ทรงพระเจริญ

12

34

          เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 กรมวิทยาศาสตร์บริการ โดยสำนักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ และกองเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์อุปโภค จัดการฝึกทักษะความชำนาญด้านการวิเคราะห์ทางสิ่งแวดล้อมให้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต มุ่งเน้นการลงมือปฏิบัติจริงในห้องปฏิบัติการ จัดการศึกษาดูงาน และพัฒนาทักษะในห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2017 ระหว่างวันที่ 12 - 14 กุมภาพันธ์ 2563 รวม 3 วัน โดยเป็นการฝึกทักษะอย่างเข้มข้น (intensive, hands-on, student-centered learning) เพื่อ Up-skill บุคลากรห้องปฏิบัติการ และเสริมสร้างสมรรถนะห้องปฏิบัติการในเขตพัฒนาเศรษฐกิจทางตอนใต้ของประเทศ ให้สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล

          กิจกรรมนี้ดำเนินการภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง วศ. กับ มรภ.ภูเก็ต ในการพัฒนาห้องปฏิบัติการของศูนย์ปฏิบัติการทดสอบมาตรฐานผลิตภัณฑ์ของมหาวิทยาลัย ให้ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2017

ข้อมูลข่าวโดย : กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.)
เผยแพร่ข่าว : นางสาวพรนภา สวัสดี
ส่วนสื่อสารองค์กร
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
โทรศัพท์ 0 2333 3700 ต่อ 3728 - 3732 โทรสาร 0 2333 3834
Facebook : @MHESIThailand
Call Center โทร.1313

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการส่งเสริม สนับสนุน และกำกับการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
การวิจัยและการสร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อให้การพัฒนาประเทศเท่าทันการเปลี่ยนแปลงโลก
ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป