ทรงพระเจริญ

3531 19815

3531 198183531 198173531 19816

          (28 พฤศจิกายน 2562) ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (สทอภ.หรือ GISTDA) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี นายพรเทพ นวกิจกนก รักษาการผู้อำนวยการสำนักพัฒนาอุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศให้การต้อนรับคุณจารุวรรณ สุวรรณศาสน์ ผู้อำนวยการฝ่าย MICE Intelligence & Innovation และบุคลากรสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (สสปน.หรือ TCEB) ประชุมหารือแนวทางการทำงานร่วมกันในโปรเจ็คต่างๆ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยน สืบค้น ข้อมูลวิชาการ ที่สามารถจะเชื่อมโยงกันได้ และจัดกิจกรรมด้านนวัตกรรมในพื้นที่ รวมถึงบูรณาการเชื่อมโยงความร่วมมือทั้งหน่วยงานรัฐ เอกชน การศึกษา และประชาชน ผ่านเครือข่ายที่มีร่วมกันเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมเป็นกลไกสำคัญที่จะสนับสนุนและพัฒนาผลักดันเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวัตกรรมในอนาคตต่อไป

เผยแพร่ข่าว : นางสาวพรนภา สวัสดี
ส่วนสื่อสารองค์กร
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
โทรศัพท์ 0 2333 3700 ต่อ 3728 - 3732 โทรสาร 0 2333 3834
Facebook : @MHESIThailand
Call Center โทร.1313

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการส่งเสริม สนับสนุน และกำกับการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
การวิจัยและการสร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อให้การพัฒนาประเทศเท่าทันการเปลี่ยนแปลงโลก
ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป