Account
Please wait, authorizing ...
×
เข้าสู่ระบบ

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

ประชุมคลินิกเทคโนโลยีประจำปี 2554

ยุทธศาสตร์
ไฟล์ Download
รูป intro
แกเลอรี่
ระบบปฏิบัติการ
หมวดหมู่
หน่วยงาน

            ดร.วีระพงษ์   แพสุวรรณ   รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เป็นประธานเปิดการประชุมคลินิกเทคโนโลยีประจำปี 2554 เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน


ซึ่งจะเป็นการสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือที่ดีในการทำงานระหว่างคลินิกเครือข่าย โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจากคลินิกเทคโนโลยีเครือข่ายทั่วประเทศ จำนวน 281 คน  จัดโดย สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2554

            ดร.วีระพงษ์   แพสุวรรณ   รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  กล่าวว่า  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มียุทธศาสตร์และพันธกิจ หลายด้าน  การสร้างความตระหนักและการพัฒนาการเรียนรู้  การพัฒนาทรัพยากรบุคคล การวิจัยและพัฒนา  การถ่ายทอดเทคโนโลยี การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และระบบการสนับสนุนการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม งานคลินิกเทคโนโลยีเป็นงานหนึ่งในยุทธศาสตร์การถ่ายทอดเทคโนโลยี ที่ดำเนินการร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายทั้งภายในและนอกกระทรวงฯ เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนได้นำเทคโนโลยีไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในทางเศรษฐกิจและสังคม และปัจจุบันยังมีภารกิจที่สถาบันการศึกษาที่เป็นคลินิกเทคโนโลยีเครือข่าย ในการสนับสนุนจังหวัดหรือรองผู้ว่าราชการจังหวัดที่ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารวิทยาศาสตร์จังหวัดระดับสูง ในการพัฒนาจังหวัดด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม จึงนับว่าเป็นภารกิจที่ท้าทายและต้องการความทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจ และแรงสติปัญญา  การประชุมคลินิกเทคโนโลยีประจำปีจะเป็นโอกาสที่ดีในการสร้างความเข้าใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ได้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่อกระทรวง รวมทั้งร่วมกันแก้ไขปัญหาอุปสรรค ที่เกิดขึ้นในการทำงาน ร่วมกันขับเคลื่อนงานคลินิกเทคโนโลยี ให้ก้าวหน้าและพัฒนาดีขึ้น และมีความยั่งยืน

            นางนิตยา  พัฒนรัชต์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  กล่าวว่า  การประชุมคลินิกเทคโนโลยีประจำปีมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเสนอนโยบายและแนวทางการดำเนินงานของคลินิกเทคโนโลยีประจำปี 2555 การให้ความรู้ความเข้าใจ การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ รวมทั้งรับฟังความคิดเห็นปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ ซึ่งจะเป็นการสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือที่ดีในการทำงานระหว่างคลินิกเครือข่าย คลินิกเทคโนโลยีเป็นความร่วมมือในการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ร่วมกับเครือข่ายคลินิกทั้งในและนอกสังกัดกระทรวงฯ ดำเนินงานมาตั้งแต่ปี 2546 และเมื่อปี 2552 ได้เพิ่มบทบาทในการพัฒนาจังหวัดด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขึ้นอีกบทบาทหนึ่ง สำหรับปี 2554 นับเป็นปีที่ 9 ของการดำเนินงาน ปัจจุบันมีคลินิกเทคโนโลยี จำนวน 67 เครือข่าย ครอบคลุมพื้นที่บริการ 65 จังหวัด มีการดำเนินงานใน 3 กิจกรรมหลักดังนี้ 1. กิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้มีการนำเทคโนโลยีไปใช้ให้เกิดประโยชน์  ประกอบด้วย 4 แผนงาน ได้แก่ แผนงานการให้คำปรึกษาและให้ข้อมูลด้านเทคโนโลยี แผนงานการถ่ายทอดเทคโนโลยี แผนงานการวิจัยและพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยี และแผนงานการเผยแพร่ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีจะสนับสนุนงบประมาณให้คลินิกเทคโนโลยีเครือข่ายดำเนินงานตามแผนงานหลักข้างต้น  2. การเผยแพร่เทคโนโลยี เป็นการถ่ายทอดเทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด รวมทั้งเทคโนโลยีที่ถ่ายทอดไปแล้วประสบความสำเร็จของคลินิกเทคโนโลยีเครือข่ายทั้งภายในและภายนอกกระทรวงผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ ทางรายการโทรทัศน์  การจัดคาราวานเทคโนโลยี เอกสารสิ่งพิมพ์และทางเว็บไซต์  3. การสนับสนุนการพัฒนาจังหวัดด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายใต้บันทึกความร่วมมือระหว่างกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ กับกระทรวงมหาดไทย โดยคลินิกเทคโนโลยีเครือข่ายในพื้นที่จังหวัดจะทำหน้าที่เป็นผู้แทนดำเนินการร่วมกับรองผู้ว่าราชการจังหวัดซึ่งเป็นผู้บริหารวิทยาศาสตร์ระดับสูง (PCSO) ในการพัฒนาจังหวัดด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม

            การประชุมคลินิกเทคโนโลยีประจำปี พ.ศ. 2554 มีผู้เข้าร่วมประชุมจากคลินิกเทคโนโลยีเครือข่ายทั่วประเทศ จำนวน 281 คน โดยการประชุมประกอบด้วยการบรรยายพิเศษ  การอภิปราย โดยวิทยากรทั้งภายในและภายนอกเครือข่าย การแบ่งกลุ่มย่อยและการชี้แจงทำความเข้าใจเพื่อนำเสนอนโยบายแนวทางการดำเนินงาน รับฟังปัญหาอุปสรรคข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
 


ผู้เขียนข่าว : นายปราโมทย์  ป้องสุธาธาร  กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ โทร. 0 2333 3700 ต่อ 3728

ถ่ายภาพข่าว : นายรัฐพล  หงสไกร 

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

contact us

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) mostQR
75/47 ถ.พระราม 6 ราชเทวี กทม. 10400
โทร. 0 2 333 3700
โทรสาร 0 2 333 3833
Call Center : 1313

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Most Call Center 1313
Most Community
2017 Ministry of Science and Technology. All Rights Reserved.
ipv6 ready