บริการสถาบันอุดมศึกษา

cooperative

ระบบฐานข้อมูลสหกิจศึกษาไทย

CWIE

สหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (CWIE Database)

Standard

กระบวนการสร้างคุณค่า สนับสนุน การรองรับภาวะฉุกเฉิน และคู่มือการปฏิบัติงาน

เนื้อหาอื่นๆ...