คำถามทั้งหมด

โครงการครูคืนถิ่น

คำตอบ : มีอยู่เฉพาะรุ่นที่เรียนขณะนี้ยังไม่รับเพิ่ม สามารถสอบถามเพิ่มเติม โทร 02-0395591-5

หนังสือของหน่วยงานภายในสังกัด วท. เดิม จะมีถึงกระทรวงต้องเรียนตำแหน่งใด

คำตอบ : ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ปอว.)

การกำหนดเลขรหัสตัวพยัญชนะประจำกระทรวงและเลขที่หนังสือออกของ อว. มีการกำหนดอย่างไร

คำตอบ : ได้มีการกำหนดโดยใช้ตัวอักษร อว เป็นพยัญชนะประจำกระทรวง และกำหนดเลขที่หนังสือออกใหม่ ขณะนี้ได้ดำเนินการกำหนดแล้ว โดยได้นำข้อมูลขึ้น website : https://www.mhesi.go.th

วันสถาปนากระทรวง อว. เป็นวันใด

คำตอบ : วันที่ 2 พฤษภาคม

ที่ตั้งสำนักงานหลัก และสถานที่สำหรับจัดส่งเอกสาร

คำตอบ : อาคารสำนักงานหลักยังไม่สามารถบอกได้ รอการพิจารณาโดยผู้บริหารอีกที ทั้งนี้ สถานที่สำหรับจัดส่งเอกสาร
  • งานของ วท.เดิม จัดส่งที่ 75/47 ถ.พระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร. 0 2 333 3700 โทรสาร. 0 2 333 3833 Call Center : 1313 และ
  • งานของ สกอ.(เดิม) จัดส่งที่ 328 ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร. 0 2 610 5200 โทรสาร. 0 2 354 5524-6

Website ของกระทรวง อว. สามารถเข้าถึงได้อย่างไร

คำตอบ : สามารถเข้า Website : www.most.go.th โดยจะมีการลิงค์เข้า Website ของกระทรวง อว. โดยอัตโนมัติ https://www.mhesi.go.th

เข็มสังกัดกระทรวง สำหรับติดเครื่องแบบ ชุดข้าราชการ ชุดขาว ใช้แบบใด

คำตอบ : สามารถใช้เข็มสังกัดกระทรวงของ วท. เดิม ไปพลางก่อนได้ (ตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 19) พ.ศ. 2562)

มีการกำหนดตรากระทรวง อว. แล้วหรือไม่

คำตอบ : ขณะนี้อยู่ระหว่างรอการประกวด ขอให้ติดตามประกาศในเว็บไซต์กระทรวง และสื่อสาธารณะ ต่อไป

ชื่อเต็ม และ ชื่อย่อกระทรวง

คำตอบ : กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม - Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation ที่ประชุมคณะขับเคลื่อนฯ กำหนดชื่อย่อภาษาไทยว่า อว. ส่วนชื่อย่อภาษาอังกฤษ mhesi (คำอ่าน เม ซี่)

งานของ วท. เดิม ที่อยู่ระหว่างดำเนินการจะต้องมีการแก้ไขข้อมูลในเอกสารทั้งหมดเพื่อให้ตรงกับชื่อกระทรวง อว. หรือไม่

คำตอบ : งานของ วท. ที่ได้ดำเนินการไปแล้วแต่ยังไม่แล้วเสร็จ สามารถดำเนินการต่อไปได้ โดยงานในส่วนใดที่ดำเนินการไปก่อนแล้วก็ให้เป็นไปตามนั้นไม่ต้องไปแก้ไขข้อมูลในเอกสาร สำหรับงานที่เกิดขึ้นใหม่หลังจากวันที่ 2 พฤษภาคม 2562 (พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 19) พ.ศ. 2562 มีผลบังคับใช้แล้ว) ให้มีการจัดทำโดยกำหนดเป็น อว.

ทำไมต้องการควบรวมกระทรวงวท. สกอ. วช. สกว.

คำตอบ : เหตุผลความจำเป็นในการจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยควบรวมกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย เนื่องจากการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ “เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม” (Value-Based Economy) เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศหรือการเตรียมความพร้อมประเทศสู่ศตวรรษที่ 21 ตามแนวนโยบาย Thailand 4.0 ให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ จำเป็นต้องให้ความสำคัญกับการวิจัยและพัฒนาเพื่อเร่งสร้างองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ควบคู่ไปกับการพัฒนาคน รวมทั้งเชื่อมโยงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อสร้างพลังในการขับเคลื่อนประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ มีความชัดเจนและเป็นเอกภาพ ตั้งแต่ระดับนโยบายไปจนถึงระดับปฏิบัติ