ยน
 

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

contact us

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) mostQR
75/47 ถ.พระราม 6 ราชเทวี กทม. 10400
โทร. 0 2 333 3700
โทรสาร 0 2 333 3833
Call Center : 1313

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Most Call Center 1313
Most Community
2017 Ministry of Science and Technology. All Rights Reserved.
ipv6 ready