ทรงพระเจริญ

84624833 3808622575814868 8551505552507666432 o

14 กุมภาพันธ์ 2563 : ศาสตราจารย์สัมพันธ์ ฤทธิเดช เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการออกแบบหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ที่มุ่งเน้นการยกระดับสมรรถนะเพื่อผลิตบัณฑิตพันธ์ใหม่ พร้อมมอบนโยบายและบรรยายพิเศษเรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบโครงการผลิตบัณฑิตพันธ์ใหม่และการปฏิรูปอุดมศึกษาไทย ณ โรงแรมวรบุรี อยุธยา รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุมกว่า 270 คน ซึ่งเป็นตัวแทนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร วิทยากร และผู้บริหารรวมถึงเจ้าหน้าที่จาก สป.อว.

84572768 3808622722481520 8706253224182546432 o84002070 3808624372481355 7980177492281393152 o

84619746 3808633212480471 3139926044643950592 o84843815 3792143920796067 5971576795823079424 o

เลขาธิการ กกอ. กล่าวตอนหนึ่งว่า “ปัจจุบันมีสถาบันอุดมศึกษาให้ความสนใจเพิ่มมากขึ้น บ่งบอกถึงความสำเร็จของโครงการบัณฑิตพันธ์ใหม่ที่สามารถกระตุ้นให้มีความตื่นตัวที่จะปรับการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับการปฏิรูปอุดมศึกษาไทย ซึ่งในอนาคต อว.จะมุ่งเน้นส่งเสริมสถาบันอุดมศึกษาจัดการบริหารหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานทั้งภาคการผลิตและภาคอุตสาหกรรม เน้นการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบที่ใช้สถานการณ์จริงจากสถานประกอบการและชุมชน เพื่อให้มีสมรรถนะที่เป็นไปตามความต้องการของสถานประกอบการ และปริมาณที่เพียงพอและทันต่อความต้องการของภาคอุตสาหกรรมในโลกปัจจุบัน”

84667722 3808622682481524 3282739148959514624 o

โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่เป็นโครงการที่จะช่วยสร้างกำลังคนที่มีสมรรถนะสูงสำหรับภาคอุตสาหกรรม (New Growth Engine) ตามนโยบาย Thailand 4.0 และการปฏิรูปอุดมศึกษาไทย เพื่อส่งเสริมให้สถาบันอุดมศึกษาผลิตบุคลากรที่มีทักษะความสามารถตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานในปัจุบัน และที่สำคัญเพื่อสนองวิสัยทัศน์เชิงนโยบายของรัฐ ที่ต้องการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรมให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ซึ่ง สป.อว. ได้ดำเนินโครงการดังกล่าวตั้งแต่ปี 2561 โดยที่ผ่านมา มีสถาบันอุดมศึกษาและหลักสูตรที่ผ่านการคัดเลือกกว่า 25 แห่ง 157 หลักสูตร

การประชุมในครั้งนี้ มุ่งเน้นด้านหลักสูตรกลุ่มอุตสาหกรรมดิจิตอล และหลักสูตรประเภทประกาศนียบัตรในทุกกลุ่มอุตสาหกรรม โดยมีการบรรยาย การเสวนา และการลงมือฝึกปฏิบัติ และแบ่งเป็นกลุ่มอุตสหกรรม เพื่อมุ้งเน้นให้ผู้เข้าร่วมประชุมเกิดความเข้าใจในการกำหนดผลการเรียนรู้นำไปสู่การออกแบบหลักสูตร กลยุทธ์การสอนและการวัดประเมินผล เพื่อให้นำกลับไปประยุกต์ใช้ในสถาบันอุดมศึกษาและจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบโครงการผลิตบัณฑิตย์พันธุ์ใหม่ เพื่อตอบโจทย์อุตสาหกรรม New Growth Engine ตามนโยบาย Thailand 4.0 ในอนาคต.

84146665 3808632292480563 4645959793024958464 o84346939 3808633089147150 6967397042511413248 o84620435 3808632959147163 6999891085740736512 o

86671206 3808624509148008 1373127029083340800 o86370041 3808633185813807 3466505311903285248 o86305013 3808633059147153 7329210640919166976 o

86260971 3808632169147242 6515591844754096128 o85251200 3808624399148019 5105707149816758272 o85161871 3808632385813887 6624597930042982400 o

84844432 3808632195813906 4939279821386547200 o84828240 3808633329147126 3011382187485298688 o84806924 3808632785813847 6952893874255691776 o

 

วัชรพล วงษ์ไทย   : เขียนข่าว/ถ่ายภาพ
จรัส เล็กเกาะทวด  : วีดีโอ
ปราณี ชื่นอารมณ์  : เผยแพร่ข่าว
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สป.อว.(ภารกิจด้านการอุดมศึกษา)
ถนนศรีอยุธยา ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
www.facebook.com/opsMHESI/

 

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการส่งเสริม สนับสนุน และกำกับการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
การวิจัยและการสร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อให้การพัฒนาประเทศเท่าทันการเปลี่ยนแปลงโลก
ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป