บริการโครงสร้างพื้นฐาน อววน.

ScienceTh

อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (Thailand Science Park) "นิคมวิจัยสำหรับเอกชน”

software

เขตอุสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย หรือ Software Park Thailand

ServicePSAstroPark

“อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร” (Princess Sirindhorn AstroPark)