ทรงพระเจริญ

The Rockefeller Foundation 191203 0014

วันที่ 3 ธันวาคม 2562 ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (รมว.อว.) ให้เกียรติร่วมบรรยายพิเศษเรื่องอุดมศึกษาในอนาคต ภายในงาน “The Rockefeller Foundation Rich Legacy and Future Strategy” จัดโดยมูลนิธิร็อคกี้เฟลเลอร์สำนักงานภูมิภาคเอเชียประจำประเทศไทย ณ โรงแรมเชอราตัน แกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพฯ

ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ กล่าวว่า ในโลกศตวรรษที่ 21 เป็นยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงและท้าทายอย่างสูง ทำให้ต้องมีการปรับตัวและและคิดค้นสิ่งใหม่ ๆ อยู่เสมอ ทั้งในระดับโลกและระดับประเทศในทุก ๆ เรื่อง เช่น การศึกษา การเกษตรและสาธารณสุข เป็นต้น เพื่อให้เกิดการสร้างนวัตกรรมใหม่ที่ตอบโจทย์โลกในอนาคตได้ ดังนั้น สิ่งที่จำเป็นคือการสร้างแบบแผนแนวคิดรูปใหม่ (New Metal Model) เพื่อปรับกระบวนทรรศน์ใหม่ในการพัฒนาทั้งในเรื่องของเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และการดำรงชีวิตในปัจจุบัน โดยการความเข้มแข็งจากภายใน (Strength from Within) ก่อนที่จะเชื่อมโยงสู่ระดับประชาคมโลก (Connect to the World) ในอนาคต และยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SEP for SDGs) ซึ่งต้องอาศัย BCG Model หรือการพัฒนา 3 เศรษฐกิจ ได้แก่ เศรษฐกิจชีวภาพ (Bioeconomy) เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) และเศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) ขับเคลื่อนด้วยองค์ความรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) พร้อมใช้กลไกของมหาวิทยาลัย สถาบันวิจัย ทำงานร่วมกับภาคเอกชนและชุมชน นอกจากนี้จะต้องส่งเสริมให้มีการลงทุนจากต่างประเทศด้วย เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนประเทศไทยอย่างเป็นรูปธรรม

The Rockefeller Foundation 191203 0013  The Rockefeller Foundation 191203 0011

The Rockefeller Foundation 191203 0003  The Rockefeller Foundation 191203 0001

สำหรับประโยชน์ของ BCG Model เช่น ในภาคเกษตรที่เกี่ยวข้องกับคนมากกว่า 12 ล้านคน แต่มากกว่า 90% ของพื้นที่เพาะปลูกของประเทศไทยปลูกพืชเพียง 6 ชนิด ได้แก่ ข้าว ยางพารา มันสำปะหลัง อ้อย ข้าวโพด และปาล์มนํ้ามัน ซึ่งเป็นสินค้าที่รัฐต้องเข้าไปอุดหนุนทุกปี ดังนั้น การยกระดับผลผลิตทางการเกษตรจำเป็นสร้างความแตกต่างและมูลค่าเพิ่ม โดยใช้เทคโนโลยี Internet of Things (IoT) ในการควบคุมการผลิตให้ลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิผลของวัตถุดิบการเกษตรให้สูงขึ้น

ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว พบว่า มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางมายังประเทศไทยมากกว่า 35 ล้านคน มากเป็นอันดับ 4 ของโลก แต่รายได้กระจุกตัวอยู่เพียง 8 จังหวัด ทําให้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับความเสียหายกระทบต่อวิถีชีวิตวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นและเกิดการแย่งชิงทรัพยากรจากคนในพื้นที่ จึงต้องมีการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ให้กระจายแหล่งท่องเที่ยวสู่เมืองรองและให้ความสำคัญกับการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน โดยการชูอัตลักษณ์ของแต่ละพื้นที่ให้สามารถเชื่อมโยงกับจุดแข็งของประเทศ

The Rockefeller Foundation 191203 0006  The Rockefeller Foundation 191203 0008

The Rockefeller Foundation 191203 0023  The Rockefeller Foundation 191203 0021

 

 

ข่าว : นางสาวพจนพร แสงสว่าง

ภาพ : นายจิรายุ รุจิพงษ์วาที

วีดีโอ : นายสุเมธ บุญเอื้อ

ส่วนสื่อสารองค์กร กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

โทรศัพท์ 0 2333 3727 – 3732 โทรสาร 0 2333 3834 Call Center : 1313

E-Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Facebook: MHESIThailand

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการส่งเสริม สนับสนุน และกำกับการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
การวิจัยและการสร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อให้การพัฒนาประเทศเท่าทันการเปลี่ยนแปลงโลก
ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป