ทรงพระเจริญ

12

34

          เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 นางสาวนิสากร จึงเจริญธรรม อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นประธานเปิดกิจกรรมสนทนาประสา วศ. หัวข้อ “เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ในการลด คัดแยกขยะมูลฝอยภายใน กรมวิทยาศาสตร์บริการ” เป้าหมายเพื่อส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกในการลด คัดแยกขยะมูลฝอยให้กับ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และเจ้าหน้าที่ภายในกรมวิทยาศาสตร์บริการ เพื่อให้การจัดการขยะมูลฝอยในกรมวิทยาศาสตร์บริการ มีประสิทธิภาพ ง่ายต่อการนำขยะมูลฝอยไปใช้ประโยชน์และลดปริมาณขยะมูลฝอยที่ต้องส่งไปจำกัด โดยมี นายก้องชัย เอกหรรษาศิลป์ assistant management-Circular Economy บริษัท SCG และนายธนภัทร์ โชติพรหม ทีมพัฒนา Application “คุ้มค่า” ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรบรรยาย ณ ห้องประชุมวิทยวิถี ชั้น 6 อาคารดร.ตั้ว ลพานุกรม กรมวิทยาศาสตร์บริการ

ข้อมูลข่าวโดย : กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.)
เผยแพร่ข่าว : นางสาวพรนภา สวัสดี
ส่วนสื่อสารองค์กร
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
โทรศัพท์ 0 2333 3700 ต่อ 3728 - 3732 โทรสาร 0 2333 3834
Facebook : @MHESIThailand
Call Center โทร.1313

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการส่งเสริม สนับสนุน และกำกับการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
การวิจัยและการสร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อให้การพัฒนาประเทศเท่าทันการเปลี่ยนแปลงโลก
ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป