ทรงพระเจริญ

ee

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) โดยสำนักความร่วมมือระหว่างประเทศและวิเทศสัมพันธ์ (สม.) จัด “กิจกรรมวิเทศสัญจร ครั้งที่ 10 การประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายวิเทศสัมพันธ์ อว.” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นกิจกรรมที่ก่อให้เกิดการสร้างเครือข่ายวิเทศสัมพันธ์ให้มีความแข็งแรงมากขึ้น และเป็นกิจกรรมที่จะใช้เป็นกลไกให้เกิดการพัฒนาทักษะนักวิเทศสัมพันธ์ในด้านต่างๆ การสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงาน ตลอดจนการสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับความสำคัญของวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ที่มีผลต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ ทั้งในรูปแบบการเกษตร อุตสาหกรรม ในระดับชุมชนและระดับประเทศ กิจกรรมดังกล่าวทำให้เกิดแนวความคิดใหม่ในการดำเนินความร่วมมือแบบบูรณาการภายในหน่วยงานของ อว. และหน่วยงานในต่างประเทศ กิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นระหว่าง วันที่ 5 – 7 กุมภาพันธ์ 2563 ณ สถานีวิจัยลำตะคอง และสถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา

aa bb

ในการนี้ ได้รับเกีรยติจาก ดร.อาภารัตน์ มหาขันธ์ รองผู้ว่าสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ให้การต้อนรับคณะผู้เข้าร่วมกิจกรรม และได้รับเกีรยติจาก นายมนตรี แก้วดวง ผู้อำนวยการสถานีวิจัยลำตะคอง แนะนำศูนย์วิจัยลำตะคอง ให้กับคณะผู้เข้าร่วมกิจกรรมในสถานีต่างๆ ได้แก่ ศุนย์อนุรักษ์แมลงเขตร้อน, เรือนกระจกหลังที่ 1 และพันธ์ไม้หายาก และชมการสาธิตการผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากไส้เดือนดิน

ต่อมา นายกฤษณ์ ยางนิยม นักวิชาการสถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช บรรยายให้คำแนะนำเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตที่เป็นอันตรายและพืชหลากหลายสายพันธ์ภายในป่าดิบแล้ง ป่าเต็งรัง ในกิจกรรมการเดินป่าศึกษาธรรมชาติ

ช่วงบ่ายเป็นกิจกรรม Walk Rally เพื่อสร้างความสัมพันธ์ และกระชับมิตรของหน่วยงานต่างๆ ภายในกระทรวง อว. ประกอบด้วยกิจกรรม 4 ฐาน โดยให้คณะผู้เข้าร่วมกิจกรรมแบ่งกลุ่มแบบคละกันทั้งหมด 4 ทีม และมีการบรรยายแลกเปลี่ยนความรู้กับชาวต่างชาติที่นำงูมีพิษและไม่มีพิษมาแสดง เพื่อให้คำแนะนำและการรับมือหากเกิดอันตรายจากการโดนงูกัด

ในช่วงค่ำฟังการบรรยายจาก สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (สดร.) ในกิจกรรมดูดาว

และ นายกฤษณ์ ยางนิยม นักวิชาการสถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช บรรยายและพาเยี่ยมชมกิจกรรมดู ไก่ฟ้าพญาลอ และนกสายพันธ์ต่างๆ ในช่วงเช้าของของการจัดกิจกรรมวันสุดท้าย

ff dd gg

jj pp ss

nn mm kk

 

เขียนข่าวและถ่ายภาพโดย : นายจิรายุ รุจิพงษ์วาที

ส่วนสื่อสารองค์กร

กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม

โทรศัพท์ 0 2333 3700 ต่อ 3728 - 3732 โทรสาร 0 2333 3834

Facebook : @MHESIThailand

Call Center โทร.1313

 

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการส่งเสริม สนับสนุน และกำกับการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
การวิจัยและการสร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อให้การพัฒนาประเทศเท่าทันการเปลี่ยนแปลงโลก
ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป