Account
Please wait, authorizing ...
×
เข้าสู่ระบบ

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

การสัมมนาแนวทางการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีสำหรับผู้ประกอบการไทย

ยุทธศาสตร์
ไฟล์ Download
รูป intro
แกเลอรี่
ระบบปฏิบัติการ
หมวดหมู่
หน่วยงาน

           สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “แนวทางการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยี สำหรับผู้ประกอบการไทย” เพื่อประชาสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจในการขอรับการสนับสนุนโครงการต่างๆ ขยายฐานผู้รับบริการอย่างทั่วถืง โดยมี รศ.ดร.วีระพงษ์  แพสุวรรณ  รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดการสัมมนาฯ พร้อมส่งมอบแบบพิมพ์เขียวผลงานพัฒนาเทคโนโลยี ภายใต้โครงการศึกษาพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยกระบวนการวิศวกรรมย้อนรอยให้กับกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม โดย นายมานพ ชิวธนาสุนทร ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม เป็นผู้แทนรับมอบฯ ณ ห้องเมจิก 2 โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2554


           รศ.ดร.วีระพงษ์  แพสุวรรณ  รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  กล่าวว่า กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาและการถ่ายทอดเทคโนโลยี  โดยมุ่งเน้นการเพิ่มมูลค่าและการสร้างสรรค์มูลค่าโดยใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการแข่งขันของประเทศ ตามแนวทางการดำเนินงานในรูปแบบการบูรณาการในส่วนของภาครัฐร่วมกับเอกชน ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้ขององค์กรไทยในทุกภาคส่วนให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ในการพัฒนาเทคโนโลยีในระยะยาวซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งในการพัฒนาเศรษฐกิจให้ยั่งยืนต่อไป
           การสัมมนาฯ ในครั้งนี้ นับว่าเป็นโอกาสที่ดีที่ผู้มีส่วนร่วมและเกี่ยวข้องกับโครงการต่างๆ ที่กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ได้สนับสนุนให้ได้รับทราบข้อมูล ตลอดจนมีส่วนร่วมในการให้ข้อคิดเห็น และ ข้อเสนอแนะเพื่อประโยชน์ในการขอรับหรือเข้าร่วมในโครงการรับการสนับสนุนจากภาครัฐ รวมถึงการพัฒนาแนวทางความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน ให้บรรลุวัตถุประสงค์และบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งๆ ขึ้นไป


           ด้าน นางนิตยา  พัฒนรัชต์  ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ กล่าวถึงวัตถุประสงค์การสัมมนาฯ ว่า  สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ได้ดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยี การผลิตเครื่องจักรและอุปกรณ์ทางด้านอุตสาหกรรมและการเกษตรแก่ผู้ประกอบการ นักประดิษฐ์คิดค้น ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน โดยผ่านโครงการต่างๆ ดังนี้ คือ 1. โครงการพัฒนาสร้างเครื่องจักรในกระบวนการผลิตด้วยวิศวกรรมย้อนรอย 2. โครงการพัฒนาสินค้าเทคโนโลยีเพื่อทดแทนการนำเข้าและเพิ่มประสิทธิภาพการแข่งขัน 3. โครงการพัฒนาประดิษฐกรรมเพื่อชนบท 4. โครงการส่งเสริมการประดิษฐ์คิคค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่เชิงพาณิชย์  โดยโครงการที่ 1 และ 2 มุ่งเน้นที่จะพัฒนาภาคเอกชน เพื่อพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีการออกแบบเครื่องจักร เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมไทย  โดยการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมต่างๆ จากองค์ความรู้ที่มีอยู่แล้วและพัฒนาให้ดีกว่าเดิมทั้งในด้านคุณภาพและราคา ทำให้ลดการนำเข้าและสามารถพึ่งพาตนเองได้ในระยะยาว สำหรับโครงการที่ 3 เป็นการสนับสนุนนักประดิษฐ์ในมหาวิทยาลัยและหน่วยงานภาครัฐ โดยการพัฒนาและสร้างเครื่องจักรเครื่องมือด้านการเกษตรอุตสาหกรรมในระดับวิสาหกิจชุมชน และบุคคลให้เหมาะสมกับสภาพท้องถิ่น หรือวัฒนธรรมการดำรงชีวิตของชาวชนบท  โครงการที่ 4 เป็นการส่งเสริมนักประดิษฐ์ภาคเอกชน โดยการจัดประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ดำเนินการร่วมกับมูลนิธีธนาคารกรุงเทพ โดยเน้นเครื่องมือเครื่องจักรกล อุปกรณ์ด้านการเกษตรและสิ่งแวดล้อม ที่มีคุณค่าและเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ พร้อมทั้งสนับสนุนที่จะนำสิ่งประดิษฐ์ที่ได้รับรางวัลเหล่านั้นสู่การประดิษฐ์เชิงพาณิชย์ที่มีตลาดรองรับและสามารถแข่งขันได้ในตลาดต่างประเทศ 


         เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจในการขอรับการสนับสนุนโครงการต่างๆ ดังกล่าว อีกทั้งยังเป็นการขยายฐานผู้รับบริการอย่างทั่วถืง  สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ จึงได้จัดสัมมนาฯ ในวันนี้ โดยภายในงานสัมมนาฯ ประกอบด้วยการบรรยาย การเสวนา การซักถามและเสนอแนะได้อย่างเต็มที่ เพื่อระดมความคิดเห็นจากผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อนำมาพัฒนาปรับปรุงการให้บริการสนับสนุนโครงการต่างๆ ตลอดจนให้ผู้ประกอบการไทย นักวิชาการและนักประดิษฐ์ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการดังกล่าวได้ใช้เป็นแนวทางการดำเนินงานในปี 2555-2558 โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนา 250 คน ประกอบด้วยนักวิจัย นักวิชาการศึกษาจากสถาบันการศึกษา ผู้ประกอบการ ผู้แทนหน่วยงานในสังกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้แทนสภาอุตสาหกรรม
 

ดาวน์โหลดเอกสารแนบเพิ่มเติม ดังต่อไปนี้

1.การมอบนโยบายด้านการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยี
โดย  นายวีระพงษ์   แพสุวรรณ   รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

2.โครงการพัฒนาสินค้าเทคโนโลยีเพื่อทดแทนการนำเข้า และเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน
โดยนายสมหวัง  บุญรักษ์เจริญ   รองผู้อำนวยการสถาบันไทย – เยอรมัน

3.โครงการพัฒนาประดิษฐกรรมเพื่อชนบท
โดยนายสุพัฒน์   จันทรมาศ ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาคัดเลือกโครงการพัฒนาประดิษฐกรรมฯ

4.การส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยี สิ่งประดิษฐ์ และการขยายผลสู่เชิงพาณิชย์
โดย นางนิตยา    พัฒนรัชต์   ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีผู้เขียนข่าว  :  นายปราโมทย์  ป้องสุธาธาร กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ

ถ่ายภาพ : นายรัฐพล หงสไกร
 

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

contact us

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) mostQR
75/47 ถ.พระราม 6 ราชเทวี กทม. 10400
โทร. 0 2 333 3700
โทรสาร 0 2 333 3833
Call Center : 1313

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Most Call Center 1313
Most Community
2017 Ministry of Science and Technology. All Rights Reserved.
ipv6 ready