ทรงพระเจริญ

DSC 6197

DSC 6208

13 กุมภาพันธ์ 2563 - ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) นัดประชุมคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ในสถาบันอุดมศึกษาทั้งของรัฐและเอกชนกว่า 50 แห่ง เพื่อหารือเชิงนโยบายเกี่ยวกับแนวทางการยกระดับวิศวกรรมศาสตร์ของประเทศไทยเพื่อตอบโจยท์การพัฒนาประเทศ และแนวทางยกระดับมาตรฐานคุณภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์สู่มาตรฐานโลกด้วยการขอรับการรับรองจาก Accreditation Board for Engineering and Technology (ABET) และ Thailand Accreditation Body of Engineering Education (TABEE)

DSC 6187DSC 6190

DSC 6202DSC 6213

โดยมี นางสุวรรณี คำมั่น เลขานุการรัฐมนตรีฯ นายองอาจ ปัญญาชาติรักษ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีฯ ดร.อภิชัย สมบูรณ์ปกรณ์ โฆษกกระทรวง อว. ทีมที่ปรึกษารัฐมนตรีฯ ที่รับผิดชอบการปฏิรูปอุดมศึกษาแบบพลิกโฉมและการปลดล็อคมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ยังมี ดร.อรสา ภาววิมล รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา ศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย ปทุมนากูล รองปลัดกระทรวง อว. พร้อมด้วยคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสภาคณบดี เข้าร่วมหารือด้วยเป็นจำนวนกว่า 80 คน ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ประเสริฐ ณ นคร อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ถนนศรีอยุธยา                            

DSC 6261DSC 6277

DSC 6255DSC 6265

DSC 6219

DSC 6216DSC 6220DSC 6222          

DSC 6223DSC 6224DSC 6225      

DSC 6240DSC 6247

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) กล่าวว่า การนัดประชุมครั้งนี้เพื่อหารือเชิงนโยบายเกี่ยวกับแนวทางการยกระดับงานด้านวิศวกรรมศาสตร์ของประเทศไทยให้ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ และแนวทางยกระดับมาตรฐานคุณภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์สู่มาตรฐานโลกด้วยการขอรับการรับรองจาก Accreditation Board for Engineering and Technology (ABET) และ Thailand Accreditation Body of Engineering Education (TABEE) โดยในการหารือ มีรองศาสตราจารย์ ดร.พีระพงศ์ ทีฆสกุล ประธานคณะทำงานขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นผู้นำการหารือซึ่งมี 3 แนวทางที่สภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ต้องเข้ามามีส่วนในการขับเคลื่อนให้เป็นรูปธรรมโดยเร็วคือ
1.การยกระดับการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ของประเทศไทยสู่ระดับโลกและการพัฒนาเทคโนโลยีของประเทศ ตามนโยบาย Reinventing Universities โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐชาติ มงคลนาวิน ประธานคณะทำงานขับเคลื่อนและติดตามนโยบายรัฐมนตรี อว.ด้านคุณภาพ เป็นวิทยากรนำหารือ
2.แนวทางการทำงานร่วมกันของคณะวิศวกรรมศาสตร์เพื่อการยกระดับการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ตาม ABET/TABEE และขับเคลื่อน Thailand 4.0 และ BCG โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐ วรยศ ประธานสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย เป็นวิทยากรนำหารือ
3.แนวทางการ Re skill/Up skill ภาคอุตสาหกรรม โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริเดช บุญแสง คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เป็นวิทยากรนำหารือ
และ 4. National AI Stratigy กับบทบาทของคณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณรัช สันติอมรทัต ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและนวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นวิทยากรนำหารือ จากนั้นได้มีการหารือร่วมกันระหว่างรัฐมนตรีว่าการ อว. ผู้บริหารระดับสูงกับสภาคณบดีวิศรกรรมศาสตร์ ในภาพรวมของการบูรณาการหลักสูตร ทรัพยากรและบุคลากร เพื่อการเป็นรูปธรรมของภารกิจที่หารือร่วมกัน

   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาฯ กล่าวต่อไปว่า อว.จะนำโจทย์จริงของประเทศมาให้คณะวิศวกรรมศาสตร์ขับเคลื่อนเป็นทีมที่มีบทบาทในศาสตร์ที่ถนัด มีเป้าหมายในการร่วมขับเคลื่อนประเทศไปสู่ Thailand 4.0 เพื่อผลที่เป็นรูปธรรมชัดเจนโดยเร็ว ซึ่งต้องเร่งตอบโจทย์หลายเรื่องคือ 1.มหาวิทยาลัยจะปรับตัวไปสู่การสร้างคนในศตวรรษที่ 21 อย่างไร 2.การ Reinventing มหาวิทยาลัย หรือการปฏิรูปอุดมศึกษาไทยแบบพลิกโฉม การปลดล็อคและกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจแบบใหม่ด้วยหลักสูตรต่างๆ ของมหาวิทยาลัยไทย จะช่วย BCG Economy (Bio-Circular-Green Economy) อย่างไร 3.ปัญญาประดิษฐ์ (AI) หรือการขับเคลื่อนประเทศด้วย AI Economy คณะวิศวกรรมศาสตร์จะตอบโจทย์อย่างไร เพื่อให้เป็น AI Base University และไปสู่ Smart University ในที่สุด  4.การใช้โครงการยุวชนสร้างชาติเป็นกลไก ซึ่งมียุวชนอาสา บัณฑิตอาสาและยุววิสาหกิจเริ่มต้น เป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศด้วยพลังของนิสิตนักศึกษาและบัณฑิตใหม่ 5. ทำให้หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ของไทยไปสู่มาตรฐานโลก รวมไปถึงการผลิตกำลังคนที่ไม่ใช่ระดับปริญญา (Non Degree) ด้วย

       “เรื่องของ AI พลังเยาวชนสร้างชาติและการยกเครื่องมหาวิทยาลัยไทยนั้น อว.จัดเตรียมงบประมาณไว้เป็นจำนวนกว่า 10,250 ล้าน ในปี 2564 ซึ่งจะทำให้มหาวิทยาลัยไทยในอนาคตสามารถตอบโจทย์การพัฒนาประเทศท่ามกลางกระแสเทคโนโลยีพลิกผัน และเข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนได้” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาฯ กล่าวในตอนท้าย

DSC 6285

อินทิรา บัวลอย   : ถ่ายภาพ
ปิยาณี วิริยานนท์ : เขียนข่าว
ปราณี ชื่นอารมณ์  : เผยแพร่
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สป.อว.(ภารกิจด้านการอุดมศึกษา)
ถนนศรีอยุธยา ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
www.facebook.com/opsMHESI/

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการส่งเสริม สนับสนุน และกำกับการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
การวิจัยและการสร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อให้การพัฒนาประเทศเท่าทันการเปลี่ยนแปลงโลก
ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป