ทรงพระเจริญ

The belt and road 191203 0015

          (3 ธันวาคม 2562) นายเพิ่มสุข สัจจาภิวัฒน์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (หน.ผตร.อว.) เป็นประธานเปิดงานประชุม “The Belt and Road” China-Thailand Universities Internet & Education Summit Forum เพื่อให้เกิดความร่วมมือด้านการเรียนการสอนภาษาจีนออนไลน์ ทำความรู้จักกับระบบการเรียนออนไลน์ของจีน ส่งเสริมการขับเคลื่อนพัฒนานวัตกรรมในมหาวิทยาลัยจีน-ไทย และองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา พัฒนาความร่วมมือ แลกเปลี่ยนระหว่างประเทศอย่างรอบด้าน พร้อมส่งเสริมพัฒนาการศึกษาโดยสร้างสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในระดับนานาชาติ ณ ห้อง Menam Grand ชั้น 2 โรงแรมรามาดา พลาซ่า แม่น้ำ ริเวอร์ไซด์

The belt and road 191203 0012The belt and road 191203 0006

The belt and road 191203 0007The belt and road 191203 0001The belt and road 191203 0004

          นายเพิ่มสุข หัวหน้าผู้ตรวจราชการ อว. กล่าวว่า กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริม สนับสนุน และกำกับการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ การวิจัยและการสร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อให้การพัฒนาประเทศเท่าทันการเปลี่ยนแปลงโลก จากนโยบาย “ไทยแลนด์ 4.0” และ “โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)” แผนยุทธศาสตร์ภายใต้ ไทยแลนด์ 4.0 ของรัฐบาลไทย ซึ่งเป็นนโยบายที่มีความสอดคล้องกับนโยบาย “1 แถบ 1 เส้นทาง” ของรัฐบาลจีนนั้น ทั้งสองประเทศได้มีความร่วมมือในหลากหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจ เทคโนโลยี วัฒนธรรม รวมถึงด้านการศึกษา ซึ่งถือเป็นเรื่องจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนา เพราะการศึกษาในรูปแบบเดิมอาจจะไม่เพียงพอต่อยุคสมัยนี้ ทำให้การศึกษาในรูปแบบออนไลน์ จึงมีความจำเป็นอย่างมากในปัจจุบัน

The belt and road 191203 0016The belt and road 191203 0010The belt and road 191203 0009

The belt and road 191203 0017The belt and road 191203 0013

          การประชุมในครั้งนี้ จะก่อให้เกิดความร่วมมือด้านการเรียนการสอนภาษาจีนออนไลน์ เพื่อเป็นการส่งเสริมและขับเคลื่อนพัฒนานวัตกรรมมหาวิทยาลัยจีน-ไทยและองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา และกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ยินดีที่จะสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยไทย-จีน รวมถึงการพัฒนาความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศอย่างรอบด้านต่อไป

เขียนข่าว : นางสาวพรนภา สวัสดี
ถ่ายภาพ : นายภูมินทร์ ปั้นเล็ก
ส่วนสื่อสารองค์กร
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
โทรศัพท์ 0 2333 3700 ต่อ 3728 - 3732 โทรสาร 0 2333 3834
Facebook : @MHESIThailand
Call Center โทร.1313

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการส่งเสริม สนับสนุน และกำกับการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
การวิจัยและการสร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อให้การพัฒนาประเทศเท่าทันการเปลี่ยนแปลงโลก
ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป