ทรงพระเจริญ

4

12

          วันนี้ (11 กุมภาพันธ์ 2563) เวลา 13.30 น. นางสาววิไลวรรณ ตันจ้อย เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากกรมศุลกากร นำโดย นายชูชัย อุดมโภชน์ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบสิทธิประโยชน์ทางศุลกากร กรมศุลกากร ในโอกาสร่วมประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานร่วมกันระหว่างสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ และ กรมศุลกากร ภายใต้พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมทั้งกฎหมายลำดับรองที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมใหญ่ ปส. โดยมุ่งเน้นให้เกิดความถูกต้องและปลอดภัยในการดำเนินงานการนำเข้า ส่งออก วัสดุกัมมันตรังสี วัสดุนิวเคลียร์ และเครื่องกำเนิดรังสี

5811

ข้อมูลข่าวโดย : สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.)
เผยแพร่ข่าว : นางสาวพรนภา สวัสดี
ส่วนสื่อสารองค์กร
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
โทรศัพท์ 0 2333 3700 ต่อ 3728 - 3732 โทรสาร 0 2333 3834
Facebook : @MHESIThailand
Call Center โทร.1313

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการส่งเสริม สนับสนุน และกำกับการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
การวิจัยและการสร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อให้การพัฒนาประเทศเท่าทันการเปลี่ยนแปลงโลก
ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป