ความเป็นมา ศูนย์บริการประชาชน

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ก่อตั้งมาจากการควบรวม กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เปิดให้บริการสำหรับประชาชนและหน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว ณ จุดรับบริการจุดเดียว ด้วยระบบให้บริการระบบเดียวที่สามารถตรวจสอบ ติดตามความก้าวหน้าของการให้บริการ ผ่านเคาน์เตอร์บริการที่จัดตั้งขึ้น ณ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อันเป็นการสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างประชาชน และเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการข้อมูลข่าวสาร ผ่าน CALL Center 1313 และช่องทางอินเทอร์เน็ตออนไลน์ http://mcs.mhesi.go.th ที่เปิดให้บริการทุกวันทุกเวลา โดยให้บริการจำแนกได้ ดังนี้

การให้บริการข้อมูล/ข่าวสาร

• ข้อมูลประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน
• ทุนอุดหนุน
• การถ่ายทอดเทคโนโลยี/ฝึกอบรม/สัมมนา
• บริการข้อมูลการวิเคราะห์ ทดสอบ สอบเทียบ
• บริการข้อมูลการตรวจประเมินรับรองระบบคุณภาพ
• บริการขออนุญาต
• บริการแหล่งเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์

การให้บริการรับเรื่อง-ส่งต่อ

• คลินิกเทคโนโลยี
• ทุนอุดหนุนงานวิจัยด้านเทคโนโลยีซินโครตรอน
• ทุนอุดหนุนงานวิจัยพัฒนาและใช้ประโยชน์เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ
• ทุนอุดหนุนงานวิจัยพัฒนาโครงการประดิษฐกรรมเพื่อการพัฒนาชนบท
• รับแจ้งเรื่องร้องเรียน

การให้บริการเบ็ดเสร็จ

• บริการจองฝึกอบรมด้านการใช้งานเทคโนโลยีสูญญากาศระดับสูง
• บริการจองการฝึกอบรมด้านภูมิสารสนเทศ
• บริการสืบค้นข้อมูลเทคโนโลยี/ห้องสมุด
• พิพิธภัณฑ์เสมือน
• บทเรียนออนไลน์ด้านวิทยาศาสตร์
• บริการเบ็ดเสร็จการทดสอบความเร็วของระบบเครือข่าย

 

Last Updated on Wednesday, 04 June 2014 09:38

  • สร้าง .
  • ฮิต: 7719

รางวัลและผลงานเด่น

รางวัลและผลงานดีเด่น ศูนย์บริการร่วม

 

ศูนย์บริการร่วม กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ได้รับรางวัลดีเด่นจากสำนักงาน ก.พ.ร. ในปี 2009

 

ศูนย์บริการร่วม กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ได้รับรางวัลดีเด่นจากสำนักงาน ก.พ.ร. ถึง 3 ปีซ้อน

 

ศูนย์บริการร่วม กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ได้รับรางวัลดีเด่นจากสำนักงาน ก.พ.ร. ถึง 2 ปีซ้อน

  • สร้าง .
  • ฮิต: 11655

ติดต่อ ศูนย์บริการร่วม

ศูนย์บริการร่วม กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  
75/47 ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , เว็บไซต์ : http://www.mcs.mhesi.go.th/
Call Center : 1313

สำหรับเจ้าหน้าที่ >>>

 

  • สร้าง .
  • ฮิต: 9884